منبع تحقیق با موضوع بندری

نوع کشتیها مخصوص حمل کالاهای فله از قبیل: غلات، سنگمعدن، سیمان، شکر، نمک های صنعتی، فسفات، ذغال سنگ وغیره طراحی و ساخته میشوند. هدف ازطراحی این کشتیها جلوگیری ازهزینههای گزاف مربوط به انجام خدمات بندری وبستهبندی کالاها وهمچنین استفاده بیشتراز فضای داخلی آن بوده است.
ث ــ کشتیهای چندمنظوره حمل سنگ معدن، غلات یا نفت
مشکلاتی که اغلب کشتیهای فلهبر به منظور حفظ تعادل پس ازتخلیه بار در مراجعت با انبارهای خالی مواجه بودند. متفکرین صنعت کشتیسازی را برآن داشت تا طراحی کشتیهای چندمنظوره را که معمولا قادر به حمل سنگ معدن وکالای فله و نفت در مخازن میباشند، انجام دهند.
ج ــ کشتیهای نفتکش (تانکر)
بیش از یک سوم ظرفیتهای کشتیهای جهان را تانکرها تشکیل میدهند. بارگیری و تخلیه دراین نوع کشتیها به علت به کاربردن پمپ سریعتر از کشتیهای دیگر صورت میپذیرد. نفتکشها در ارتباط با ظرفیت وسایر مشخصات مخصوص خود دریک طبقهبندی وسیع و متنوع قرار میگیرند که به طورکلی درچهار گروه خلاصه میشوند؛
گروه اول : نفتکشهای حمل نفتخام با ظرفیتهای مختلف تا 175000تن.
گروه دوم : نفتکشهای بسیاربزرگ حمل نفتخام با ظرفیتهایی از 175000تن تا 350000تن که به اختصار وی ال سی سی نامیده میشوند .
گروه سوم : نفتکشهای فوق العاده بزرگ حمل نفت خام با ظرفیت بیش از 350000 تن که به اختصار یو ال سی سی نامیده میشود.
گروه چهارم : تانکرهای حمل فرآوردههای نفتی
سه گروه اول نفتکشهای بالا به منظور حمل نفت خام از محل استخراج تا محل مصرف به کارگرفته میشوند و به منظورفراهم نمودن زمینه، جهت درخواستهای بیشتر فرآوردههای نفتی مربوط به گروه چهارم تانکرهای غولپیکر پیشرفتهتری ساخته شده است.
چ ــ کشتیهای حمل گاز طبیعی مایع
هرچند این مواد در حرارت معمولی به صورت گاز میباشند، درصورتیکه میزان حرارت آن پایین آورده شود، گاز تبدیل به مایع گردیده ودر نتیجه حجم کمتری پیدا میکند. شاید یکی از علل عدم تمایل به حمل گاز از طریق دریا همین است، زیرا حمل آن هزینههای زیادی را متحمل میشده است. اما با پیشرفت دراین زمینه امروزه کشتیها با نصب دستگاههای تبدیل گاز به مایع و دوجداره نمودن مخازن ایمنی بیشتری را بوجود آوردهاند.
ح ــ کشتیهای مخصوص حمل مواد شیمیایی وفرآوردهها
قبل از طراحی و ساخت اینگونه کشتیها کلیه مواد شیمیایی و فرآوردههای روغنی وانواع مواد اسیدی دربشکههای فلزی به وسیله کشتیهای باری معمولی از مبدا به مقصد حمل میگردید. جابجایی این نوع مواد، خالی از مشکل نبوده وهزینههای زیادی نیز دربر داشت. طراحی و ساختمان کشتیهای حمل گاز مایع به دلیل شباهت آنها از نظر خاصیت محمولههایشان با مواد شیمیایی و فرآوردههای آن سبب شد تا طراحان موفق به ساخت این نوع کشتیها شوند.
خ ــ کشتیهای یخچالی
بعضی از کالاها میوه وگوشت به منظور نگهداری در یک وضعیت مناسب و جلوگیری از فاسد شدن تا رسیدن به مقصد نیاز به سردخانه دارند از اینرو کشتی هایی برای چنین محموله هایی طراحی و ساخته شده اند.
د ــ کشتیهایی مخصوص حمل احشام
این کشتیها عمدتاً گاو یا گوسفند حمل مینمایند. در این نوع کشتیها موارد زیر مدنظر قرار میگیرد :
ــ تهیه آب مداوم برای آشامیدن
ــ مقدار کافی غذای دام

