آوریل 22, 2021

پایان نامه با واژگان کلیدی “، حدودی، پاسخگویان

1 min read
داده اند. – در پاسخ به گویه ” من واقعا حضور نیروهای معنوی، قدرت الهی...

داده اند.
– در پاسخ به گویه ” من واقعا حضور نیروهای معنوی، قدرت الهی و امدادهای غیبی را در زندگی ام احساس می کنم. ” 4/8پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 1/82 درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و4/9 درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه ” احساس طلب بخششاز خداوند، برای جبران گناهانم، بیشتر وقت ها به من دست می دهد. ” 6درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 6/86 درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و3/7 درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.

جدول 4-18توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر دینداری(بعد احساسی)
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی

1/2%
1/2%
1/2%
8
خیلی کم
9/2%
8/0%
8/0%
3
کم
9/8%
6%
6%
23
متوسط
2/20%
3/11%
2/11%
43
زیاد
100%
8/79%
4/79%
304
خیلی زیاد

100%
5/99%
381
کل
در مجموع می توان گفت 6/90 درصد پاسخگویان دینداری آنها ” زیاد یا خیلی زیاد” و 9/2درصد آنها دارای دینداری ” کم یا خیلی کم” و 6 درصد دینداری آنها در حد ” متوسط” است

جدول 4-19 شاخص های مرکزی در متغیر دینداری(بعد احساسی)
381
تعداد معتبر
2
بی جواب
37/4
میانگین
7/4
میانه
0.8
انحراف معیار
همچنانکه ملاحظه می گردد اکثریت قابل توجه پاسخگویان به گویه هایی که حکایت از دینداری(بعد احساسی) دارد پاسخ مثبت داده اند؛ به طوریکه نظرات پاسخگویان در بازه]5-1[ میانگینی معادل 37/4دارد که از میانگین نظری (3) خیلی بالاتر است.

نمودار 4-12نمودار هیستوگرام توزیع دینداری(بعد احساسی)

نمودار فوق هیستوگرام دینداری در بین پاسخگویان است که حکایت از توزیع غیر نرمال دینداری در بین پاسخگویان دارد.شایان ذکر است که نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف نیز مؤید نکته مذکور است. (جدول شماره 6-2 در قسمت پیوست )

نمودار 4-13توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر دینداری

همچنانکه ملاحظه می گردد؛ بالاترین ستون (مد ) مربوط به دسته ” خیلی زیاد” است. یعنی 4/79 درصد پاسخگویان دارای دینداری خیلی زیاد هستند.
4-2-7-4-احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بیقدرتی)
بیگانگی اجتماعی به طور کلی به معنای بیگانگی فرد از جنبه های اصلی وجود اجتماعی اش است(محسنی تبریزی،1373 :73 به نقل ازگودرزی1374).
جدول 4-20 توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی)
کاملا مخالفم
تاحدودی
مخالفم
نظری
ندارم
تا حدودی
موافقم
کاملا موافقم

8/42%
3/32%
1/7%
4/9%
4/8%
خوشبختی وبدبختی هر کسی دست خود اوست.(-)
29%
7/22%
4/21%
6/11%
15%
از دست افرادی مثل من، کاری برای جامعه بر نمی آید.(+)
9/12%
8/14%
8/24%
14%
5/33%
در فعالیت های سیاسی شرکت نمی کنم، چون معتقدم تاثیری در بهبود اوضاع سیاسی واجتماعی ندارد.(+)
7/20%
9/24%
5/11%
5/26%
3/16%
در برخورد با مشکلات، اغلب احساس ناتوانی می کنم.(+)
همچنانکه مشاهده می شود پاسخگویان در پاسخ به گویه ” خوشبختی وبدبختی هر کسی دست خود اوست.” 1/75پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 8/17 درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و1/7 درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه ” از دست افرادی مثل من، کاری برای جامعه بر نمی آید. “7/51 پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 6/26 درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و4/21 درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه ” در فعالیت های سیاسی شرکت نمی کنم، چون معتقدم تاثیری در بهبود اوضاع سیاسی واجتماعی ندارد. ” 7/27پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 5/47 درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و8/24 درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه ” در برخورد با مشکلات، اغلب احساس ناتوانی می کنم. ” 6/45پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 8/42 درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و5/11 درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.

