منبع تحقیق با موضوع سازمان همکاری اقتصادی

کنترل و کاهش هزینه های تولید، حملونقل و بازاریابی صحیح متمرکز کرده است .
باید گفت کشورها در پی کسب سهم بیشتری ازبازار جهانی تجارت هستند. درچرخه جهانی شدن تولید و مصرف که رقابت بینالمللی را به همراه داشته، حملونقل و هزینه های آن اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در حقیقت اگر یک محصول در بازار بین المللی، محصولی رقابت پذیر باشد، چرخه تولید و خدمات مربوط به آن نیز رقابتپذیر خواهد بود، یعنی از مواد خام تا حمل ونقل و…. باید ضمن برخورداری از کیفیت با داشتن صرفه اقتصادی به میدان بیایند .
از عوامل بسیار مهم در این رقابت بینالمللی، توجه به بخش خدمات در صنعت حملونقل دریایی، بنادر و خدمات بندری است. حضور بنادر پیشرفته و کارآمد بخش تفکیکناپذیر یک سیستم حملونقل قدرتمند را تشکیل میدهد. از آنجایی که حملونقل دریایی از نتایج تجارت بینالمللی است. هر تغییری در تجارت بینالمللی بر حملونقل نیز اثر میگذارد که آن اعم است از تغییرات اقتصادی، تغییر در فناوری و تغییرات سیاسی (به طورمثال ظهوراتحادیه اروپا، توافقنامه تجارت آزاد بین آمریکا، مکزیک و کانادا، بازشدن درهای اقتصاد چین به روی کشورهای غربی و آسیای میانه، توسعه همکاری اتحادیه ها در کشورهای جهان سوم و…) مجموعه آنچه ذکرشد، به طور قطع بر تجارت بینالمللی و توسعه آن از رهگذر حملونقل دریایی اثرگذار خواهد بود.
تجارت جهانی و به تبع آن حملونقل دریایی موجب تغییر، پیشرفت و توسعه بنادر میشود. تولید، تجارت و حملونقل، فاکتورهایی مجزا از هم نیستند که به صورت منفرد بررسی شوند، بلکه تمامی این عوامل در یک سیستم یکپارچه و واحد بهم پیوند خورده، مورد بررسی قرار می گیرند و ما را به این واقعیت نزدیک میکنند که بنادر فعلی وظیفهشان بسیار فراتر از وظایف سنتی تخلیه و بارگیری کشتی است، و فعالیتی مستقل ازآنچه برتولید، تجارت وحملونقل اثرگذار است، انجام نمیدهند.
بنادر به عنوان مبادی و مقاصد کالای حمل شده توسط کشتیها میبایست، تلاش ویژهای را در جهت ارایه خدمات موثر و کارآ با حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن به کار گیرند.
چگونگی یک بندر پیشرفته وتوصیف آن و معرفی این دسته از بنادر در سطح جهان و نقش آنها به عنوان تسهیلکنندگان فعالیت بازرگانی در سطح بینالمللی، باید مورد بررسی قرار گیرد . بررسی این موضوع که بنادر با امکانات و ظرفیت بالا چه میزان سهمی در جذب تاجران خارجی دارند. قوانین و کنوانسیونهای مرتبط با حملونقل دریایی و مسایل حقوقی مرتبط و میزان اهمیت این موضوع در سازمانهای بینالمللی بیانگر توجه تجارت جهانی در توسعه این بخش است. همچنین بررسی چالشهای موجود بر سر راه حملونقل دریایی بینالمللی و توسعه تجارت در جهان ودر کشور عزیزمان ایران اهداف این پژوهش را تشکیل میدهد.
آنچه را که نمیتوان در بخش حملونقل دریایی انکار کرد اینست که دانش اجرایی واستراتژیک در یک چرخه حملونقل در کنارسایر فاکتورهای مربوط، نقطه آغازین یک حملونقل موفق است، بدین منظور که مدیران در تمامی بخشهای دولتی وخصوصی که به نوعی درگیر و مرتبط با حمل ونقل هستند، باید دانش و درک صحیح از پروسه حملونقل دریایی را داشته باشند . بنظر میرسد قوانین منطقی و آسان و مباحث تعرفهای و زیرساختهای مناسب (سخت افزاری و نرم افزاری ) ازفاکتورهای موفقیت درعرصه تجارت بینالمللی میباشند..
در رابطه با کشور عزیزمان ایران با توجه به موقعیت منطقهای و استراتژیکی مهمی که دارد، چه دربخش کریدور شمال –جنوب (نوستراک) و چه دربخش سواحل (بنادر)بستر بسیار مناسبی برای افزایش حجم تجارت ناوگان دریایی و تاثیر در رونق اقتصادی مهیاست . پتانسیلهای دریایی و ساحلی ایران بسیار حایز اهمیت میباشد .عضویت ایران در سازمان همکاری اقتصادی(اکو) مزیت نسبی مهمی در امر حملونقل دریایی وناوگان کشتیرانی ایران به شمار میآید.
