آوریل 22, 2021

پایان نامه ارشد با موضوع پیاز، میکنند.، گردو

1 min read
به بیمار میخورانند. پیاز را دو نیمه کرده و بر روی زخم چرکی یا بریدگی...

به بیمار میخورانند. پیاز را دو نیمه کرده و بر روی زخم چرکی یا بریدگی میگذارند. پیاز و بیضه گوسفند را جوشانده و برای رفع سستی کمر(شب ادراری) مصرف میکنند. آب پیاز را برای درمان سوختگی برروی موضع میگذارند. برای درمان گلمژه پیاز پخته را روی آن میگذارند. برای درمان زکام، پیاز پخته یا برشته را به بیمار میدهند. همچنین بهعنوان سبزی خوراکی بهفراوانی در منطقه مصرف میگردد.
نوعی پیاز که بهصورت خودرو در منطقه رشد میکند و به آن پیاز کوهی میگویند را کوبیده و برای درمان روماتیسم بهصورت موضعی استفاده می‌کنند.
این پیاز بهصورت خوراکی در تهیه آش و پلو استفاده میشود و برا یآن خواص زیادی قائل هستند. پیازکوهی را خرد میکنند، نمک میزنند تا زرد نشود. در روش دیگری آنرا با نمک آنقدر میسایند که آب بیندازد و مثل رشته شود. سپس روی طناب خشک میکنند و در سایر فصول آنرا سرخ کرده درون دمی یا اشکنه میریزند. آنرا اکثرا با تخم مرغ و قارچ کوهی میخورند.
روش مصرف: جوشانده، شربت، ضماد، پخته خوراکی، تازه و خشک آنرا در انواع غذاها استفاده میکنند.
طب کهن: «پیاز در سوم گرم و دارای رطوبت بیشاز حد است. رنگورو را سرخ گرداند. پیاز با نمک زگیل را برمیکند. آب پیاز داروی قرحه پلید است. اگر با پیه مرغ باشد، پوست انداختن کف پا را علاج کند. آب پیاز را در بینی کشند، سرتنقیه میشود. پیاز سردرد آورد. زیاد خوردنش خوابآور است. افشره پیاز در علاج آب چشم نافع است و دیده جلا میدهد. پیاز دوبار پخته پرغذا و تشنگیآور است. در یرقان سودمند است. دهانه بواسیر را باز میکند. آب پیاز ملین است و حیض را بهراه اندازد».( بوعلیسینا، 89:1368)
«پیاز محرک، مدر، ضد کمبود ویتامین c، ضد کرم، معالج بیماری قند است. پیاز پخته میتواند حالات عصبی را کاهش دهد و تصلب شرائین را درمان کند. پیاز خام فعالیت معده را زیاد میکند و اسیدیته شیره معده را بالا میبرد. شیره پیاز دفعکننده سنگ کلیه است. پیاز پخته نرمکننده و برطرفکننده ناراحتیهای عادی سینه است. صرف مداوم پیاز پخته ترشحات دستگاه هضم را منظم میکند، اشتها را زیاد کرده و ناراحتی‌های ناشی از نفخ و دلدرد را درمان میکند. پیاز اثر کمکننده فشار خون دارد. در استعمال خارجی، له شده پیاز جهت رفع عدم دفع ادرار در زیر شکم اثر داده میشد. پیاز پخته درون خاکستر گرم، باعث سر باز کردن آبسه و یا دمل میشود. ضماد پیاز خام له شده اگر بر روی پیشانی قرار داده شود، سردرد را مرتفع میکند. اگر به حالت گرم در اطراف گردن اثر داده شود، درد گلو را تسکین میدهد. شیره تازه پیاز را اگر در گوش بچکانند، ناراحتی ناشی از صداهای مبهم در گوش را برطرف میکند. در محل گزش زنبور درد را بهطور محسوسی تسکین میدهد. پیاز اثر مفیدی در رفع چین و چروک صورت دارد».(زرگری،627:1376)
قیاس: خاصیت ضدمیکروبی و ترمیم زخم، ضد ورم و التهاب و کاهش کلسترول پیاز، مصرف سنتی آنرا در درمان انواع زخم، سوختگی، دمل و حتی گوشدرد، سرماخوردگی و تصلب شرائین را بهتایید میرساند.
پیچک piĉak
نام انگلیسی: Commonbind
نام محلی: پیچک

