آوریل 22, 2021

پایان نامه ارشد با موضوع کارکردگرایی، گیاهان دارویی، کودک و نوجوان

1 min read
دیگر میگفتند این عمل از طریق مشاهده صورت پذیرفتهاست. درست همانگونه که قابیل پس از...

دیگر میگفتند این عمل از طریق مشاهده صورت پذیرفتهاست. درست همانگونه که قابیل پس از کشتن هابیل، دفن کردن او را از کلاغ فراگرفت و بههمین ترتیب مثلا نحوه استفاده از تنقیه بنابر گفته غیاثالدین به اینترتیب بودهاست که شخصی بر کنار آبگیری مرغ سقایی را دید که به علت خوردن ماهی فراوان به دلدرد مبتلا شدهبود و برای رهایی از این بلیه منقار بزرگش را پر از آب کرد و آن را به داخل مقعد خود خالی نمود، به اینترتیب از بند درد رهایی پیدا کرد. آن شخص با دیدن این منظره اقدام به تنقیه مایعات به کسانی کرد که به دلدرد دچار میشدند و از این کار خود نتیجه بسیار خوبی گرفت».(الگود،16:1352)
«امروزه با کشف و بررسیهای معتبری که روی جمجمهها و اسکلتهای انسانهای اولیه صورت گرفته از روی علاماتی که نشان دهنده عمل جراحی و شکستهبندی باشد میتوان به جرات ادعا کرد که عمل جراحی در دورانی پیش از آنچه به فکر آید وجود داشته است و این در دورانی است که مسلما علم پزشکی به پیشرفت قابلتوجهی دست یافته بودهاست».(سارتن، 9:1346)
«در مورد محلی که برای اولین بار دارو مورد استفاده قرار گرفتهاست، بین محققین و نویسندگان اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. برخی عقیده دارند که افتخار این امر نصیب مصریها میشود زیرا هم آنها بودند که برای اولین بار در جهان از «راسن» برای درمان دردها استفاده بهعمل آوردند و این اولین دارویی است که مورد بهرهبرداری قرار گرفت. برخی از مورخین نقاط دیگری از شمال آفریقا را نام میبرند که دارو برای اولین بار درآنجا به بشر الهام شده، عدهای هم این عمل را جزایر رودس، کنیدوسو کس دانستهاند و معتقد بودند که این الهام از راه خواب دیدن صورت گرفتهاست».(الگود، 17:1352)
«باستانشناسان طومارهایی از پاپیروس یافتهاند که حاوی نوشتههای مصری زیادی درباره پزشکی است یکی از آنها، پاپیروس جورج ابرسgeorg ebers papyrus است که قدمت آن به سال 1550 قبل از میلاد میرسد که در آن شرح دهها بیماری و درمان آنها ازجمله طلسمهای جادویی و حدود هفتصد دارو از انار گرفته تا چربی کرگدن آمدهاست».(یونت، 15:1386)
بخش دوم
مبانی نظری پژوهش
چهارچوب نظری به مجموعهای از گزارهها اطلاق میشود که بهلحاظ نظری قادر به تبیین یا طبقهبندی متغیر وابسته یا اصلی تحقیق هستند. این گزارهها ممکن است از یک نظریه خاص گرفته شده باشند یا تلفیقی از نظریات مختلف باشند که همگرایی آنها بهلحاظ نظری توسط محقق ثابت شده باشد.
بر اساس موضوع مورد پژوهش نظریههای؛ کارکردگرایی، کاردگرایی ساختاری، محیطشناسی فرهنگی، تکاملگرایی و کنش متقابل بهعنوان پایههای اصلی تحقیق برگزیده شدهاند.
2-6) نظریه کارکردگرایی
کارکردگرایی عبارت است از «بررسی هر عمل اجتماعی و یا هر نهاد با توجه به رابطه‌ای که با تمامی ‌کالبد اجتماعی دارد. این مکتب پدیده اجتماعی را واقعیتی میداند که درون یک کلیت قرار میگیرد این کلیت که(لزوما) ساخت کاملی ندارد، دارای مجموعهای از عناصر است که به یکدیگر وابستگی متقابل دارند و یک پیکربندی را تشکیل میدهند و واقعیت مزبور با قرار گرفتن درون این پیکربندی، یک یا چند کارکرد را به انجام میرساند و با آن کلیت رابطه برقرار میسازد.
برطبق این نظریه هرگروه یا نهاد، کارکرد خاصی دارد، لذا سیستم در مجموع به بقای خود ادامه میدهد. بنیان کارکردگرایی براین واقعیت استوار است که کلیه سنن، مناسبات و نهادهای اجتماعی دوام و بقایشان به کار یا وظیفهای بستگی دارد که در نظام اجتماعی، یعنی کل برعهده دارند. آنچه مطرح است فایده و سودمندی آنها در کل نظام است».(توسلی،211:1385)
«کارکردگرایی در نیمه اول قرن بیستم همچون اشاعهگرایی یکی از نظریاتی بود که در واکنش به نظریه تطورگرایی به وجود آمد. از لحاظ تاریخی ریشههای کارکردگرایی را میتوان در نزد سه متفکر بزرگ یافت؛ اگوست کنت، هربرت اسپنسر و امیل دورکیم.
اما نظریهپردازان اصلی این گرایش که توانستند آنرا به یک ابزار در زمینه تحقیق تبدیل کنند، برانیسلاو مالینوفسکی و رادکلیف براون بودند».(فکوهی، 158:1386)
«بازاندیشیهای مالینوفسکی او را به این نتیجه رساند که عناصر گوناگون هرجامعه کارکردی برای خود دارند، زیرا نیازهای فرهنگی مردم آن جامعه رابرآورده میسازند».(بیتس، پلاک، 70:1386)
در این تحقیق از نظریات کارکردگرایان استفاده شده زیرا هر عنصری در طبیعت تا زمانی که باقی است دارای کارکرد است و هر زمان که کارکرد خود را از دست بدهد دیگر از طرف افراد مورد پذیرش نخواهد بود، طب سنتی بهدلیل اثربخشی و تایید علمی آن روز بهروز بیشتر مورد توجه قرار میگیرد. کارکرد این نوع از روش درمانی بسیار گسترش یافته و از زوایای مختلف قابل بررسی است.
در واقع درمانگری سنتی بهمنظور درمان بیماری انجام میپذیرد؛ هرچند این کار همیشه منجر به درمان نمیشود؛ ولی افراد باز در مواقع بیماری بهنزد این افراد میروند. حال سئوال این است که؛ چرا بهرغم عدم درمان، این عمل تکرار می‌شود؟ در این‌جا باید توجه داشت که ‌هر چند این نوع درمان نیز گاهی نتایج مورد نیاز را بهبار نمی‌آورد، ولی کارکردهای ضمنی و پنهانی را سبب می‌شود. بدینمعنی که ‌افراد، در آن‌روزهای بحرانی، بر حسب باورها یی که نسبت به این نوع از درمان و فرد درمانگر دارند، موجبات یگانگی بیشتر خود را فراهم میکنند. در حقیقت این باور مشترک آن‌ها را به یکدیگر نزدیک‌تر کرده، در نتیجه در روزهای سخت بیماری، خود را تنها و درمانده ‌احساس نمی‌کنند. در همان م
حل زندگی و نزد افرادی که میشناسند و به آنان اعتماد دارند بهدرمان میپردازند. همین نتایج ضمنی موجب شده‌است که بهرغم عدم ‌تحقق نتایج مورد نظر، استفاده از این روشها همچنان جایگاه خود را حفظ کرده و تکرار شود.

