آوریل 19, 2021

پایان نامه با واژگان کلیدی سطح معنادار، احساس عدالت

1 min read
با بالا بودن میزان احساس محرومیت، میزان احساس امنیت و رضایت پایین خواهد بود.یافته‌های حاصل...

با بالا بودن میزان احساس محرومیت، میزان احساس امنیت و رضایت پایین خواهد بود.
یافته‌های حاصل از تحلیل مسیر
نتایجی که در این قسمت مورد اشاره قرار خواهد گرفت، راجع به نتایجی است که به تحلیل مجموعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته رضایت می‌پردازند. در ادامه، به تفکیک به نتایج فوق اشاره می‌شود:
متغیر وابسته اصلی و نهایی این تحقیق، متغیر “رضایت از زندگی” است که در این قسمت، به بررسی نتایج حاصل از آزمون تحلیل مسیر عواملی پرداخته می‌شود که بر رضایت تأثیر گذاشته‌اند. البته قبل از اشاره به این نتایج، باید گفت که متغیرهای مستقل به سه شیوه‌ی الف) اثر مستقیم ب) اثر صرفاً غیرمستقیم، ج) اثر مستقیم و هم غیرمستقیم به صورت توامان و با بتاهای مختلف بر رضایت از زندگی (به عنوان متغیر وابسته) تأثیر داشته‌اند که در زیر به ترتیب سهم نسبی تأثیر هر یک در این سه شیوه، به نتایج اشاره می‌شود:
الف) متغیرهایی که تنها تأثیر مستقیم بر رضایت داشته‌اند.
از میان مجموعه متغیرهای مستقل، سه متغیر صرفاً به صورت مستقیم بر رضایت تأثیر گذاشته‌اند که کیفیت و میزان تأثیر آنها به ترتیب به قرار زیر بوده است:
1- متغیر احساس امنیت با ضریب تأثیر 45/0 اولین متغیری بود که بیشترین تأثیر را بر رضایت داشت. براساس این نتیجه، هر چه میزان احساس امنیت در جامعه بیشتر باشد، رضایت افراد بیشتر است و بالعکس. البته لازم به توضیح است که این متغیر بلافاصله بعد از متغیر رضایت به عنوان متغیر وابسته میانی وارد معادله رگرسیونی شد و تأثیر سایر متغیرهای بر روی آن به دست آمد و به همین خاطر تأثیر غیرمستقیم بر روی رضایت نداشته است و در مجموع می‌توانیم بگوییم که از مهم‌ترین متغیرهایی است که می‌تواند واریانس (تغییرپذیری) متغیر رضایت را تحت تأثیر قرار دهد.

ب) متغیرهایی که تنها تأثیر غیرمستقیم بر رضایت داشته‌اند.
براساس نتایج تحقیق درخصوص عوامل مؤثر بر رضایت، پنج متغیر از میان مجموعه متغیرهای مستقل توانسته‌اند صرفاً تأثیر غیرمستقیم (یعنی با واسطه متغیرهای وابسته دیگری مثل احساس امنیت و اعتماد اجتماعی) بر رضایت بگذارند. به طوری که:
1- متغیر احساس عدالت اجتماعی با ضریب 12/0 از طریق متغیر احساس امنیت و با ضریب 32/0 از طریق متغیر اعتماد اجتماعی بر رضایت تأثیر داشته است. این نتیجه دلالت بر آن دارد که هر چه افراد تلقی مثبت‌تری از روند عدالت در جامعه داشته باشند، میزان احساس امنیت و اعتماد در بین آنها بالا می‌رود و با بالا رفتن این دو متغیر، میزان رضایت بیش از زمانی است که این ارزیابی از گرایش مثبت کمتری برخوردار باشد.
2- متغیر امید به آینده اجتماعی با ضریب 22/0 با واسطه متغیر اعتماد، تأثیر افزاینده بر میزان رضایت افراد دارد، این نتیجه نشان می‌دهد، هر چه میزان امید به آینده اجتماعی بیشتر باشد، احساس اعتماد و در نهایت رضایت در زندگی بیشتر است. پس، افرادی که امید زیادی به آینده جامعه ندارند، رضایت کمتری از زندگی دارند.
3- متغیر امید به آینده فردی با ضریب 30/0 با اسطه متغیر اعتماد و با ضریب 16/0 از طریق متغیر احساس امنیت تأثیر افراینده بر میزان رضایت افراد دارد، این نتیجه نشان می‌دهد، هر چه میزان امید به آینده فردی در بین مردم بالاتر رود، احساس اعتماد و امنیت و در نهایت رضایت در زندگی بیشتر می‌شود(همان:20).
2-2-1-3- بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه فردوسی مشهد (قهرمان ،1384)
این پژوهش در میان 450 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد؛ نمونه تحقیق متناسب با نسبت جنسی (6/35 درصد مرد و 4/64 درصد زن) و متناسب با جمعیت دانشکده های دهگانه این دانشگاه انجام پذیرفت . متغیر رضایت از زندگی با هیچکدام از متغیرهای زمینه ای مانند جنس، وضعیت تاُهل، وضعیت اشتغال، وضعیت استقرار، نوبت پذیرش و گروه آموزشی رابطه ای معنادار نداشت (قهرمان، 1384: 107).
جدول 2-3 ارائه نتایج کلی متغیرهای پژوهش )میانه و انحراف معیار)
انحراف معیار
میانه
تعداد پاسخگویان
تعداد گویه
نوع متغیر
عنوان متغیر
698/0
625/3
450
8
وابسته
رضایت از زندگی
866/0
4
450
3
مستقل
رضایت از دانشگاه
050/ 1
667/2
450
3
مستقل
رضایت از آزادیهای سیاسی-اجتماعی
874/0
4
450
3
مستقل
رضایت از دوستان
779/0
50/4
450
3
مستقل
رضایت از خانواده
679/0
80/3
450
5
مستقل
رضایت از خود
946/0
666/3
450
2
مستقل
رضایت مالی
188/ 1
70/2
448
4
مستقل
امید شغلی
806/0
3
450
4
مستقل
مثبت نگری
04/0
50/4
379
2
مستقل
احساس آرامش روانی
826/0
3
448
3
مستقل
دینداری (بعد عاطفی)

