می 5, 2021

منبع تحقیق با موضوع حفاظت محیط زیست

1 min read
میشود.مثالهایی از فعالیتهای ارزش افزوده عباررتند از: فراهمنمودن اطلاعات بههنگام در موجودی کالا و جابجایی...

میشود.
مثالهایی از فعالیتهای ارزش افزوده عباررتند از:
فراهمنمودن اطلاعات بههنگام در موجودی کالا و جابجایی آن، پروخالی کردن کالا در کانتینر و جعبههای مخصوص، پالتیزه کردن، تسمه زدن به بسته بندیها، برچسب زدن، توزین، بسته بندی مجدد و غیره.
خدمات صنعتی در ایجاد ارزش افزوده نقش مهمی دارد. همچنین شرکتهای کارگزار فعالیتهای تخلیه و بارگیری و انبارداری را در تلاش برای ایجاد ارزش افزوده بر کالا بر عهده دارند. در پایانه زغال سنگ، فرآیند سوخت جامد، سرند خشک، سرند مرطوب، شستن و خشک کردن از جمله فعالیتهای ایجاد ارزش افزوده است.
بنادر نوین باید مجهز به امکانات ضروری برای حفاظت محیط زیست باشند. کشتی و کالا از دیرباز منبع آلودگی در محیط بندر (مانند ضایعات و فضولات کشتی و کالای خطرناک) هستند و با شروع فعالیتهای صنعتی در محوطههای بندری، مسایل زیست محیطی یکی از دغدغههای مهم مدیران بندر خواهد بود.
گفتار دوم: چگونگی ساختارها و طبقهبندی بنادر
بند اول: زیربناها و روبناهای بنادر
از دیدگاه کلاسیک و سنتی بنادر را میتوان مجموعهای از منابع فیزیکی شامل تسهیلات، زمین و خدماتی تعریف کرد که به منظور تبادل بین حملونقل دریایی و زمینی اعم از سیستمهای حملونقل جادهای، ریلی و راههای آبی داخلی، طراحی و تاسیس میشوند.که به واسطه آن امکان ارایه خدمات لازم به شناورها در بندر و انتقال کالا و مسافر بین کشتیها و سیستمهای حملونقل زمینی فراهم میگردد. بنادر را میتوان از دیدگاه اقتصادی به گروههای عمده”زیربناهای اصلی واساسی” ،”زیربناهای عملیاتی”،”تجهیزات روبنایی”و “وسایل و لوازم ” تفکیک کرد.
بند دوم: طبقهبندی انواع بنادر
از دیدگاه تجاری بنادر مهم یا اصلی کشور بنادری هستند که امکان پهلوگیری کشتیهای اقیانوسپیما را دارند. سایر بنادر کشور اعم از بنادر کوچک تجاری یا بنادر صیادی و ماهیگیری، بنادر محلی محسوب میشوند که نقشی در تجارت بینالمللی ندارند.
شاخصها و ضوابطی که میتواند در شناخت و طبقهبندی بنادر مورد استفاده قرار گیرد عبارت میباشند از:
موقعیت جغرافیایی یا دریایی بندر
برحسب آنکه بنادر در کرانه دریا، داخل خلیج، مصب رودخانه، کنار شبهجزیره، ساحل رودخانه یا دریاچه و آبراه قرار ذاشته باشند، قابل طبقهبندی میباشند.
قابلیت دسترسی یا اثر پدیده جزر و مد
برحسب موقعیت دریایی و محل قرارگرفتن بندر در انواع آبها، بنادر را میتوان طبقهبندی کرد. مثلا بنادری وجود دارند که محدود به جزر و مد دریا میباشند که در اصطلاح “بنادر باز” خوانده میشوند. در این مورد گاه در فاصله دریا و حوضچههای داخلی بندر، سد آبی یا تنگراههایی ایجاد میکنند تا از سرعت و حجم سرایت جذر و مد روی تاسیسات بندری بکاهند. برخی بنادر فقط در هنگام مد، قابل استفاده میباشند که به آن بنادر “آب بالا”میگویند. در مقابل بنادر آبهای “عمیق”بنادری هستند که از موقعیت دریایی مناسب برخوردار بوده و در هر ساعتی از شبانهروز قابل استفاده میباشند.
حوزه نفوذ یا شعاع عمل بندر (پسکرانه)
عملکرد و حوزه نفوذ بنادر در سطوح مختلفی قرار دارد که بطور کلی در سه سطح قابل دستهبندی است.
الف- بنادر بینالمللی که در سطح بینالمللی و بین قارهای (برون منطقهای) عمل میکنند (مانند رتردام و هنگکنگ)
ب- بنادر منطقهای که در سطح منطقهای عمل میکنند (مانند سلاله)
ج- بنادر محلی یا ملی که در سطح زیر منطقهای عمل میکنند(مانند بندر عباس)
بند سوم: نظام مالکیت بندر
نظام مالکیت بندر، امروزه از جمله شاخصهای مهم طبقهبندی بنادر محسوب میشوند که ضمنا اثرات قابل توجهی برعملکرد بنادر نیز دارد. نظامهای مالکیت بندر را میتوان به سه شکل کلی زیر دستهبندی کرد:
