منبع تحقیق با موضوع تولیدات صنعتی

یک کشتی کانتینربر می تواند در طول یک سال 6 برابر کشتی متفرقه با همان ظرفیت، حمل انجام دهد.
د- معایب برای مالکان کشتی
– مصرف بیشتر سوخت جهت دستیابی به سرعت بالا برای کشتی ویا جهت اجرای برنامه منظم هفتگی.
– هزینه زیاد پایانهها و اسکلههای کانتینری در مقایسه با اسکلههای معمولی.
– هزینه زیاد ارسال کانتینرهای خالی از بنادری که در آنجا رسوب کردهاند به بنادر مورد نیاز .
– هزینه اضافی تامین کانتینر خالی.
-اشغال بخشی از ظرفیت کشتی حدود 17 درصد برای وزن کانتینرهای خالی.
به هر حال کانتینری شدن حملونقل کالا سبب سرعت، ایمنی و قیمت مناسب بارگیری شده است و همین امر انقلاب کانتینری را در35 تا 40 سال گذشته به ارمغان آورده است. در نتیجه حمل کالا با کانتینر روزبهروز افزایش یافته و سفارش کشتیهای کانتینری نسبت به سایر کشتیها فزونی یافته است.
بندسوم: رونق حملونقل کانتینری در دو دهه گذشته
حملونقل کانتینری شامل بارگیری کانتینرهای پر، نیمه پر و خالی است. از آغاز شکلگیری حمل ونقل کانتینری، عملیات کانتینری بنادر جهان در تمام کشورها، با ادامه رشد اقتصاد جهانی افزایش داشته و با چندین عامل از قبیل کانتینری شدن حمل بارهای عمومی، رسوبزدایی کانتینرهای خالی و افزایش ترابری، رونق مضاعف یافتهاند. عملیات کانتینری حتی دردورانی که مناطقی با بحران روبرو بودهاند، ازجمله بحران اقتصادی شرق آسیا و اقیانوسیه از2/2 میلیون کانتینر در سال 86 میلادی به 91 میلیون کانتینر در سال 99رسیده است. کشتیهای پست پاناماکس در حد گستردهای در خطوط آسیا-اروپا و آسیا-آمریکای شمالی به کار گرفته شدهاند.
بند چهارم: مقایسه رشد حملونقل کانتینری با کار حملونقل دریایی
همزمان با رشد و توسعه حملونقل دریایی، حملونقل کانتینری نیز روز به روز گسترش یافته است. آمار وارقام منتشرشده از سوی سازمانها و انجمنهای دریایی جهان نشان میدهد این بخش نسبت به سایر بخشهای حملونقل دریایی به مراتب از پیشرفت چشمگیرتری برخوردار بوده است .
طی دهههای 80 و90 میلادی تجارت بینالمللی کانتینری با نرخی بیشتر از سایر جنبههای تجارت دریایی رشد یافت. کل حجم تجارت دریایی نسبت به سال 87 حدود 50 درصد رشد داشته است. حملونقل کانتینری نیز سالانه 3/8 درصد در همین مدت رشد 160 درصدی را نشان میدهد. اهمیت حملونقل تراباری نیز از آنجا بود که سبب عملیات کانتینری با رشدی فراتر یعنی 9 درصد در سال شد.