در میان متغیرهای مستقل این پژوهش دو متغیر رضایت از دانشگاه و رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی اهمیتی خاص دارد.
الف) رضایت از دانشگاه: وضعیت دانشگاه در نزد دانشجویان رضایت بخش است. به طوریکه 5/7 درصد آنها دارای رضایت زیاد یا بسیار زیاد و 1/9 درصد آنها دارای رضایت کم یا بسیار کم و 3/19 درصد دارای رضایت از دانشگاه در حد متوسط بودند. در مجموع میانه رضایت از دانشگاه 4 است که از میانه نظری (3) بالاتر می باشد. حال چنانچه بخواهیم شرایط مذکور را بر حسب دسته های مختلف بررسی نماییم ذکر نتایج ذیل مناسب به نظر می رسد(همان: 171).
جدول2-4 رابطه بین رضایت از دانشگاه و متغیره
ای زمینه ای
سطح معناداری
Sig (2-tailed)
درجه آزادی
نوع آزمون
عنوان رابطه
109/0

مان- ویتنی
جنس بر رضایت از دانشگاه تأثیر مثبت دارد
555/0
9
کروسکال- والیس
نوع دانشکده بر رضایت از دانشگاه تأثیر مثبت دارد
221/0
3
کروسکال- والیس
مقطع تحصیلی بر رضایت از دانشگاه تأثیر مثبت دارد
186/0
2
کروسکال- والیس
محل سکونت بر رضایت از دانشگاه تأثیر مثبت دارد
840/0
7
کروسکال- والیس
نوع خوابگاه بر رضایت از دانشگاه تأثیر مثبت دارد
256/0
2
کروسکال- والیس
وضعیت تأهل بر رضایت از دانشگاه تأثیر مثبت دارد
060/0
2
کروسکال- والیس
وضعیت اشتغال بر رضایت از دانشگاه تأثیر مثبت دارد
586/0
3
کروسکال- والیس
محل سکونت خانواده پاسخگو بر رضایت از دانشگاه تأثیر مثبت دارد
240/0
2
کروسکال- والیس
گروه آموزشی بر رضایت از دانشگاه تأثیر مثبت دارد
021/0

