آوریل 19, 2021

مقاله دانشگاهی – مکان یابی اتوبوستر (AVR) و بازآرایی شبکه‌های توزیع شعاعی به طور همزمان …

1 min read

۹۹۶۰/۰

۱۲

۰۰۱۰/۱

۱۱

۷۱،۵۸،۴۹،۴۲،۱۳

سناریو ۴

۰۰۰۰/۱

۴۸

۰۰۲۰/۱

۱۹

۷۱،۶۹،۵۹،۵۸،۱۳

سناریو ۵

شکل ۱۱ . شاخص VSI سیستم توزیع ۶۹ شینه در مدل بار ثابت
شکل ۱۲ . شاخص VSI سیستم توزیع ۶۹ شینه در مدل بار صنعتی
شکل ۱۳ . شاخص VSI سیستم توزیع ۶۹ شینه در مدل بار تجاری
شکل ۱۴ . شاخص VSI سیستم توزیع ۶۹ شینه در مدل بار خانگی
 شکل ۱۵ . شاخص VSI سیستم توزیع ۶۹ شینه در مدل بار مختلط
شکل ۱۶ . شاخص IC سیستم توزیع ۶۹ شینه در مدل بار ثابت
همچنین با توجه به این جدول مشخص است که مدل بار بر روی تپ بهینه اتوبوسترها تاثیرگذار است. نتایج شبیه‌سازی این سناریو در مدل‌های بار مختلف نیز در جدول ۶ قابل مشاهده می‌باشد. با توجه به اطلاعات این جدول مشخص است که نصب دستگاه اتوبوستر در سیستم توزیع نمونه، سبب کاهش تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ سیستم توزیع می‌گردد. به عنوان مثال، در حالتی که همه ی بارها ثابت فرض شوند، با نصب اتوبوستر در شبکه، تلفات توان حقیقی و واکنشی نسبت به سیستم حالت پایه به ترتیب ۱۰/۴۶٪ و ۳۵/۴۴٪ کاهش می‌یابند. در این حالت میانگین ولتاژ شین‌های سیستم توزیع نیز از ۹۷۳۴/۰ پریونیت در سیستم حالت پایه به ۹۸۵۶/۰ پریونیت افزایش می‌یابد که این موضوع همانگونه که در شکل ۶ نیز قابل مشاهده می‌باشد بیانگر بهبود پروفیل ولتاژ سیستم توزیع است. با توجه به اطلاعات این جدول مشخص است که در سایر مدل‌های بار نیز نصب اتوبوستر تاثیر چشمگیری بر بهبود عملکرد سیستم دارد. همانطور که مشخص است میانگین نرخ عدم اطمینان سیستم در این سناریو نسبت به سیستم حالت پایه به میزان ناچیزی افزایش یافته است که قابل چشم پوشی می باشد. این موضوع نشان می‌دهد که نصب اتوبوستر در سیستم تاثیر چندانی بر بهبود قابلیت اطمینان قطعات سیستم ندارد. نتایج شبیه‌سازی شاخص‌های پایداری ولتاژ و ظرفیت بارگذاری خطوط سیستم مورد بحث نیز در جدول ۶ قابل مشاهده می‌باشند. با توجه به این نتایج مشخص است که نصب اتوبوستر در سیستم در همه مدل‌های بار سبب بهبود چشمگیر شاخص پایداری ولتاژ و در نتیجه افزایش حاشیه پایداری سیستم شده است. این موضوع در شکل‌های ۱۱ تا ۱۵ نیز به وضوح قابل مشاهده است. با توجه به این جدول و شکل ۱۶ مشخص است که این سناریو سبب کاهش توان عبوری از خطوط نسبت به حالت پایه می‌گردد و در نتیجه باعث بهبود شاخص ظرفیت بارگذاری خطوط می‌شود.
سناریو ۳ :
برای دستیابی به ساختار بهینه شبکه توزیع مورد بحث، ۱۸ کلید در شبکه قرار داده شده است. شاخه‌های ۱۰،۱۱،۱۲،۱۳،۲۰،۲۲،۲۶،۴۲،۴۵،۴۹،۵۸،۵۹،۶۴،۶۹،۷۰،۷۱،۷۲و۷۳ ، شاخه هایی هستند که در سناریو های ۳ ، ۴ و ۵ به عنوان
کلید در نظر گرفته شده اند. در آرایش اولیه که برایPSO در نظر گرفته می شود کلید‌های ۱۰،۱۱،۱۲،۱۳،۲۰،۲۲،۲۶ ،۴۲،۴۵،۴۹،۵۸،۵۹و۶۴ بسته و کلید‌های ۶۹،۷۰،۷۱،۷۲و۷۳ باز هستند، یعنی ساختار شبکه اصلی به عنوان آرایش اولیه انتخاب شده است. در این سناریو الگوریتم PSO به صورت زیر تنظیم شده است:
تعداد ذرات : ۱۶۰۰ ذره ، حداکثر تکرار : ۲۰۰ تکرار
تعداد پارامترهای بهینه سازی : ۱۸ پارامتر
پاسخ بدست آمده نشان می‌دهد که در بهینه‌ترین حالت بایستی کلید‌های ۱۳،۴۲،۴۹،۵۸و۷۱ باز و سایر کلید ها بسته باشند. در این آرایش هم ساختار شعاعی سیستم حفظ شده است و هم بار‌ها جزیره‌ای نشده‌اند. در جدول‌ ۶ نتایج شبیه‌سازی این سناریو ارائه شده است. با توجه به نتایج این جدول‌ مشخص است که بازآرایی بهینه سیستم توزیع در همه مدل‌های بار سبب بهبود شاخص‌های مطرح شده در این تحقیق می‌گردد. به عنوان مثال در مدل بار تجاری، تلفات توان حقیقی و واکنشی نسبت به سیستم حالت پایه به ترتیب ۱۵/۷۸٪ و ۰۶/۷۷٪ کاهش یافته است. در این حالت میانگین ولتاژ شین های سیستم نیز افزایش یافته و به ۹۸۵۶/۰ پریونیت می‌رسدکه این موضوع در شکل ۸ نیز به وضوح قابل مشاهده است. میانگین نرخ عدم قابلیت اطمینان سیستم از ۰۰۱۷۶۱/۰ در سیستم حالت پایه به ۰۰۱۳۶۷/۰ در این سناریو کاهش یافته است و این موضوع نشان می‌دهد که بازآرایی بهینه سیستم توزیع سبب بهبود چشمگیر قابلیت اطمینان سیستم توزیع می‌گردد. با توجه به این جدول مشخص است که بازآرایی بهینه سیستم توزیع بر بهبود شاخص پایداری ولتاژ تاثیرگذار است. به طور مثال در مدل بار تجاری، شاخص پایداری ولتاژ شبکه از ۷۲۶۷/۰ به ۸۳۱۱/۰ رسیده است و این یعنی حاشیه پایداری سیستم افزایش یافته است. همچنین شاخص ظرفیت بارگذاری سیستم از ۸۷۴۲/۰ در سیستم حالت پایه به ۴۴۴۸/۰ در این سناریو رسیده است که این نشان می‌دهد بازآرایی شبکه باعث کاهش ظرفیت مورد استفاده خطوط و در نتیجه کاهش استرس بارگذاری می‌گردد.
جدول ۶ . نتایج شبیه سازی سناریو های مختلف در بار پایه برای سیستم توزیع ۶۹ شینه

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

مختلط خانگی