جدول 4-21توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر بیگانگی اجتماعی(بیقدرتی)
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی

8/1%
8/1%
8/1%
7
بسیار کم
7/14%
9/12%
8/12%
49
کم
5/47%
8/32%
6/32%
125
متوسط
8/80%
3/33%
2/33%
127
زیاد
100%
2/19%
1/19%
73
بسیارزیاد

100%
5/99%
381
کل
همچنانکه ملاحظه می گردد اکثر قابل توجه پاسخگویان به گویه هایی که حکایت از بی قدرتی اجتماعی دارد پاسخ مثبت داده اند؛ در مجموع می توان گفت 3/52 درصد پاسخگویان دارای احساس بیگانگی اجتماعی(بی قدرتی) ” زیاد یا خیلی زیاد” و 6/14درصد ” کم یا خیلی کم” و6/32%درصد آنها در حد ” متوسط” است

جدول 4-22 شاخصهای مرکزی در متغیر بیگانگی اجتماعی(بعد بیقدرتی)
381
تعداد معتبر
2
بی جواب
76/2
میانگین
7/2
میانه
87/0
انحراف معیار
همچنانکه ملاحظه می گردد تقریبا نیمی از پاسخگویان به گویه هایی که حکایت از بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) دارد پاسخ مثبت داده اند؛ به طوریکه نظرات پاسخگویان در بازه]5-1[ میانگینی معادل 76/2دارد.

نمودار 4-14 نمودار هیستوگرام توزیع بیگانگی اجتماعی
(بعد بیقدرتی)

نمودار فوق هیستوگرام احساس بیگانگی اجتماعی در بین پاسخگویان است که حکایت از توزیع غیر نرمال احساس بیگانگی اجتماعی در بین پاسخگویان دارد.شایان ذکر است نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف نیز مؤید نکته مذکور است. (جدول شماره 6-2 در قسمت پیوست)

نمودار 4-15توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر بیگانگی اجتماعی(بعد بیقدرتی)

با توجه به نمودار فوق بالاترین ستون (مد) مربوط به دسته “زیاد” است. به عبارتی دیگر2/33% پاسخگویان احساس بیگانگی اجتماعی بالا دارند.
4-2-7-5-مثبت نگری
مثبت نگری در این تحقیق روی مثبت حوادث ووقایع را دیدن است.
جدول 4-23 توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر مثبت نگری
کاملا مخالفم
تاحدودی
مخالفم
نظری
ندارم
تا حدودی
موافقم
کاملا
موافقم

8/1%
7/3%
6%
7/25%
7/62%
خیلی از مردم جامعه فقط در فکر خودشان هستند و به جز خودشان به هیچ کس اهمیت نمی دهند (- )
7/3%
6/7%
7/5%
5/36%
6/43%
خیلی ها فقط از آن رو با تو دوست هستند که چیزی از تو می خواهند. (- )
8/5%
15%
14%
6/21%
5/43%
هیچ کاری نمی توان کرد، هر چه می گذرد شرایط زندگی مردم خرابتر می شود (- )
2/24%
8/11%
9/22%
5/20%
5/20%
آینده روشن و امیدبخش است.(+)

همچنانکه مشاهده می شود پاسخگویان در پاسخ به گویه ” خیلی از مردم جامعه فقط در فکر خودشان هستند و به جز خودشان به هیچ کس اهمیت نمی دهند ” 5/5درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 7/87 درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و6 درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه ” خیلی ها فقط از آن رو با تو دوست هستند که چیزی از تو می خواهند.” 3/11 درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و1/80 درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و7/5 درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه ” هیچ کاری نمی توان کرد، هر چه می گذرد شرایط زندگی مردم خرابتر می‌شود ” 8/20درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 1/65درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و14 درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه ” آینده روشن و امید بخش است “36 درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 41 درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و9/22 درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.