مان- ویتنی
نوبت پذیرش بر رضایت از دانشگاه تأثیر مثبت دارد

همچنانکه مشاهده می شود وضعیت رضایت از دانشگاه در بین غالب دسته های طرح شده تفاوت معناداری ندارد. یعنی پسران و دختران دانشجو نسبت به دانشگاه دارای رضایتی نسبتاً یکسان هستند. نیز وضعیت مذکور در دانشکده های مختلف و مقاطع تحصیلی متفاوت؛ تقریباً یکسان است. حتی خاستگاه جغرافیایی محل سکونت والدین نیز در این امر تأثیری نداشته است. اما ذکر دو نکته قابل توجه است: اول اینکه دانشجویان شبانه (با میانگین رتبه ای 67/239) نسبت به دانشجویان روزانه (با میانگین رتبه ای 50/211) رضایت بیشتری از دانشگاه دارند: 021/0= sig . نکته دوم آنکه دانشجویان شاغل (برای شغل دائم میانگین رتبه ای 307 و برای شغل موقت میانگین رتبه ای 73/231) نسبت به دانشجویان غیر شاغل (با میانگین رتبه ای 97/201) رضایت بیشتری از دانشگاه داشته اند؛ هر چند در سطح اطمینان 94 درصد است sig= 0/06 . بنابراین دانشجویان دانشگاه فردوسی نسبت به دانشگاه محل تحصیلشان رضایت خوبی دارند: Range: [1-5] & Median: 4
متغیر دومی که نتایج آن قابل بحث است رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی است. همچنانکه در جدول ذیل به تفصیل آمده است؛ منظور از آزادیهای سیاسی- اجتماعی میزان خرسندی فرد از آزادیهای اجتماعی- سیاسی و حقوق بالفعل در جامعه است. همچنانکه در جدول مذکور قابل مشاهده است اکثر قابل توجه پاسخگویان به گویه هایی که حکایت از رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی فعلی خود دارد پاسخ منفی داده اند به طوریکه نظرات پاسخگویان در بازه ]5-1[ میانه ای معادل 66/2 دارد که از میانه نظری (3) پایین تر است. در مجموع 5/22 درصد پاسخگویان میزان رضایت آنها از آزادیهای سیاسی- اجتماعی “زیاد یا بسیار زیاد” و 1/43 درصد آنها دارای رضایت کم یا بسیار کم و 4/34 درصد آنها رضایتشان از ازادیهای سیاسی- اجتماعی در حد “متوسط” است.همچنانکه در جدول 5-1 ملاحظه می گردد متغیر مذکور کمترین میزان میانه را در بین متغیرهای این پژوهش دارد. حال در صدد آن هستیم که ببینیم وضعیت مذکور در بین کدام دسته ها از شرایط حادتری برخوردار است(همان: 173).
جدول ذیل به بررسی رابطه بین رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی و متغیرهای زمینه ای پرداخته است.

جدول2-5 رابطه بین رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی و متغیرهای زمینه ای
سطح معناداری
Sig (2-tailed)
درجه آزادی
نوع آزمون
عنوان رابطه
ردیف
000/0

مان- ویتنی
جنس بر رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی تأثیر مثبت دارد
1
393/0

مان- ویتنی
نوبت پذیرش بر رضایت از آزادیهای سیاسی ـ اجتماعی تأثیر مثبت دارد
2
381/0
4
کروسکال- والیس
سن بر رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی تأثیر مثبت دارد
3
121/0
9
کروسکال- والیس
نوع دانشکده بر رضایت از آزادیهای سیاسی ـ اجتماعی تأثیر مثبت دارد
4
256/0
49
کروسکال- والیس
رشته تحصیلی بر رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی تأثیر مثبت دارد
5
011/0
3
کروسکال- والیس
مقطع تحصیلی بر رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی تأثیر مثبت دارد
6
388/0
2
کروسکال- والیس
وضعیت استقرار دانشجو بر رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی تأثیر مثبت دارد
7
439/0
7
کروسکال- والیس
نوع خوابگاه بر رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی تأثیر مثبت دارد
8
538/0
2
کروسکال- والیس
وضعیت تأهل بر رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی تأثیر مثبت دارد
9
458/0
2
کروسکال- والیس
وضعیت اشتغال بر رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی تأثیر مثبت دارد
10
969/0
3
کروسکال- والیس
محل سکونت خانواده پاسخگو بر رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی تأثیر مثبت دارد
11
006/0
2
کروسکال- والیس
دسته آموزشی بر رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی تأثیر مثبت دارد
12

همچنانکه ملاحظه می شود بین جنس و رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. دانشجویان پسر دارای میانگین رتبه ای 81/191 هستند و دانشجویان دختر دارای میانگین رتبه ای 34/240 می باشند. بنابراین همچنانکه در سطر نخست هم ملاحظه می شود تفاوت در میزان رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی بین دانشجویان پسر و دختر معنادار است و پسران نسبت به شرایط سیاسی- اجتماعی موجود ناراضی تر هستند(همان:175).
به لحاظ مقطع تحصیلی نیز میانگین رتبه ای
رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی به ترتیب عبارت است از: کاردانی 17/373، کارشناسی 05/226، کارشناسی ارشد 42/174 و دکترا 38/112 همچنانکه ملاحظه می شود هر قدر مقطع تحصیلی فرد بالاتر می رود میزان رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی نیز کاهش می یابد.
از لحاظ دسته آموزشی نیز شرایط به همین ترتیب است. در دسته رشته های علوم انسانی و تربیت بدنی میانگین رتبه ای رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی 62/231، در دسته علوم پایه و علوم ریاضی دارای میانگین رتبه ای 04/243 و در دسته رشته های فنی- مهندسی و دامپزشکی 59/185 است. نتایج ردیف 12 جدول شماره 5-3 حکایت از آن دارد که دانشجویان رشته فنی- مهندسی و دامپزشکی دارای رضایت پایین تری نسبت به دو دسته دیگر هستند و این تفاوت معنادار است. سایر متغیرهای زمینه ای رابطه معناداری با رضایت از آزادیهای سیاسی- اجتماعی ندارد. بنابراین می توان حدس زد که ناراضی ترین افراد نسبت به شرایط سیاسی- اجتماعی کشور دانشجویان پسر از دانشکده های فنی یا مهندسی و دامپزشکی به ویژه در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.