الف- بنادر دولتی
اینگونه بنادر در مالکیت دولت قرار دارند و توسط نهادهای دولتی اداره میشوند. مانند سازمان بنادرودریانوردی ایران.
ب- بنادر عمومی
نظام مالکیت عمومی (مانند شهرداری) در بنادر یکی از شیوههای رایج در جهان است و بنادری همچون آنتورپ، رتردام و هامبورگ با این سیستم اداره میشوند.
ج- بنادر خصوصی
این بنادر توسط بخش خصوصی راهاندازی میشوند و اصولا برای انواع خاصی از کالا مورد بهرهبرداری قرار میگیرند.
امروزه با تلفیق نظام مالکیتی عمومی، دولتی و خصوصی در بنادر نظامهای مختلف مدیریتی در بنادر به وجود آمده است که بطور کلی تقسیم میشود به:
– بنادر خدماتی عمومی
– بنادر ابزاری
– بنادر صاحب خانه
– بنادر خدماتی خصوصی
گفتارسوم: کانون بندرها
در ادبیات حملونقل دریایی کانون بندر، پیش از آنکه نوعی بندر باشد، بیشتر به نقش و موقعیت و عملکرد بندر اطلاق میگردد. باید توجه داشت که کانون بندرها اولا کانتینری بوده و دوما بیشتر به فعالیت تراباری اشتغال دارند. در واقع کانون بندرها به بنادری اطلاق میگردد که باید از دو ویژگی اصلی برخوردار باشد:
الف- کانون بندر باید دارای موقعیتی باشد که به طور مستقیم در دسترس خطوط اصلی کشتیرانی بینالمللی قرار داشته باشد.
ب- باید شبکهای متراکم و فعال از شیوههای مختلف حملونقل در پسکرانه کانون بندر وجود داشته باشد، که امکان دسترسی به مراکز مختلف و متعدد تولید و مصرف و مبادی و مقاصد اصلی و مهم محمولات را فراهم آورد.
بند اول : حوزههای اصلی کانون بنادر
کانون بنادر در آسیا و اروپا را میتوان به پنج حوزه اصلی تقسیم کرد. این پنج حوزه عبارتند از:
الف- حوزه اروپای شمالی
شامل5 بندر اصلی رتردام، هامبورگ، فلکستو، آنتورپ و لوهاور میباشد. رتردام را مهمترین کانون بندر اروپای شمالی تلقی میگردد که سالیانه با بیش از 6میلیون TEU و ارتباط منظم با بیش از 1000 بندر در سطح جهان به فعالیت اشتغال دارد.
ب- حوزه مدیترانه
در این حوزه بندر الجکیراس را میتوان مهمترین کانون بندر غرب مدیترانه بهشمار آورد. این بندر آفریقای غربی و اروپای شمالی را نیز پوشش میدهد. بنادر جیوا یاتارو و مارساکس لوکس و کاگلیآری بنادر کانونی منطقه مرکزی مدیترانه محسوب شده و بنادر دامیاتا، لیماسول، پیرانوس و پورت سعید کانون بندرها در مدیترانه شرقی تلقی میشوند.
پ- حوزه خلیج فارس و دریای عمان
بنادر دوبی، خورفکان و فجیره نقش قابل توجهی را در تراباری وکانون منطقهای عهدهدار میباشند. کانتینرهای بنادر خورفکان و فجیره عمدتاً از مبدا به پاکستان، غرب هندوستان و شرق آفریقا بار حمل میکنند.
ت- حوزه اقیانوس هند و دریای سرخ
بنادر کلمبو، جده، سلاله و عدن از جمله بنادر کانونی این منطقه میباشند. سلاسه و عدن از بنادری هستند که اخیرا فعال شدهاند.
ث- حوزه شرق آسیا
بزرگترین بنادر کانونی آسیا- اروپا را همچون بنادر سنگاپور، هنگ کنگ، کا اوه سیونگ، بوسان، کوبه، یوکوهاماو غیره دربرمیگیرد.
کانون بنادر با استانداردهای جهانی از عملکرد و کارآیی بالایی در زمینه تخلیه و بارگیری کانتینر برخوردارند.
بند دوم: فعالیتهای بنادر
فعالیتهای بنادر را میتوان به سه گروه اصلی تقسیم نمود:
تاسیسات زیربنایی یا زیربناهای بندر.
خدماتی که ارائه آن نیاز به استفاده از زیربناهای بندر دارد.
سایر خدماتی که از طیف گستردهای اعم از خدماتی یا تولیدی یا صنعتی برخوردار است و باید توسط مقامات بندر هماهنگ شود.
تسهیلات و خدماتی را که در بندر به محمولهها ارائه میشود را به چهار بخش میتوان تقسیم نمود:
ورود و خروج کشتی
خدمات کنار اسکله به کشتیها
انتقال محمولات از/به اسکله

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ورود و خروج محمولات
فصل دوم : سازمانها و موافقت نامههای بینالمللی