2-7) کارکردگرایی ساختاری
«رادکلیف براون تحت تاثیر پیشینیان، ازجمله دورکیم قرار گرفت و روش کارکرد‌گرایی ساختاری را پایه‌گذاری کرد. به نظر او، نظم اجتماعی از یک وحدت کارکردی برخوردار است. رادکلیف براون معتقد است، کارکرد اصلی نهاد نه برآوردن نیازهای افراد، بلکه حفظ و نگهداری ساختار و الگوهای روابط اجتماعی جامعه و نهادهاست».(فرخ نیا،1382: 185)
بر این مبنا در این پژوهش از جمله کارکردهای درمانگری سنتی می‌توان به حفظ و نگهداری ساختمان اجتماعی اشاره کرد. وقتی در فصل رویش گیاهان به صحرا یا کوه میروند، معمولا بهصورت دستهجمعی به این کار میپردازند و خنده و شوخی هم ضمیمه این کار است و بهصورت یک تفریح دستهجمعی درآمده و روحیه همدلی را در آنان تقویت کرده و موجب انسجام ساختار جامعه میشود. در ضمن به کوچکترها هم این مطالب آموزش عملی داده میشود و همه در این کار مشارکت دارند و از هم یاد میگیرند. درمانگر محلی همیشه در ساختار جامعه از احترام برخوردار بوده و وجودش باعث دلگرمی و اطمینان خاطر مردم.