مشخصات گیاه: گیاهی پایا، علفی با ساقههای پیچیده، برگها دارای دمبرگ، بیضویشکل- تخممرغی یا سهگوش و گاهی نیز خطی یا پیکانی، در پایین لبهدار، در حاشیه صاف یا موجدار، گلآذین با دمگلآذین بلند و باریک، کاسبرگها نابرابر، تخممرغی کشیده، کاسبرگهای بیرونی پهنتر از کاسبرگهای درونی. جام گل سفید یا صورتی، پرچمها نابرابر، تخمدان تخممرغی، میوه کپسول کروی و بدون کرک.
پراکنش: این گیاه بهصورت علف هرز در تمام منطقه رشد میکند.
بخش مورد استفاده: ریشه و برگهای قاعدهای، گل.
خواص درمانی: عفونت، زخم و التهاب بدن، کمردرد و درد بدن.
مصارف درمانی: برگ و ریشه گیاه را با ریشه ترنجبین و خارخسک جوشانده و سپس صاف شده آنرا با آرد مخلوط کرده و بهصورت خمیر در میآورند و سپس بهصورت مرهم برروی محل درد یا زخم قرار میدهند.
روش مصرف: دمکرده و جوشانده، مرهم و ضماد
طب کهن: «گیاه دارای اثر مسهلی و صفرابر است و این خاصیت بیشتر پساز مصرف برگ، گل، دانه و مخصوصا ریشه آن ظاهر میگردد. از برگ آن بهعنوان التیامدهنده استفاده بهعمل میآید».(زرگری،498:1375)
«گیاه دارای اثر مدر و مسکن درد دندان است. برگ گیاه را بهصورت خمیر درآورده و برای زخمها مورد استفاده قرار میدهند».(سلطانی،330:1384)

پنیرک panirak
نام انگلیسی: oleander
نام محلی: پندیرک
بخش مورد استفاده: برگ و میوه
پراکنش: دربیشتر مناطق

خواص درمانی: عفونت، نازایی، قند، فشارخون، سینهدرد، زخم، دلدرد، کمردرد
مصارف درمانی: میوه آنرا با نوعی انگور وحشی برای سینهدرد دم میکنند و کوبیده برگ آنرا روی زخم میگذارند. عرق آنرا میگیرند و بهصورت خشک نیز مصرف میکنند. معتقدند مواد آن مانند پنیسیلین است. برای سلامتی در کوکو و آش نیز استفاده میشود.
روش مصرف: دمکرده، جوشانده، پخته و ضماد.
طب کهن: موردی یافت نشد.