جدول 4-24توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر مثبت نگری
درصد تراکمی
درصد معتبر
درصد
فراوانی

2/30%
2/30%
30%
115
خیلی کم
2/61%
31%
8/30%
118
کم
4/87%
2/26%
1/26%
100
متوسط
6/96%
2/9%
1/9%
35
زیاد
100%
4/3%
4/3%
13
خیلی زیاد

100%
5/99%
381
کل
همچنانکه ملاحظه می گردد اکثر قابل توجه پاسخگویان به گویه هایی که حکایت از مثبت نگری دارد پاسخ منفی داده اند؛در مجموع می توان گفت 6/12 درصد پاسخگویان دارای مثبت نگری” زیاد یا خیلی زیاد” و2/61درصد ” کم یا خیلی کم” و2/26درصد آنها در حد ” متوسط” است

جدول 4-25شاخصهای مرکزی در متغیر مثبت نگری
381
تعداد معتبر
2
بی جواب
16/2
میانگین
2
میانه
0.84
انحراف معیار
همچنانکه ملاحظه می گردد مثبت نگری پاسخگویان در بازه]5-1[میانگینی معادل 16/2 دارد که کمتراز میانگین نظری(3) است. انحراف معیار این شاخص نیز نشان از چگونگی توزیع نظرات پاسخگویان نسبت به موضوع مورد بررسی دارد.

نمودار 4-16 نمودار هیستوگرام توزیع مثبت نگری در بین پاسخگویان

نمودار فوق هیستوگرام مثبت نگری در بین پاسخگویان است که حکایت از توزیع غیر نرمال مثبت نگری در بین پاسخگویان دارد.شایان ذکر است که نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف نیز مؤید نکته مذکور است. (جدول شماره6 -2 در قسمت پیوست)

نمودار 4-17 توزیع فراوانی پاسخگویان نسبت به متغیر مثبت نگری

همچنانکه ملاحظه می گردد؛ بالاترین ستون (مد) مربوط به دسته “کم” است. یعنی مثبت نگری 31 درصد پاسخگویان در حد”کم” می باشد یا به عبارتی دیگر 31 درصد جامعه آماری بدبین هستند.
4-2-7-6-رضایت از خود
احساس مثبت داشتن نسبت به خود (ابعاد محبوبیت، موفقیت، مطرح بودن،..)

جدول شماره 4-26 توزیع درصدی پاسخهای نمونه تحقیق به گویه های متغیر رضایت از خود
کاملا مخالفم
تاحدودی
مخالفم
نظری
ندارم
تا حدودی
موافقم
کاملا موافقم

5/5%
5/4%
2/20%
3/37%
5/32%
اکثر اطرافیانم مرا دوست دارند.(+)
2/9%
4/9%
7/15%
3/42%
4/23%
در مقایسه با افراد هم سن و سال خودم، فرد موفقی هستم. (+)
9/24%
28%
9/25%
8/14%
3/6%
احساس می کنم که من فرد مطرحی در میان
اطرافیانم نیستم.(-)
4/3%
8/1%
1/36%
3/30%
4/28%
من آدم خوبی هستم .(+)
8%
8%
8/21%
3/38%
9/23%
از عملکرد خودم لذت می برم .(+)
9/57%
1/20%
4/12%
5/4%
5%
من به درد هیچ کاری نمی خورم.(-)

همچنانکه مشاهده می شود پاسخگویان در پاسخ به گویه ” اکثر اطرافیانم مرا دوست دارند ” 10 درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 8/69 درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و2/20 درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه ” در مقایسه با افراد هم سن و سال خودم، فرد موفقی هستم. “6/18 درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم
داده اند و 7/65 درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و7/15 درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه ” احساس می کنم که من فرد مطرحی در میان اطرافیانم نیستم. ” 9/48 درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 1/21 درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و9/25 درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه ” من آدم خوبی هستم ” 2/5 درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و 7/58 درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و1/36 درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در پاسخ به گویه ” از عملکرد خودم لذت می برم ” 16 درصد پاسخ کاملا مخالفم یا تا حدودی مخالفم داده اند و2/62 درصد آنها پاسخ کاملا موافقم یا تا حدودی موافقم را داده اند، و8/21 درصد پاسخ نظری ندارم را داده اند.
– در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.