منبع پایان نامه ارشد درباره مطالعه تطبیقی

8 دادستان است. اکنون وظایف دادستان به عهده رؤسای دادگستری شهرستان و استان است.
2) محمد بروجردی (1389) پژوهشی تحت عنوان «بحث در موضوعات حقوقی لقطه» انجام داده و به این موضوع اشاره کرده که بین تعریف محقق و تعریفی که از مال گمشده در قانون مدنی شده فرقی موجود است، در تعریف شرایع، چون تغییر باخذ شده برای احتراز از صورت مزبور ذکر قید نبودن در تصرف دیگری ضرورت داشته است، اما در قانون مدنی چون (یافت شود) تعبیر گردیده و این عبارت شامل صورت مفروض فوق نیست و وقتی شخص حیوانی را از کسیکه آن را التقاط نموده بگیرد، نمیگوید این شخص آن را یافته است. لذا احتیاجی بذکر (قید بدون تصرف) نبوده و زائد به نظر می آید. هرگاه برای ضاله در مواردیکه اخذ آن جائز است، منفعتی باشد، از قبیل سواری و بارکشی و استفاده از شیر حیوان می شود در مقابل انفاق از آن منتفع گردید و در کیفیت احتساب منفعت بجای نفقه دو قول است: شیخ در نهایه می گوید منافعی را که واجد از آن استفاده می نماید، بازاء انفاق او است و قول دیگر مبنی است براینکه مانند سایر حقوق به مقداریکه نسبت به یکدیگر ذیحق هستند، بعنوان تقاص احتساب می شود و آنچه زائد است، به صاحبش رد می شود و این قول مختار محقق است در شرایع و قانون مدنی ایران از آن پیروی کرده است.
3) محمد حسینی (1389) پژوهشی تحت عنوان «سرنوشت اموال مجهول المالک یا لقطه» انجام داده و اشاره کرده که پیدا شدن اموالی که مالکی ندارد، موضوعی است که شاید برای بعضی از افراد اتفاق افتاده باشد. اموالی را که صاحبی ندارد یا یابنده از پیدا شدن صاحب مال عاجر شود، اموال مجهول المالک گفته می شود. یعنی اموالی که مالک خاصی ندارد. در نهایت اشاره می کند اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از طرف او به مصارف فقرا می رسد. بهترین مصداق اموال مجهول المالک در این است که اشیای پیدا شده و حیوانات گم شده است. اگر هر فردی مالی را پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم (هزار و 500 تومان امروز) باشد، می تواند آن را تملک کند البته در صورتی که بعد از تملک، صاحب آن پیدا شود و عین مال موجود باشد، باید به مالک برگردانده شود، اما اتلاف آن ضمان آور و مسئولیت آور نیست.
4) سعید جوان دلویی (1389) پژوهشی تحت عنوان «سرنوشت اموالی که مالک آن مشخص نیست» انجام داده که در این پژوهش به این مسئله اشاره شده که پیدا شدن اموالی که مالکی ندارد، موضوعی است که شاید برای بعضی از افراد اتفاق افتاده باشد. اموالی را که صاحبی ندارد، یا یابنده از پیدا شدن صاحب مال عاجر شود، اموال مجهول المالک گفته می شود. یعنی اموالی که مالک خاصی ندارد. قانون برای این گونه اموال و چگونگی استفاده از آن و حقوق یابنده اموال، شرایطی را مطرح کرده است. طبق ماده 23 قانون مدنی «استفاده از اموالی که مالک خاصی ندارد، مطابق قوانین مربوطه به آنهاست». اگر بعد از یک سال، صاحب مال پیدا شود و عین آن مال موجود باشد، باید به او داده شود، زیرا ماده 163 قانون مدنی، تملک را مجاز نشمرده است و تنها تصرف در آن را مجاز می داند. چنان چه مال تلف شده باشد، مالک نمی تواند از او خسارت بگیرد چرا که یابنده مجاز در تصرف آن مال است. وی تأکید می کند: بنابر ماده 165 قانون مدنی: هر فدی که در بیابان یا خرابی که خالی از سکنه است و مالک خاصی ندارد، مالی پیدا کند، می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست، مگر این که معلوم باشد مال زمان حاضر است.
5) کاظم حائری (1388) پژوهشی تحت عنوان «لقطه و مجهول المالک» انجام داده که در این پژوهش پس از مقایسهی لغوی سه اصطلاح «لقطه»، «ضالّه» و «مجهول المالک»، در دو محور سامان یافته است:
در محور اول به بررسی حکم تکلیفی التقاط- برداشتن لقطه- پرداخته و به استناد روایات، جواز آن را اثبات می کند، سپس با اشاره به تفصیل میان لقطهی حیوان و غیر حیوان و لقطهی در حرم، مکه و غیر حرم، حکم صور مختلف را بیان می دارد. در محور دوم، بحث تعریف، شناساندن لقطه را مطرح کرده و پس از اثبات لزوم تعریف به مدت یک سال، اشیاء کم ارزش را از این حکم استثناء کرده است.