کتیرا(باریجه) katirâ(bârije)
نام انگلیسی: Gum Tragacanth
نام محلی: انقوزه Anqoze، گون Gavan
بخش مورد استفاده: شیره یا صمغ زردرنگ گیاه
پراکنش: تقریبا در همه مناطق
مشخصات گیاه: گونها گیاهان بوتهای چوبی خارداری میباشند که بهصورت کوسنی شکل در نقاط مختلف ایران گسترش فراوانی دارند. در ساقه بعضی از گونها، نوعی ماده صمغی فراهم میگردد که خودبهخود و یا بر اثر شکاف به خارج ترشح میشود. این ماده که به سهولت برروی ساقه خشک
میگردد، پس از جمعآوری کتیرا نامیده میشود.
کتیرا قطعاتی مفتولی و سفیدرنگ یا ورقهای و زرد یا زرد متمایل به قهوهای بدون بو و کمی شیرین است که بهسرعت جذب آب نموده و متورم میگردد.
کتیرا در اثر تیغ زدن قسمتهای ضخیم ساقه و ریشه گیاه گون بهوسیله کاردکهای مخصوص تولید می‌گردد. قبل از خراش دادن گیاه، خاک پای بوتهها خالی شده و چالهای ایجاد میگردد تا کتیرای تولید شده در آن جمع گردد. کار تیغ زدن بوتهها در اواخر اردیبهشت ماه هر سال شروع شده و هر پانزده روز یکبار تکرار میگردد. در نوبتهای اول تیغ زدن گیاه که سرعت خروج صمغ زیاد است، کتیرای مفتولی بهرنگ سفید و شفاف و بهصورت قطعاتی پهن و باریک و منظم، عاری از ناخالصی و با کم شدن سرعت خروج صمغ، کتیرای خرمنی بهرنگ زرد تیره مایل به قهوهای و طبقهطبقه به اشکال پهن، ضخیم و نامنظم و گاهی دارای ناخالصی بهدست میآید. نوع اول کتیرا را در طبسنتی از طریق خوراکی و نوع دوم آن از راه جلدی مصرف مینمودند.
خواص درمانی: دنداندرد، پادرد، پوستهپوسته شدن صورت و لب، زخم، کرمک بچه کوچک، اسهال، شکستگی، درد مفاصل.
مصارف درمانی: برای درد دندان، تکهای از آنرا روی دندان میگذارند. برای رفع درد، تکهای از آنرا با آب میخورند. آنرا با دنبه مخلوط کرده روی موضعی که درد دارد میبندند و یا در روغن انداخته به موضع میمالند. برای رفع کرم یونجه آن را داخل کیسه میگذارند و ابتدای جوی آب قرار میدهند تا به همهجای زمین برسد.
روش مصرف: جوشانده، ضماد و خوراکی. ساقه گیاه را تیغ میزنند و 3_2 روز بعد شیره آنرا جمعآوری میکنند. قبلا از طرف دولت کارگرهایی شیره گیاهانرا میگرفتند و صادر میکردند. مردم پس از چرای گوسفندان که شیره گیاه بیرون میآید به جمعآوری آن میپردازند.
طب کهن: موردی یافت نشد.

گردو Gerdu
نام انگلیسی: walnut
نام محلی: گوردو Gurdu
بخش مورد استفاده: تمام بخشهای گیاه
پراکنش: در تمام منطقه رشد میکند.
مشخصات گیاه: درختی بزرگ و سایهافکن به ارتفاع تا 20متر، برگها منفرد و از چندین برگچه تشکیل شدهاست. یکپایه، دارای گلهای نر و ماده، میوه در حالت تازه دارای پوسته سبز میباشد. پوسته سخت گردو چوبی است و داخل آن مغز گردو قرار گرفتهاست.
خواص درمانی: رفع ورم روده و معده، التیام لثههای ملتهب و دارای خونریزی، سفیدکننده دندان، رفع تورم لوزهها، ناراحتیهای پوستی، ورم بدن، تسکین دردهای ناشی از سرمازدگی، سنگ کلیه و کیسه صفرا، تقویت حواس و حافظه، تقویت قوای جنسی، برطرف کردن خال و زگیل، دفع حشرات و التیام محل گزیدگی
مصارف درمانی: برای رفع ورم بدن برگ گردو را در آب ریخته مانند چای دم میکنند، مینوشند و یا با آن دهان را شستشو میدهند تا لثهها التیام یابد. برگ را روی دندانها میمالند تا دندانها سفید شوند. برای رفع ناراحتیهای پوستی و یا تعرق بیش از حد پوسته سبز گردو را با حنا مخلوط و خمیر کرده و به موضعها میمالند. جوشانده برگ گردو برای رفع سنگ کیسه صفرا و کلیه مفید است. خوردن روزانه یکی دو عدد گردو برای سلامتی بدن لازم است. برای رفع زگیل و خال گوشتی مغز نارس گردو را روی موضع میمالند. روغن گردو برای درمان یبوست مفید است. دود دادن برگهای خشک یا تازه گردو سبب دفع حشرات میشود.
روش مصرف: جوشانده، ضماد، روغن