دامنه بحث مربوط به فعالیتهای دریایی را می توان تا میزانی توسعه داد که اهمیت دریانوردی از جنبههای مختلف مانند؛ علم به اعماق دریاها و شناختن منابع اقتصادی نامکشوف اقیانوسها و همچنین ارزیابی راههای آبی به لحاظ علمی، نظامی و اقتصادی روشن گردد، ولی به علت ارتباط با مسایل روز کشور این بحث به حملونقل دریایی به معنی اخص موضوع یعنی جریاناتی که به چگونگی باربری دریایی مربوط میشود، محدود میگردد.

فرضیات تحقیق
1 – قوانین منطقی و آسان، دانش مدیران اجرایی در یک چرخه حملونقل، پیوستن به کنوانسیونهای مرتبط، ایجاد زیرساختهای مناسب، یک زنجیره حملونقل موفق را در عرصه تجارت بینالملل به وجود میآورد.
2- موقعیت منطقهای ایران در کریدور شمال-جنوب بستر آمادهای برای تجارت ناوگان دریایی و تاثیرگذاری در رونق اقتصادی است.
3- عضویت ایران در سازمان همکاری اقتصادی مزیت نسبی مهمی در امر حملونقل دریایی ایران است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیشینه تحقیق
موضوع مستقلی با عنوان نقش حملونقل دریایی در توسعه تجارت بینالملل در قالب مقاله و پایاننامه یافت نشد و عموم منابع موجود در مباحث مربوط به اقتصاد دریا و مباحث حقوقی مسئولیتهای حملونقل دریایی بود.
اهداف تحقیق
– بررسی عوامل موثر در موقعیت خطوط کشتیرانی شناخته شده در سطح بینالمللی و معرفی ویژگیهای بنادر پیشرفته و نقش آنها در جذب ترافیک دریایی.
– بررسی قوانین و کنوانسیونهای دریایی و یا مرتبط با این صنعت.
– تشریح چالشهای موجود بر سر راه حملونقل دریایی.
اهمیت موضوع
ایران با داشتن مرزهای آبی طولانی در شمال و جنوب موقعیت منحصربه فردی دارد، حمل ونقل دریایی و موضوع توسعه دریا محور یکی از مسایل مهمی است که کشورهای دارای مرز آبی به آن توجه بسیاری کردهاند. کشور ایران با برخورداری از نعمت مرزهای دریایی باید توسعه دریا محور را اساس توسعه تجارت بینالمللی قرار دهد.
روش تحقیق
روشهای تحقیق در مجموعه حقوق بر خلاف روشهای تحقیق در علوم تجربی با محدودیتهایی مواجه است، زیرا که از جمله امور ثابت و قابل آزمایش و تجربی به شمار نمیرود.

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای و جستجو درپایگاههای اینترنتی ایران و سازمانهای بینالمللی میباشد.
معرفی پلان تحقیق
این پژوهش دریک مقدمه، چهارفصل و یک نتیجهگیری ارایه شده است. فصل اول شامل تاریخچه حملونقل دریایی و مفاهیم مرتبط، فصل دوم به بررسی کنوانسیونها و مقررات بینالمللی حملونقل دریایی، در فصل سوم به قوانین و مقررات حملونقل دریایی ایران و در فصل چهارم به تحلیل وضعیت حملونقل دریایی ایران و بنادر پرداخته میشود. در پایان نتیجهگیری و پیشنهاداتی ارائه شده است.
فصل اول : کلیات
مبحث اول :سفرهای دریایی و تاریخچه حملونقل دریایی
گفتار اول: آغاز سفرهای دریایی
کسی به درستی نمیداند که برای اولینبار چه شخصی از تنه درختان برای عبور از رودخانهها و دریاچهها و دریاها استفاده کرد و یا چه قوم و ملتی مبادرت به ساختن قایق و لنج نمود. ولی آنچه مشخص است، اینست که بشر اولیه بعد از سکونت در کنار آبهای ساکن و جاری، بالاخره با استفاده از تنه درختان توپر و یا پوک به موازات ساحل، در روی آبها به گردش پرداخت و بعدها با خالی کردن تنه درختان، آنها را تبدیل به قایق نمود و سپس در طی قرنهای بعدی با ساختن شناورهای بزرگ و بزرگتر و کمک گرفتن از نیروی پارو و باد، از آنها در عبور از دریاها بهره برد و به جزایر و سرزمینهای دور، دست یافت. پییر روسو مینویسد:
(( چنین تصور میرود که هنر دریانوردی روزی ابداع شد که ملاحظه کردند راههای دریایی غالبا خیلی کوتاهتر و عملیتر از راههای زمینی میباشند))
اسماعیل رائین، درباره نخستین قایقهای ساخته دست بشر مینویسد:
((قایقهای اولیه بشر از تنه درختان کهنسال که میان آن را تهی میکردند، درست میشد، با پاروهای کوتاه وپهن و چوبهای بلند که سر آن غالبا به کف رودخانه میرسید و با مساعد بودن بادهای موافق از آب میگذشتند. تختههایی که تنه این کشتیها را تشکیل میداد با طنابهای تابیده محکم علفی به یکدیگر وصل میشد و با این وسیله برای ماهیگیری یا صید صدف و به دست آوردن مروارید به وسط دریا میرفتند. ولی این وسیله در برابر بادهای سخت موسمی تاب مقاومت نداشته است. آنتوان ویلهلم بروگر باستان شناس نروژی معتقد است که، ساختن قایق از زمانهای بسیار دور معمول بوده و در ردیف کهنترین اختراعات بشری است که ساکنین سواحل دریاها و رودخانهها از آن اطلاع داشتهاند و زمان اختراع آن را از 3000 تا1500 پیش از میلاد تخمین میزنند)).