6) محمد حسن، ملائکه پور (1387) پژوهشی تحت عنوان «اموال مجهول المالک در حقوق مدنی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق مصر و فقه مذاهب اسلام» انجام داده که در این پژوهش اشاره شده که اموال مجهول المالک یکی از عناوین فقه امامیه است که در قانون مدنی نیز از آن نام برده شده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در حقوق مصر و برخی مذاهب فقه اسلامی، از عنوان اموال ضایعه برای مصادیق این اموال استفاده می شود. میان فقهای امامیه و حقوقدانان در قلمرو این اموال و شمول آن بر لقطه بر حیوان ضاله، اختلاف نظر وجود دارد. اما با توجه به اینکه اموال مجهول المالک، اموالی هستند که قبلاً در مالکیت اشخاص بوده و اعراض از آنها مسلم نیست و یا عدم اعراض از آنها محقق می باشد، ولی به جهتی از جهات مالک آن شناخته نمی شود، لذا این اموال به لحاظ موضوعی و حکمی با لقطه و حیوان ضاله متفاوت می باشند. در واقع عنصر اصلی لقطه یعنی گم شدن در مفهوم این اموال جایگاهی ندارد. مقصود از حاکم بعنوان شخصی که مطابق ماده 28 قانون مدنی اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می رسند با عنایت به اصول قانون اساسی و مواد قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، ولی فقیه می باشد که با اذن کلی ایشان این اموال در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار می گیرند.
7) محمدتقی طباطبائی (1350) پژوهشی تحت عنوان « بحث مستدلی در مورد لقیط، ضاله، لقطه یا طفل، حیوان، شئ گمشده» انجام داده و اشاره کرده که لقیط پیدا شده یا گم شده است یا اعراض شده و بهر تقدیر یا انسان است که آن را در اصطلاح فقها (لقیط) گویند، یا حیوان است که آن را (ضاله) نامند و یا غیر آنها است که آن را (لقطه) خوانند و لقطه یا ذاتاً مالیت دارد یا فقط برای گم کننده یا اشخاص ثالث مالیت دارد یا اصلاً مالیتی ندارد، ولی برای گم کننده یا اشخاص دیگر متعلق اغراض و مقاصد عقلانی است و نوعاً یا مثلی است یا قیمی.
در نهایت اشاره کرده که اشیاء پیدا شده (لقطه نه لقیط) اگر از نوع اعراض شده و بعبارت دیگر، پیدا شده باشد ولی گم شده نبوده، بلکه مورد اعراض مالک واقع گردیده است که هر چه و بهر مبلغ ارزش داشته باشد و مالک آن معلوم باشد یا نباشد، بدون هیچ مقدمه و تشریفات پیدا کننده، می تواند آن را تملک نماید. چه با اعراض از ملکیت مالک خارج شده و حکما ملحق به مباحات اصلیه گردیده و به مقتضای عموم قاعده (الناس مسلطون…) مالک مسلط است که مال خود را با اعراض و صرفنظر از آن، از ملکیت خود خارج نماید. گرچه بعضی معتقد اند که اعراض مالک موجب خروج از ملکیت او نمی گردد.
1-1-5- اهداف تحقیق

بررسی احکام لقطه در مذاهب پنجگانه.
بررسی تفاوت بین هر مال گمشده یا لقطه.
بررسی دیدگاه های فقهای امامیه با مذاهب پنجگانه در خصوص ارکان لقطه.
1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق
پژوهش حاضر از حیث پرداختن به این موضوع، به صورت تطبیقی در میان مذاهب خمسه اسلامی کاری حائز اهمیت می باشد.
1-1-7- روش تحقیق
روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می باشد، که در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه ای از جمله کتب، مقالات، پایان نامه ها، کتابخانه الکترونیک و CD های فقهی مطالب جمع آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.
1-1-8- محدودیت ها و مشکلات
با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم و شیراز انجام داده و برای تهیه منابع و حتی ترجمه علبی مطالب مورد نظر با سختی هایی مواجه شدیم: از جمله کتابخانه هایی که رجوع شده: کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشگاه باقرالعلوم، کتابخانه آیت اله مرعشی، کتابخانه آیت اله فاضل لنکرانی و انتشارات مرکز فقه ائمه اطهار.