گزنه Gazane
نام محلی: گزگزوک Gazgauk
بخش مورد استفاده: همه قسمتهای گیاه
پراکنش: همه مناطق
خواص درمانی: مرض قند، فشارخون، کمردرد، پروستات، دلدرد و معدهدرد، پادرد، ضد چربی، سنگ کلیه، تنگی نفس، عفونت بدن، رفع موخوره
مصارف درمانی: برای رفع موخوره درون شامپو بهصورت پودر مخلوط میشود. برای فشارخون برگ آنرا به پا میمالند. برای دردهای موضعی برگ آنرا میکوبند و ابتدا یک لایه پارچه روی پا میبندند سپس کوبیده گزنه را در لایه بعدی میگذارند که پا را نسوزاند. آب آنرا برای رفع بیماری قند مصرف میکنند. ریشه و ساقه و برگ آنرا بهصورت تازه و خشک دم میکنند، دمکرده آنرا با نبات مصرف میکنند. از این گیاه بهسبب فوایدی که دارد در تهیه برخی غذاها مانند آش و بورانی استفاده میکنند. ویا با آن نوعی ترشی تهیه میکنند.
روش مصرف: خشکشده و تازه، ضماد
طب کهن: موردی یافت نشد.

چایکوهی Čâykuhi
نام محلی: آننخ Ânnex
بخش مورد استفاده: گل، ساقه و برگ
پراکنش: در بیشتر نقاط

خواص درمانی: فشارخون، باد، نفخ شکم و دلدرد، اعصاب، سردرد، سرماخوردگی، نفستنگی.
مصارف درمانی: آنرا مانند چای دم میکنند و مینوشند. پودر خشککرده آنرا بهعنوان ادویهای خوشبو در غذا استفاده میکنند.
روش مصرف: جوشانده، خشککرده.
طب کهن: موردی یافت نشد.

زرشک zerešk
نام انگلیسی: Barberry bush
بخش مورد استفاده: تمام بخشهای گیاه
پراکنش: در بیشتر نقاط

مشخصات گیاه: درختچههایی تا ارتفاع 3 متر با شاخههای فراوان. شاخههای جدید شیاردار، سبز یا قهوهای مایل به قرمز. خاردار، خارها به طول 1 تا 5/1 سانتیمتر، ساده یا سهشاخهای، برگها باریک، بیضوی یا تخممرغی، دارای دندانههای منظم نوکتیز در حاشیه. میوهها قرمزرنگ و بیضوی شکل.
خواص درمانی: ضد فشار، دفع زردی، ناراحتیهای کلیوی، سنگهای ادراری، تحریک فعالیت معده و کبد، اشکالات جریان خون، مسهل، صفرا، درمان تاول، تب بر، زردی و یبوست و درمان شکستگی استفاده میشود.
مصارف درمانی: دمکرده زرشک برای درمان
صفرا(ریزش مداوم آب دهان) استفاده میشود. زرشک، ریشه کاسنی، شاهتره و … را جوشانده و در سرماخوردگی بهکار میبرند. زرشک کوهی هستهدار را در آب جوشانده و برای درمان بلغم استفاده میکنند. ریشه درخت زرشک(زارچ zârč) را جوشانده و در کوفتگی استفاده میکنند. زارچ را در هنگام شب ادراری به کمر و زیر ناف میمالند. زرشک را برای درمان زردی بهکار میبرند. از زرشک برای فشارخون استفاده میشود. میوه زرشک صاف کننده خون، کم کننده فشار خون می باشد. برای برطرف کردن ترک لب از آن استفاده میکنند. همچنین دم کرده برگش برای رفع گرمی مفید است. زرشک را دم کرده و له میکنند. سپس آبش را می‌گیرند. آب یا میوهاش را در آش میریزند.
زرشک دو نوع آبی و پلویی یا آشی است که نوع آبی آن استفاده طبی دارد. زرشک آشی بدون هسته و زرشک آبی دارای هسته چوبی است. مزاج آن سرد است. خاصیت مهم آن رفع سودا یا سودابری است. جوشانده آن فشار خون را کاهش می دهد. به دلیل سودابری آن، داروی خوبی برای رفع بخار سودا و التیام زخمهای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.