آوریل 22, 2021

جستجوی مقالات فارسی – مکان یابی اتوبوستر (AVR) و بازآرایی شبکه‌های توزیع شعاعی به طور همزمان و …

1 min read

for i=1,2,…,
(۱۸)
که در اینجا  بار تولید شده تصادفی برای شین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌iام،  مقدار بار پایه شبکه توزیع برای شین iام و  نیز مجموع بار همه شین‌های سیستم در هر حالت بار هستند. تعداد شین‌ها و α نیز ضریب انحراف است که برای محاسبه پروفیل بار مورد استفاده قرار می‌گیرد]۴۰[. تابع random یک بردار تصادفی با طول Z که همان تعداد حالت‌های بار است، تولید می‌کند. این تابع، اعدادی تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه‌ی ۱- و ۱+ تولید می‌کند.
در این تحقیق، پروفیل بار برای هر شین بار سیستم مورد مطالعه با استفاده روابط (۱۷) و (۱۸) محاسبه می‌شود. این پروفیل بار شامل Z حالت بار می‌باشد که در هر کدام از این حالات بار، مقداری تصادفی به عنوان بار به هر شین نسبت داده می‌شود. به این صورت عدم قطعیت بار شبکه در شبیه‌سازی‌ها در نظر گرفته می‌شود. به منظور مقاوم نمودن وضعیت کلیدها در موضوع بازآرایی و همچنین مقاوم نمودن مکان و تپ اتوبوسترها در برابر تغییرات بار شبکه، N سطح بار مختلف به صورت همزمان در تابع هدف در نظر گرفته شده است. در این تحقیق حالت‌های بیشینه (Max) بار مجموع، ضرایبی از این مقدار و حالت پایه (  ) به عنوان سطوح بار مورد استفاده برای محاسبه تابع هدف J(x) در نظر گرفته شده‌اند. از این طریق، سیستم توزیع مورد مطالعه تحت شرایط واقعی‌تر تجزیه و تحلیل می‌شود و نتایج شبیه‌سازی‌ها نیز به واقعیت نزدیک‌تر هستند.
۵- نتایج شبیه سازی
روش پیشنهادی در این مقاله بر روی سیستم‌های توزیع شعاعی ۶۹ و ۳۳ شینه استاندارد IEEE پیاده ‌سازی شده است.
۵-۱ – سیستم توزیع ۶۹ شینه استاندارد IEEE
دیاگرام تک‌خطی این سیستم در شکل ۴ نشان داده شده است و اطلاعات آن در مرجع]۲۳[ ارائه شده‌اند. به منظور اثبات موثر بودن روش پیشنهادی، پنج سناریوی زیر مورد مطالعه قرار گرفته اند:
سناریو ۱ : حالت پایه (سیستم بدون بازآرایی و بدون نصب AVR)
سناریو ۲ : نصب بهینه دو دستگاه AVR بدون انجام بازآرایی
سناریو ۳ : بازآرایی بهینه سیستم توزیع بدون نصب AVR
سناریو ۴ : ابتدا بازآرایی بهینه سیستم سپس نصب بهینه دو دستگاه AVR
سناریو ۵بازآرایی بهینه سیستم توزیع و نصب دو دستگاه AVR به طور همزمان
در این تحقیق همچنین نتایج شبیه سازی‌ها برای ۵ مدل بار مختلف (ثابت، صنعتی، تجاری، خانگی و مختلط ) ارائه شده‌اند. اطلاعات مربوط به مدل بار مختلط در مرجع]۴۱[ داده شده است. در شکل‌۵ پروفیل بار برای هر شین بار سیستم توزیع نشان داده شده است. در این تحقیق α برابر ۱۰ درصد و Z=100 انتخاب شده است.
شکل ۴ . دیاگرام تک خط سیستم توزیع ۶۹ شینه IEEE
شکل ۵٫ پروفیل بارشین‌های سیستم توزیع ۶۹ شینه
با توجه به این شکل مشخص است که با استفاده از روشی که در بخش ۴ بیان شد، ۱۰۰ حالت بار برای هر شین تولید می‌شود که در هر کدام از این حالت‌ها, مقدار بار هر کدام از شین‌های سیستم مشخص است که از مجموع این حالات بار، پروفیل بار مجموع محاسبه می‌شود. در اینجا پنج سطح بار از پروفیل بار مجموع برای محاسبه تابع هدف انتخاب شده است (N=5) که در جدول ۴ ارائه شده‌اند.
جدول ۴٫ سطوح بار انتخاب شده از پروفیل بار مجموع

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

حالت بار مقدار(kw)
۱۵ ۴۲۷۴٫۴ Max سطح بار ۱
۴۲ ۴۰۶۰٫۵۰ ۰٫۹۵Max سطح بار ۲