آوریل 19, 2021

جستجوی مقالات فارسی – نقش خصوصی سازی در ارتقای عوامل مؤثر بر بهره وری منابع …

1 min read

فرضیه ۲ : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای خلاقیت و نوآوری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
فرضیه ۳ : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای آموزش کاربردی و عمومی منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
فرضیه ۴ : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای روحیه رقابت پذیری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
فرضیه ۵ : بین خصوصی شدن بانک صادرات استان قم و ارتقای شیوه رهبری منابع انسانی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.
۳-۹) تعیین روایی پرسشنامه
تعریف روایی : روایی آزمون عبارت است از توانایی ابزار مورد نظر در اندازه‌گیری صفتی که آزمون برای اندازه‌گیری آن ساخته شده است و شامل روایی صوری، روایی پیش‌بینی، روایی محتوا و … می‌باشد.
برای اندازه‌گیری روایی پرسشنامه، روش‌های مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای افزایش روایی محتوایی پرسشنامه از ابزارهای زیر استفاده شد:
۱) استفاده از نظرات بعضی از اساتید مدیریت، متخصصان و کارشناسان و مدیران.
۲) مطالعه پرسشنامه‌های مشابه، مقاله‌ها، کتاب‌ها و مجلات.
۳) توزیع ابتدایی پرسشنامه بین تعدادی از دست اندرکاران سازمان مزبور و اعمال نظرات اصلاحی آنان.
۳-۱۰) تعیین پایایی پرسشنامه
تعریف پایایی : پایایی یک وسیله اندازه‌گیری عمدتاً به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند. پایایی به : دقت، اعتمادپذیری، ثبات، یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند.
رابطه روایی و پایایی : رابطه بین روایی و پایایی از این قرار است که یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد. اگر آزمونی در هر بار اجرا روی تعدادی نمونه نتایج مختلفی به دست بدهد، آن آزمون یک آزمون پایا نخواهد بود و در واقع هیچ چیز را به درستی اندازه نخواهد گرفت و اگر یک آزمون چیزی را به درستی اندازه‌گیری نکند هیچ اطلاعات مفیدی به ما نخواهد داد. برای مثال، یک آزمون ریاضی برای اندازه‌گیری محتوا و هدف‌های درس تاریخ روا نیست، اما این آزمون می‌تواند مطالب ریاضی را که اندازه می‌گیرد با دقت اندازه‌گیری کند. پس برای این که یک آزمون روا باشد باید نخست پایا باشد. یعنی پایایی شرط روایی است، اما روایی برای پایایی ضروری نیست.
بهترین روش برای تعیین میزان پایایی پرسشنامه، روش آلفای کرونباخ می‌باشد. ضریب آلفای کرونباخ عددی بین صفر و یک است که از فرمول زیر بدست می‌آید.
(۳-۱۱)
که در آن
: ضریب آلفای کرونباخ یا ضریب پایایی کل آزمون
: تعداد سوالات آزمون
: واریانس نمرات سوال  ام
: واریانس نمرات کل سوالات آزمون می‌باشد.
اگر ضریب آلفای کرونباخ از ۷/۰ بیشتر باشد، آنگاه سوالات پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار می‌باشند.
برای تعیین پایایی پرسشنامه این تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده می‌کنیم. نتیجه این آزمون در جدول زیر داده شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای سوالات مربوط به متغیر عوامل انگیزشی به ترتیب برابر ۸۷۹/۰ و ۹۳۱/۰، برای سوالات مربوط به متغیر خلاقیت و نوآوری به ترتیب برابر ۸۵۷/۰ و ۸۶۸/۰، برای سوالات مربوط به متغیر آموزش کاربردی و آموزش عمومی به ترتیب برابر ۷۴۲/۰ و ۴۹۶/۰، برای سوالات مربوط به متغیر روحیه رقابت پذیری به ترتیب برابر ۶۸۵/۰ و ۷۸۰/۰، برای سوالات مربوط به متغیر شیوه رهبری به ترتیب برابر ۷۶۶/۰ و ۷۵۱/۰ و برای کل سوالات به ترتیب برابر ۹۲۷/۰ و ۹۴۴/۰ می‌باشد که بزرگتر از ۷/۰ است، پس سوالات پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
جدول ۳-۲: ضریب آلفای کرونباخ

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

متغیرهای تحقیق دوره قبل از خصوصی سازی دوره بعد از خصوصی سازی
عوامل انگیزشی ۸۷۹/۰ ۹۳۱/۰