آوریل 18, 2021

مقاله – مکان یابی اتوبوستر (AVR) و بازآرایی شبکه‌های توزیع شعاعی به طور همزمان و …

1 min read

که در این روابط، و توان های حقیقی و واکنشی بار متصل به شین i ام ، و نقطه کار حقیقی و واکنشی شین i ام و ولتاژ شین i ام هستند. α و β نیز به ترتیب نمای توان‌های حقیقی و واکنشی‌ هستند که مقادیر آن‌ها برای مدل‌های بار مختلف در جدول ۳ ارائه شده است]۳۶[.
جدول ۳٫ انواع بار و مقادیر نمای آنها

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

خانگی تجاری صنعتی ثابت
۰٫۹۲ ۱٫۵۱ ۰٫۱۸ ۰ α
۴٫۰۴ ۳٫۴۰ ۶٫۰۰ ۰ β

۳- مدل اتوبوستر (AVR)
اتوبوستر یا تنظیم کننده خودکار ولتاژ (AVR) در واقع یک اتوترانسفورماتور با تپ متغیر است. در این مقاله به منظور بررسی تاثیر اتوبوستر در سیستم توزیع، مدلی برای آن در نظر گرفته شده است که بصورت زیر است ]۲۸و۲۷[.
فرض کنید اتوبوستر بین باس‌های M و N سیستم توزیع متصل شده است و به گونه‌ای که در شکل ۲ ( قسمت a ) نشان داده شده است دارای تپ اولیه t و ادمیتانس Y است]۲۸[. در مدل این ترانس ( قسمت b ) تپ اولیه ی t در ادمیتانس های سری و موازی در نظر گرفته شده است.
شکل ۲٫ مدل اتوبوستر (AVR)
هنگامی که تپ ترانس از به تغییر کند، مدل ترانس به گونه‌ای که در شکل ۳ ( قسمت a ) نشان داده شده است ، تغییر می کند]۲۸[. با اصلاح مدل ترانس و اضافه کردن جریان‌های تزریقی ساختگی و ( قسمت b ) نیز می‌توان تغییرات موقعیت تپ ترانس را شبیه‌سازی نمود. روابط زیر به گونه ای محاسبه شده اند که ولتاژ ها و جریان های شکل ۳ ( قسمت a و b ) یکسان باشند:
(۱۵) × Y × ( ( + ( ۱ – (
(۱۶) ×Y × (۱- ( + (( + × Y×(( + ( ۱ – (
شکل ۳ . تغییرات تپ اتوبوستر (AVR)
۴- محاسبه سطوح بار
در شبکه‌های توزیع، بار‌ها، توزیع‌شده و کاملا متغیر هستند. بنابراین مدل‌سازی دقیق آنها غیرممکن است. در سیستم‌های واقعی همواره با گذشت زمان، بار نیز تغییر می‌کند. جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بار‌ها برای کل شبکه بسیار پر‌هزینه و تقریبا غیرممکن است. بنابراین می‌توان از روش‌های ریاضی برای تخمین بارها در سیستم‌های توزیع استفاده کرد]۳۹[. به همین دلیل، تغییرات بار می‌تواند با استفاده از سری‌های عددی تولید شده به صورت تصادفی در یک محدوده‌ مناسب در تحلیل پخش‌بار در نظر گرفته شود]۴۰[. معادلات زیر به منظور در نظر گرفتن تغییرات بار برای هر شین بار مورد استفاده قرار گرفته‌اند]۳۰[:
(۱۷)

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.