1-1-9- سابقه تاریخی لقطه
لفظ لقطه مختص به زمان اسلام و بعد از اسلام نبوده، بلکه خیلی دورتر از پیدایش اسلام وجود داشته است. به تعبیر دیگر، اینکه اولین باری که لفظ لقطه به کار رفته و حتی احکام مربوط به آن مورد عنایت بشر قرار گرفته، مربوط به عصر بعد از بعثت پیامبر (ص) نبوده است، بلکه لقطه در قرون قبل از اسلام نیز کاربرد داشته است و خود قرآن نیز بدان اشاره دارد. خداوند در قرآن در مورد حضرت موسی می فرماید: «فَالتقطه آل فرعون» یعنی «اهل بیت فرعون (آسیه) موسی را از دریا برگرفت » (سوره قصص، آیه 8). پس موسی را با دار و دسته و اطرافیان فرعون پیدا کردند، یعنی وقتی که مادر موسی به دستور خداوند موسی را به رودخانه نیل افکند، بعد از طی مسیری به محدودهی کاخ فرعون رسید و اطرافیان فرعون موسی را پیدا کردند که قرآن کریم آن را به عنوان لقطه بیان نموده است. خداوند در قرآن می فرماید: «ویلتقطه بعض السیّاره» یعنی «تا برگیرند او را از کاروانیان» (سوره یوسف، آیه 10) برادران یوسف وی را در چاه انداختند تا وی را نابود کنند، ولی این انداختن در چاه، باعث عزت و پادشاهی یوسف شده است.
1-1-10- جایگاه لقطه درحقوق ایران
اموال مملوک گمشدهای که بدون متصرف یافت شوند، و اعراض مالک از آنها مسلم نباشد را لقطه می نامند. در حقوق امامیه مال پیداشده لقطه گویند و آن بر دو قسم است: لقطه حیوان یا ضاله که احکام آن را قانون تحت عنوان «حیوان ضاله» بیان می کند و لقطه غیر حیوان یا لقطه به معنی خاص یا لقطه (بطور مطلق)که احکام آن را قانون مدنی تحت عنوان «اشیاء پیداشده »می گویند.بنابراین، برای اینکه مالی لقطه محسوب شود و مقررات راجع به اشیاء پیدا شده درباره آن قابل اجرا باشد، چهار شرط به شرح زیر لازم است:
1 – مملوک باشد. پس مال مباح را که مالک ندارد، نمی توان از اشیاء پیدا شده محسوب داشت.

2 – مالک آن را گم کرده باشد، بنابراین مالی که به سرقت رفته یا مالک عمداً آن را در محلی گذارده است، از اشیاء پیدا شده به شمار نمی آید. (استنباط از مواد170و172 قانون مدنی)
3 – بدون متصرف یافت شود. مالی را که مالک گم کرده، لیکن دیگری متصرف آن است نمی توان از اشیاء پیدا شده به شمار آورد و با شرایط مقرر در قانون تملک کرده و هرگاه کسی ادعای حقی نسبت به آن مال داشته باشد و متصرف به ادعای او تمکین نکند، مدعی باید از طریق مراجع قضایی حق خود را استیفاء نماید.
4 – اعراض مالک مسلم نباشد. هرگاه مسلم شود که مالک از مال گمشدهی خود اعراض کرده است، مال مزبور از مباحات محسوب می شود و تابع احکام مربوط به آن است. ( صفایی، 1379، ج1، ص163)
اشیاء پیدا شده را می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:
دسته اول: اشیائی که قیمت آنها کمتر از یک درهم (که وزن آن 6/12 نخود نقره است) باشد. در این صورت می توان آن را بدون آگهی و تشریفات تملک کند و می توان گفت مال پیدا شده در این صورت مباح است. (مادهی 162 اصلاحی قانون مصوب 1370)همچنان که می تواند آن را بطور امانت نگاه دارد تا صاحبش یافت شود.
دسته دوم: اشیائی که قیمت آنها یک درهم بیشتر باشد، در این فرض پیدا کننده باید یک سال، برحسب مقتضیات زمان و مکان، تعریف کند. اگر در مدت مزبور صاحب اموال پیدا نشد، پیدا کننده مختار است آن را به طور امانت نگهداری و یا تصرف دیگری در آن بکند و حتی می تواند آن را تملک نماید. در صورتی که آن را به طور امانت نگه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود. (مواد 163 اصلاحی و 164 اصلاحی و 169 قانون مدنی) قیمتی را که قانون برای اشیاء پیدا شده درنظر می گیرد قیمت آن در زمان و محل پیدا

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*