گفتار دوم: حملونقل چندوجهی
به طور کلی حملونقل چندوجهی به معنای جابجایی واحد یا وسیله محتوی کالاست که از طریق شیوههای مختلف حملونقل وبدون جابجایی خود کالا از درون این واحدها انجام میشود یا به عبارتی ؛
جابجایی پیوسته است، با استفاده از دو یا چند روش حملونقل .
بطور معمول (نه همیشه) این نوع حملونقل با تبادل بار درون کانتینر یا تریلر میان شیوههای مختلف حملونقل سروکار دارد. در این حالت کانتینرها وتریلرها دارای اندازههای استاندارد و ویژگیهای جابجایی مشترکی هستند که به آنها امکان میدهد در صورت لزوم در طول جابجایی بین مبدا و مقصد به طور کارآمد انتقال یابند.
بند اول: عامل کلیدی در حملونقل چندوجهی
این واقعیت که کالا پیش از رسیدن به مقصد نهایی با شیوههای مختلف حمل میشوند، منظور اصلی حملونقل چندوجهی نیست و عامل کلیدی در این نوع حملونقل وجود مسئولیت یکپارچه است. قدیمیترین و شناختهشدهترین نمونه حملونقل چندوجهی، خدمات پستی است. فرد با یک نامه یا بسته به اداره پست مراجعه میکند و درقبال پرداخت هزینه پست یک رسید دریافت میکند، سپس این محموله توسط زمین، هوا و یا دریا تا مقصد نهایی حمل میشود و مسئولیت کل این روند بر عهده اداره پست است. حملونقل چندوجهی نیز از چنین مفهومی برخوردار است، درچنین شرایطی متصدیان حملونقل چندوجهی یا در بسیاری موارد حق العملکاران نقش اداره پست را ایفا میکنند. از آنجا که الگوهای جدید تجارت نیاز به حملونقل سریعتر و مطمئنتر کالا نسبت به گذشته دارند. مانع عمده در این نوع حملونقل که در هر نقطه ارتباطی مطرح است، مساله روشهای حمل است که میتواند موجب تاخیر و افزایش هزینه در کل زنجیره حملونقل ویا سرعت بخشیدن و کاهش هزینه شود. به علاوه هرگونه جابجایی کالا خطر آسیبدیدن کالا را نیز به دنبال دارد که میتوان از طریق گروهبندی کالا در واحدهای بار، ازشدت آن کاست (منظور تک محمولهسازی کالاست). پیشرفتهترین شکل تک محموله سازی، کانتینریسازی حمل کالا میباشد و به معنای آن است که؛ کالا جهت حمل در یک کانتینر بارگیری شوند. با استفاده از این روش چندوجهی سازی حملونقل خارجی در سطح گستردهای میسر شده است صاحبان کالا حملونقل درب- تا- درب را برعهده یک متصدی حملونقل چندوجهی میگذارند که در امور شیوههای مختلف حمل متخصص بوده و ضمن برخورداری ازیک شبکه بینالمللی مسئولیت کامل کل زنجیره حمل را نیز میپذیرد. این روش حملونقل چندوجهی خوانده میشود. اهداف اصلی چندوجهیسازی توزیع هرچه بیشتر کالا و صرفهجویی هرچه بیشتر در سرمایه است.
بند دوم: سیستم تحویل به هنگام
JIT یک روش تدارکاتی بر اساس مدیریت و کنترل دقیق سیستمهای اطلاعرسانی و حملونقل است که هدف آن کاهش موجودی بیش از حد در فرایند تولید میباشد. لازم به ذکر است که کاربرد این سیستم در بعضی بنادر مانند؛ جنت و به ویژه برای کارخانههای تولید خودرو مثل ولوو مصداق دارد.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

JIT یکی از مهمترین نمونه ها در انتخاب رویکرد تدارکاتی است. تدارکات روند بهینهسازی فعالیتهایی است که تحویل کالا ازطریق یک زنجیره حملونقل به زنجیره دیگری را تضمین میکند. به منظور بهینهسازی کل سیستم رویکرد تدارکاتی مشخص میکند که چه موقع ، کجا وچگونه باید اقدامات لازم صورت پذیرد. درزمینه حملونقل کالا این رویکرد به معنای تعیین دقیق محل، زمان و شیوه استفاده از هریک از روشهای حملونقل است .
گفتار سوم: ساختار کالایی تجارت دریایی
براساس تقسیمبندی کنفرانس توسعه و تجارت ملل متحد کالاهایی که توسط کشتی جابجا می شوند. از نظرساختاری به دو دسته کلی فلههای مایع و کالاهای جامد تقسیم میشوند .
دربخش فلههای مایع، نفت خام و فرآورده های نفتی، گاز، محصولات پتروشیمی و درصد کمی آب ، روغنهای خوراکی و دیگر مایعات، کالای اصلی برای تجارت را تشکیل میدهند. کالاهای جامد به دو دسته اصلی کالاهای فله عمده و کالاهای خشک دیگر تقسیم میشوند که با توجه به مصرف بسیار بالای سنگ آهن، زغال سنگ، بوکسیت، فسفات و غلات در جهان این کالاها به عنوان پنج فله عمده و هرکالای فله دیگری غیراز پنج فله اصلی مانند؛ محصولات پتروشیمی، شن وماسه وغیره به عنوان کالاهای فله دیگر از قبیل کانتینر، خودروها و کالاهای بستهبندی شده نیز در دسته کالاهای عمومی دیگر قرار میگیرند. در این پژوهش تمامی کالاها اعم از فله های مایع (نفت و مشتقات آن) و کالاهای جامد مدنظر تحقیق و بررسی میباشد.
بند اول: فلههای مایع
الف- نفت خام
نفت خام که مهمترین منبع انرژی برای فعالیتهای صنعتی ومصرف روزمره به شمار میآید، حدود 40 درصد تجارت دریایی را تشکیل میدهد. درمیان فلههای مایع که ازطریق دریا جابجا میشوند نفت رتبه اول را دارد، در حالیکه تقاضا برای حملونقل دریایی گاز مایع شده فرآوردههای نفتی و پتروشیمی در رتبههای بعدی قرار دارند. درسال 2009 میلادی تقاضای حملونقل دریایی محمولههای نفتی باکاهش 4/3 درصد به 72/1 میلیارد تن رسید.
مهمترین محلهای بارگیری نفت خام؛ کشورهای عضو اوپک در غرب آسیا، جنوب و شرق آسیا، آفریقای مرکزی، شمال وغرب آفریقا، حوزه کارائیب وآمریکای مرکزی و نیز کرانههای شرقی وشمالی آمریکای جنوبی بودند. مهمترین مراکزتخلیه؛ آمریکای شمالی، جنوب وشرق آسیا، اروپا، ژاپن بوده اند. رشد اقتصادی بالا درکشورهای چین، هند، غرب آسیا و آمریکای لاتین منجر به تقاضای نفت و تخلیه محمولههای نفتی دراین مناطق شده است.
ب- محصولات شیمیایی
تانکرهای جابجاکننده محصولات پتروشیمی درسال 2009میلادی با بحران اقتصادی مواجه شده وسال سودآوری نداشتند. زیرا تقاضای محصولات پتروشیمی ازنظر مقیاس، ساختار و نیز توزیع جغرافیایی همچنان تحت تاثیر بحران اقتصاد جهانی قرارداشت. تقاضا برای بنزین ودیزل مصرفی خودروها نیز کاهش یافت درحالیکه تقاضا برای مقطرها ودیگرمحصولات مورد استفاده مقاصد صنعتی همچنان ثابت مانده بود. کاهش تقاضا در سراسر جهان منجر به ذخیره مقدار قابل ملاحظهای از محصولات پتروشیمی در تانکرها شد.
پ- گاز مایع شده
به دلیل کاهش سطح تولید و مصرف گازطبیعی و نیز روند نزولی انتقال گاز مایع از طریق خط لوله مطابق آمار شرکت BP تجارت گاز مایع شده در سال 2009 میلادی معادل 2/7 درصد رشد داشته است وحجم کلی آن که توسط کشتیهای حمل شده بود به 8/242 میلیارد متر مکعب رسید.