مبحث اول: سازمانهای بینالمللی مرتبط درحملونقل دریایی
دو سازمان بینالمللی دریانوردی و سازمان بینالمللی کار عهدهدار وضع قوانین و مقررات واستانداردهای حملونقل دریایی و امور بندری در سطح بینالملل هستند. توضیحاتی در رابطه با این دو سازمان در زیر آورده میشود.
گفتار اول: سازمان بینالمللی دریانوردی
طرح تاسیس سازمان بینالمللی دریانوردی یا آیمو در 6 مارس 1948 در کنفرانسی که در ژنو برگزار شده بود، به تصویب رسید. این سازمان 10 سال بعد اجرایی گردید و از سال 1958 شروع به کار در جامعه بینالمللی نمود. سازمان مذکور سابقاً سازمان مشورتی دریایی بین الدول خوانده میشد(Inter Governmental Maritim Consultative Organization . اما از سال 1982میلادی به سازمان بینالمللی دریانوردی تغییر نام داد. هدف سازمان بینالمللی دریانوردی تسهیل همکاری و مبادله اطلاعات میان کشورهای عضو در زمینه موضوعات فنی مربوط به کشتیرانی و به وجود آوردن عالیترین معیارهای ایمنی دریایی است. سازمان مذکور نقطه عطفی در جامعه بینالمللی به شمار میآید. چرا که نخستین بار است که یک رکن بینالمللی صرفاً اختصاص به مسایل دریایی دارد. این سازمان هم اکنون با 170عضو و 3 عضو وابسته یکی از موسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است و مقر آن در لندن انگلستان میباشد.
بند اول: اهداف سازمان بینالمللی دریانوردی
این سازمان بطور کلی صلاحیت دارد در خصوص کلیه مسایل اداری و حقوقی مربوط به دریانوردی، اقدامات و تصمیمات لازم را انجام دهد و تا کنون پس از 53 سال فعالیت مستمر توانسته است 50 کنوانسیون و پروتکل و بیش از 1000 کد و توصیهنامه در رابطه با ایمنی و امنیت دریانوردی، جلوگیری از آلودگی آبها و موضوعات مرتبط دیگر را به تصویب برساند. مهمترین هدف آیمو (( ایمنی، امنیت، کشتیرانی کارآمد در اقیانوسهای عاری از آلودگی )) است. این سازمان اهداف عمده دیگری هم به شرح زیر دارد:
1 – ایجاد یک سیستم همکاری میان دولتها برای تدوین قواعد و ایجاد یک رویه در مورد کلیه مسایل فنی مرتب با کشتیرانی تجاری.
2 – تشویق و ایجاد تسهیلات برای تصویب قواعد عمومی در قلمرو امنیت دریایی ،کشتیرانی موثر، جلوگیری از آلودگی دریاها توسط کشتیها و مبارزه بر ضد آلودگی.
3 – تهیه پیشنویس کنوانسیونها، موافقتنامهها وسایر اسناد در خصوص ایمنی دریانوردی و موضوعات مرتبط با آن و در صورت لزوم تشکیل کنفرانس بینالمللی جهت تصویب آنها.
4 – بررسی و تحقیق در خصوص کلیه مسایلی که از طرف یکی از ارگان یا نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد به این سازمان احاله داده میشود.
سازمان بینالمللی دریانوردی متشکل از ارکان زیر است:
بند دوم: مجمع سازمان بینالمللی دریانوردی
مجمع عالیترین رکن سازمان محسوب میشود و از تمامی دولتهای عضو (170کشور به علاوه 3عضو وابسته) تشکیل شده است. این رکن هر 2 سال یکبار بطور منظم تشکیل جلسه میدهد، اما در صورت نیاز از اختیار برگزاری جلسات اضطراری هم برخوردار است. مجمع مسئول تصویب برنامه کاری سازمان و بودجه است و در خصوص عملکرد مالی سازمان تصمیمات لازم را اتخاذ مینماید، همچنین اعضای شورا توسط مجمع انتخاب میشوند.
بند سوم: شورای سازمان بینالمللی دریانوردی
بعد از اولین جلسه منظم مجمع اعضای شورا که هم اکنون 40 دولت عضو آن هستند، برای مدت 2 سال انتخاب میشوند. مجمع این 40 دولت را با توجه به معیارهای بینالمللی برای یک دوره دو ساله (2012تا2013میلادی) انتخاب نموده است.

10دولت بیشترین خدمات بینالمللی را درکشتیرانی دریایی ارایه میکنند، این ده دولت عبارتند از:
چین- یونان- ایتالیا- ژاپن- نروژ- پاناما- جمهوری کره- فدراسیون روسیه- بریتانیای کبیر- ایالات متحده آمریکا
10دولت بیشتر از سایرین در تجارت بینالمللی نقش داشتند، این ده دولت عبارتند از:
آرژانتین- بنگلادش- برزیل–کانادا- فرانسه- آلمان- هلند- هند- اسپانیا- سوئد
20 دولت از دولتهایی هستند که منافع خاص در حملونقل دریایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.