2-8) نظریه تکاملگرایی
«مفهوم نظریه بقا از نظر ادوارد بارنت تایلر، تداوم رسوم و نهادهایی است که کارکرد خود را از دست داده‌اند، اما برحسب عادت در جامعه بعدی ‌در قالبهای گوناگون تداوم یافته‌اند. او این مفهوم را در جوامع پیشرفته نیز شناسایی کرد. بهطور خلاصه تایلر در نظریه بقا، باورها و رسوم غیرکارکردی عجیب و غریب مردم متمدن ‌را بهعنوان مصنوعات باستانی یا آثار بقایا در نظر گرفت».(فرخ‌نیا،1382: 87)
طب سنتی و فرهنگ استفاده از گیاهان دارویی برای درمان بیماریها نیز از مواردی است که گسترش یافته و در بسیاری مناطق بهصورت تغییر شکل یافته وجود دارد و بهکار برده می‌شود. با نگاهی به ایران، و کارکردی که درمانگری محلی در جوامع روستایی و شهری داشته و دارد، می‌توان به این نکته پی برد که ادامه استفاده از روشهای درمانی سنتی تنها بهدلیل نبود امکانات پزشکی نیست، بلکه در بسیاری از نقاط، این دیدگاه تکامل بیشتری یافته و کارکردهای گستردهتری پیدا کردهاست. گرچه نمی‌توان نقش اصلی و کارکردی آن‌را که درمان است، نادیده گرفت. برای مثال می‌توان مردمی که در فصول رویش گیاهان دارویی معمولا بهطور دستهجمعی به چیدن این گیاهان میپردازند، روحیه همدلی و همکاری در آنان تقویت میشود، زن و مرد و کودک و نوجوان حضور دارند و در واقع نوعی آموزش غیر رسمی برای نسل جوان و انتقال این دانش به آنان محسوب شده و در ضمن سبب پر کردن اوقات فراغت و سرگرمیشان نیز میشود.
بسیار اتفاق میافتد که افراد بهویژه زنان در هنگام گردآوری گیاهان در مورد خواص آن گیاه با هم گفتگو کرده و هر یک مطلب جدیدی را که از طریق افراد مسن فامیلش یا رسانهها یاد گرفتهاند به آموختههای دیگری اضافه میکنند. در هنگام چیدن گیاهان دارویی به جوانان تذکر میدهند تا به ریشه گیاه آسیب نزنند و بتوانند تا آخر فصل رویش گیاه از آن و اجزای مختلف برگ و ساقه و غدههای زیر زمینی استفاده نمایند.