بند دوم: کالاهای جامد
در بحران اقتصادی سال 2009 میلادی حجم کالاهای جامد ازقبیل کالاهای خشک، کالاهای کانتینری و دیگرکالاها به 2/5 میلیارد تن کاهش یافت، به طوریکه برای اولین بار از1983 به بعد حملونقل دریایی شاهد کاهش 2/5 درصدی در نرخ رشد حملونقل دریایی کالاهای جامد بود.
الف- فلههای عمده جامد
تقاضا برای حملونقل پنج فله عمده جامد شامل سنگ آهن، زغال سنگ، غلات، بوکسیت، اکسید آلومینیوم وسنگ فسفات درسال 2009به رشد ½ میلیارد تن رسید .جابجایی دریایی بوکسیت، اکسید فسفات در سال 2009 با کاهش تقاضا همراه بود، درحالیکه حجم قابل توجهی از دو فله دیگر یعنی سنگ آهن وزغال سنگ توسط کشتیها جابجا شدند. در مجموع پنج فله عمده به دلایل مختلفی به ویژه بسته انگیزشی 586 میلیارد دلاری کشور چین برای عبور ازبحران اقتصادی و نیز اجرای طرحهای عظیم توسعهای درحمایت از تقاضای داخلی دارای رونق بوده اند.
ب- کالاهای خشک؛ فله خرد
درسال 2009 میلادی تقاضای حملونقل دریایی برای فلههای خرد ازقبیل مواد معدنی، آهن آلات، فلههای کشاورزی ودیگر تولیدات صنعتی به دلیل بحران اقتصادی با 6/12 درصد کاهش در مقایسه باسال 2008میلادی به 581 میلیون تن تقلیل یافت.
مبحث سوم: کشتی ها
گفتار اول: طبقهبندی انواع کشتیها
الف –کشتیهای مسافربری
با توجه به افزایش مسافرتهای هوایی وگرایش عمومی به این نوع وسیلههای سریع میتوان گفت غیرازکشتیهای مسافربری مخصوص حمل اتومبیل بین بنادر نزدیک به هم، تقریباً سایر کشتیهای مسافربری اهمیت خود را از دست دادهاند. در عین حال با پیشرفت قابل ملاحظه درصنعت کشتیسازی و تغییرات کلی درساخت کشتیهای مسافربری جدید که با تدارکات خاصی طراحی و در ظرفیتهای سنگینی ساخته میشوند. هنوز هم کشتیهای مسافربری برای کسانی که مایلند ایام تعطیلات را درمسافرت دریایی بگذرانند جای خود را حفظ نموده است. این کشتیها کالای تجاری حمل نمیکنند، زیرا حجم داخلی آنها برای زیست و وسایل همراه مسافران وهمچنین برای انبارهای خواروبار و مواد غذایی و باشگاه تفریحی واستخر شنا و سردخانهها اختصاص یافته است.
ب ــ کشتیهای حمل کالای عمومی
کشتیهای حمل کالای عمومی برای حمل کالاهای گوناگون با ظرفیتهای متفاوت طراحی و ساخته میشوند. عموماً در این کشتی انواع کالا به صورت بستهبندی شده حمل میگردند. ظرفیت این کشتیها معمولا زیر 15000تن و سرعت آنها بین 10تا20 گره دریایی است.
پ ــ فرابر
این کشتیها به منظور برقراری ارتباط راههای خشکی و حمل بار ومسافر به کار برده میشوند. سرنشینان اتومبیلها وقطارها با مسافرهایشان فواصل کوتاه را از یک سوی دریا به آن سوی دیگر با این کشتی طی مینمایند.
ت ــ کشتیهای فله بر
این

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*