برتا موریس پارکر نویسنده فرهنگنامه در دستیابی تدریجی بشر به انواع قایق و شناور بدن شرح اشاره میکند:
((پیش از آنکه آدمی بتواند قایق بسازد، رودخانههای پهن همچون دیوار بلندی بود که زمینهای دو سکوی آن رود را از هم جدا میکرد، با ساخته شدن قایق، انسان توانست بر روی آب سفر کند. بعدها قایق وسیله مهمی برای گسترش تمدن شد. ممکن است که اندیشه ساختن قایق برای نخستین کسی که قایق را ساخته است، به این صورت پیدا شده باشد:
وی بر کنار رودخانهای ایستاده بود و از دور نشانههای وجود شکارگاه خوبی را در کرانه مقابل میدید، تنه درختی بر روی آب شنا میکرد، شاید از فکرش گذشت که با کمک پای خود ممکن است بتواند تنه درخت را از این طرف رود به آن طرف ببرد، همین کار را کرد.
دست کم اینرا میتوانیم به یقین بدانیم که آدمی پیش از آنکه بتواند چیزی برای سفر کردن با آن بر روی آب بسازد، آموخت که چگونه بر تنه درختان بر روی آب سوار شود، پس از آنکه آدمیان سوار شدن بر یک تنه درخت را آموختند، گام دیگری برداشتند و آن، این بود که، چند تنه درخت را با پوست و تسمه و الیاف درختان به یگدیگر بستند، به این ترتیب کلک ساخته شد و نیز به آسانی دریافتند که اگر میان تنه درخت را خالی کنند و در آن بنشینند، بهتر از آن است که بر روی تنه درخت سوار شوند. هیچکس نمیداند که در کجا چنین قایقی ساخته شده و راننده آن چه کسی بوده است)).
بند اول : تاریخچه حملونقل دریایی جهان
اقوام مینو ساکن جزیره کرت از اولین اجتماعاتی بودند که بازرگانی و رفتوآمد از راههای دریایی را به عنوان فعالیتهای اقتصادی انتخاب کردند. از جوامع آسیایی، فنیقیها دریانورد بودند و در پیوند با امپراتوری بزرگ ایران از استقلال نسبی برخوردار شده و بر محور امور دریایی و دریانوردی به همکاری با پارسیان پرداختند. نیاز به توسعه دامنه تجارت، بخش دیگری از این انگیزه، تمایل به دریا و حملنقل دریایی را تشکیل میدهد و این نهفته در هر عملکرد نظامی است. فاتحان پس از فتح کاخها به فتح بازارها اقدام میکنند و پس از ورود فرماندهان لشکری و سربازها، تجار و بازرگانان به سرزمینهای جدید وارد میشوند. پس از کسب پیروزی، بازرگانان جامعههای کشاورزی، مبادرت به کشف بازارها میکردند و از آنجا که هزینههای حملونقل سنگین بود، بازرگانان سعی میکردند تا حد امکان به تجارت کالاهای کموزن ولی دارای ارزش اقتصادی زیاد بپردازند. فرآوردههای ابریشمی، ادویه معطر، اسباب تزئینی ظریف وسنگهای ریز قیمتی از انواع این کالاها بودند. اما بازارهای دیگری نیز برای کالاهای حجیم در آنسوی دریاها وجود داشت که فقط روش حملونقل دریایی پاسخگوی آن بود و میتوانست راه مناسبی برای ارضای تمایلات رو به رشد تجارت باشد. چنین تمایلاتی در دوران متعلق به قرون وسطی به اوج شکوفایی رساند.
حملونقل دریایی از زمانهای دور زمینهساز رشد و توسعه تمدنها بوده و موجب تغییر و پیشرفت افق دید بشر گردیده است. از 6000 هزار سال پیش از میلاد مسیح، مصریا

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*