2-9) محیطشناسی فرهنگی
«محیطشناسی از لحاظ ریشهای به معنای گفتمانی درباره زیستگاه است و باید آنرا نه بهعنوان یک ایدئولوژی مدرن بلکه بهعنوان مطالعهای علمی بر روابط انسانی و جوامع انسانی با محیط طبیعیشان در نظر گرفت که نهفقط بروز تاثیر عوامل محیط یعنی اقلیم، خاک، آب، گیاهان، جانوران و … برارگانیسم انسانی، بلکه همچنین برچگونگی انطباق فیزیولوژیک انسان با محیطهای مختلف و دگرگونیهایی که فنآوریهای مختلف در محیط ایجاد میکنند و سرانجام برتاثیر محیطهای گوناگون بر سطوح و شیوه زندگی انسان مطالعه وپژوهش میکند.
در یک پهنه جغرافیایی که تحت تاثیر شرایط فیزیکی، مکانیکی متجانسی قرار گرفته و بهوسیله گروههای گیاهی و جانوری که زندگیشان وابسته به یکدیگر است(گروههای همزیست)، اشغال شدهاست، ما با یک مجموعه پویا از عناصر روبهرو هستیم که آن را زیستبوم مینامیم و میتواند متغیر باشد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که میان طبیعت، یعنی محیط طبیعی و میراث زیستی و فرهنگ، نفوذ متقابلی وجود دارد، بهطوریکه فرهنگ، طبیعت را دگرگون میکند اما بعضی از الزامات طبیعی را نیز میپذیرد».(ریویر، 127:1375)
«محیطشناسی فرهنگی را باید دنباله منطقی داروینیسم و تطورگرایی قرن نوزدهم قرار داد بدین معنا که توانست با نوآوری و کنار گذاشتن مشکلات نظریه تطور کلاسیک، اصول تطور را بار دیگر بهعنوان محوری اساسی در پژوهش انسان شناختی مطرح کند».(فکوهی،215:1386)
دو شخصیت بنیانگذار محیطشناسی فرهنگی ژولین استیوارد و لسلی وایت هستند. از دیگر متفکران این نظریه میتوان از المان سرویس، مارشال سالینز، رویرا پاپورت و رابرت مکنتینگ می باشند.
از نظریه محیطشناسی فرهنگی در این تحقیق استفاده شد زیرا محیط طبیعی و انسانها با یکدیگر در ارتباط متقابل میباشند. انسانها بر محیط تاثیر میگذارند و از محیط طبیعیشان تاثیر میپذیرند. مردم کرمانجی که از محل زندگی خود انتقال یافته بودند با کولهباری از دانش و تجربه از محیط زیست قبلی خود به این منطقه که اقلیم متفاوتی داشت آمدند. آنان در تطبیق با طبیعت جدید، گیاهان جدید را شناسایی کرده و مورد آزمایش قارا دادند تا به
نتایج درمانی توسط آنها اطمینان پیدا کنند و مورد استفاده قرار بدهند و نیز داروهای قدیمی خود را نیز وارد فرهنگ این منطقه نمودند.

2-10) کنش متقابل نمادین
«مباحث اساسی کنش متقابل نمادین را باید در آرا و نظریات جرج هربرت و هربرت بلومر جامعه‌شناس آمریکایی جستجو کرد. بهطور کلی‌دیدگاه نمادی بر پویایی کنش متقابل اجتماعی بین فرد و جامعه و نتایج این فرآیند تاکید دارد».(توسلی،1379: 268)
«دیدگاه کنش متقابل، ارتباط نمادی(سمبلیک) تمامی ‌اعمال اجتماعی و پایه روششناختی، برای ‌درک آن میباشد. افراد در موقعیت‌هایی که قرار می‌گیرند و در برآیند سازگاری، کنش‌های ‌خود را از آن تعبیر نمادین میکنند. ارتباطات، در حین انجام کنش‌ها برقرار می‌شود و باید متکی بر یک دیدگاه واقعی‌ در قبال رویدادهای اجتماعی باشد. ارتباطات، به ‌اشخاص کمک می‌کند که موقعیت خود را بهتر درک کنند. چنان‌که می‌دانیم موضوع اصلی تئوری جامعه ‌از دید هربرت مید، ارتباطات نمادین است، که به‌اعتقاد او عبارت است از؛ مشارکت یک شخص در زندگی‌دیگری. نظریه ‌ارتباطات، اساسی‌ترین ‌روندی است که در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.