آوریل 22, 2021

مکان یابی اتوبوستر (AVR) و بازآرایی شبکه‌های توزیع شعاعی به طور همزمان و …

1 min read

۳۲

۳۸۴۱٫۸۳

۰٫۹Max

سطح بار ۳

۶۱

۳۶۳۰٫۲۷

۰٫۸۵Max

سطح بار ۴

۳۰۸۲

بار پایه

سطح بار ۵

با توجه به جدول مشخص است که به عنوان مثال از بین ۱۰۰ حالت بار محاسبه شده، همانگونه که از شکل ۵ مشخص است، پروفیل بار مجموع شبکه در حالت بار ۱۵ بیشینه(Max) می‌شود که به عنوان سطح بار ۱ در نظر گرفته شده است. سطوح بار ۲ ،۳ و ۴ نیز به ترتیب ۹۵/۰ ، ۹/۰ و ۸۵/۰ این مقدار بیشینه هستند و از آنجایی که این حالت‌های بار به صورت گسسته هستند، نزدیک‌ترین حالت‌های بار به این مقادیر در بین این ۱۰۰ حالت بار که به ترتیب حالت‌های ۴۲، ۳۲ و ۶۱ می‌باشند،انتخاب شده‌اند. سطح بار ۵ نیز همان مقدار بار پایه سیستم توزیع در نظر گرفته شده است.
سناریو ۱ :
در جدول ۶ نتایج شبیه‌سازی این سناریو ارائه شده است. در این جدول تلفات توان حقیقی، تلفات توان واکنشی، میانگین ولتاژ شین‌ها، میانگین نرخ عدم قابلیت اطمینان سیستم، شاخص پایداری ولتاژ و شاخص ظرفیت بارگذاری خطوط در پنج مدل بار مختلف مشخص شده‌اند. به عنوان مثال، در مدل بار مختلط، تلفات توان حقیقی و واکنشی به ترتیب ۵۴۴۲/۱۶۲ کیلو‌وات و ۳۷۳۷/۷۵ کیلو‌وار خواهد بود. در این حالت میانگین ولتاژ شین‌های سیستم نیز ۹۷۶۷/۰ پریونیت است. در این سناریو میانگین نرخ عدم قابلیت اطمینان سیستم در همه ی مدل‌های بار تقریبا‍‍ یکسان و برابر با ۰۰۱۷۶۱/۰ محاسبه شده است. این موضوع نشان می‌دهد که مدل بار تاثیری بر شاخص قابلیت اطمینان اجزای سیستم ندارد. در این مدل بار، شین ۶۵ با مقدار شاخص پایداری ولتاژ ۷۲۵۹/۰ به عنوان ضعیف‌ترین شین سیستم از نظر پایداری ولتاژ معرفی شده است. همچنین با توجه به این جدول مشخص است که شاخص ظرفیت بارگذاری خط برابر ۸۷۴۹/۰ و میانگین بارگذاری بر روی خطوط شبکه برابر ۸۱۸۰/۰ مگاولت‌آمپر تعیین شده است. پروفیل ولتاژ سیستم حالت پایه تحت عنوان سناریو ۱ در مدل‌های بار مختلف در شکل های ۶ تا ۱۰ نشان داده شده است.
شکل ۶ . پروفیل ولتاژ سیستم توزیع ۶۹ شینه در مدل بار ثابت
شکل ۷ . پروفیل ولتاژ سیستم توزیع ۶۹ شینه در مدل بار صنعتی
شکل ۸ . پروفیل ولتاژ سیستم توزیع ۶۹ شینه در مدل بار تجاری
شکل ۹ . پروفیل ولتاژ سیستم توزیع ۶۹ شینه در مدل بار خانگی
 شکل ۱۰ . پروفیل ولتاژ سیستم توزیع ۶۹ شینه در مدل بار مختلط
سناریو ۲ :
در این تحقیق محدوده تپ اتوبوستر، ۰۵/۱ – ۹۷/۰ و گام هر تپ ۰۰۱/۰ در نظر گرفته شده است. تعداد ذرات الگوریتم PSO در این سناریو برابر ۵۰ ذره و حداکثر تکرار الگوریتم ۲۰۰ مرتبه انتخاب شده است. در جدول ۵ مکان و تپ بهینه محاسبه شده برای دو اتوبوستر در همه مدل‌های بار ارائه شده است. با توجه به این نتایج مشخص است که بهینه‌ترین مکان برای نصب دو دستگاه اتوبوستر در همه مدل‌های بار، شاخه‌های ۵۸ و ۵۹ سیستم توزیع می‌باشند. با توجه به پروفیل ولتاژ این سیستم در حالت پایه مشخص است که افت ولتاژ شدیدی در شین‌های ۵۸ به بعد رخ داده است و این موضوع صحت عملکرد الگوریتم را در تشخیص مکان مناسب برای نصب اتوبوستر نشان می‌دهد.
جدول ۵ . کلیدهای باز , مکان و تپ بهینه اتوبوسترها در حالت مقاوم برای سیستم توزیع ۶۹ شینه

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مکان و تپ AVR اول مکان و تپ AVR اول کلید های باز