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ــ تهویه مناسب وهوای تازه
ــ محیطی تمیز و بهداشتی به منظور جلوگیری از بیماری دامها
ذ ــ کشتیهای کانتینربر
ر ــ کشتیهای دوبه بر
ز ــ کشتیهای روـ رو
ژ ــ کشتیهای ماهیگیری
س ــ کشتیهای خدماتی
ش ــ کشتیهای یدککش
ک ــ کشتیهای لایروب ( لایروب سطحی، لایروب چنگکی ،لایروب مکنده و..)
گ ــ کشتیهای کابل گذار
گفتار دوم: طبقهبندی خطوط کشتیرانی
کشتیهای تجاری براساس محمولههایی که باید حمل نمایند، طراحی و ساخته میشوند، اما از دیدگاه نحوه استفاده از آنها از نقطهنظر سیر میتوان آنها را به دو گروه کلی کشتیهای خط پیما (با خط سیر منظم )و کشتیهای آزاد پیما (با خط سیر نامنظم ) تقسیم نمود.
کشتیهای آزاد پیما کشتیهایی هستند که درمسیر منظمی فعالیت نمیکنند و بار را به هرنقطهای که صاحب کالا بخواهد حمل مینمایند. بطور معمول این نوع کشتیها برای هرنوع محموله قابل اجاره میباشند و ساختمان آنها دارای طرح بخصوصی نمیباشد، نرخ یا کرایه حمل با این کشتیها بسته به شرایط عرضه وتقاضا تعیین میگردد، درحالیکه کشتیهای خطپیما در مناطق معین مطابق با ضوابط خاص زیر پوشش انجمنهای کشتیرانی فعالیت مینمایند. علت این تقسیمبندی، تفاوتهای ساختمانی، تجهیزاتی یا سرعت آن نمیباشد، زیرا دراین رابطه تفاوت عمدهای درنحوه بکارگیری این کشتیها برای حمل کالا میباشد. درحقیقت در زمان کمبود کشتیهای خط پیما ،کشتیهای آزاد پیما با شرایط اجاره زمانی بکارگرفته میشوند.
عملکرد کانون بنادر در سطح جهانی موکول به دسترسی مستقیم خطوط کشتیرانی جهانی به بندر مورد نظر میباشد که در این زمینه تجارت جهانی دریایی کانتینری از سه خط اصلی تشکیل میشود.خطوط اصلی کشتیرانی متشکل از سه خط اصلی به عبارت زیر است:
الف- خط سراسری اقیانوس کبیر Trasns-Pacific
ب- خط خاور دور- اروپا Far East Europe

ج- خط آمریکای شمالی سواحل اقیانوس اطلس از مسیر کانال سوئز North Ameri Atlantica Coast Services Via Suez Canal

مبحث چهارم: بنادر
گفتاراول: معرفی بندر، سیر تکامل بنادر
بندر را میتوان مجموعهای از منابع فیزیکی شامل تسهیلات (تاسیسات و تجهیزات) زمین و خدماتی تعریف کرد که به منظور تبادل حملونقل دریایی و زمینی (اعم از سیستمهای حملونقل جادهای، ریلی و راههای آبی داخلی) طراحی و تاسیس میشوند.
بند اول: بنادر نسل اول
این بنادر تا سالهای 1960میلادی ساخته شدند. این بنادر تنها واسطهای بین حملونقل دریایی و حملونقل قارهای محسوب میشدند. غیر از تخلیه، بارگیری و انبار کردن کالا، سایر فعالیتها بطور معمول در این بنادر انجام نمیشد. روساختها فقط برای پشتیبانی فعالیتهای استاندارد بندر در نظر گرفته شده بود.
همچنین این وظیفه نسبتا محدود بندر، طرز فکر افراد مختلفی را که در کسب و کار بندر بودند، مشخص میکرد. به جز فعالیتهای بندری یاد شده، بخشهای مختلف جامعه بندری به صورت واقعی به فعالیتهای بازگانی که هنوز به عنوان پایههای فعالیتهای بندری محسوب میشد علاقمند نبودند. بدین طریق، بندر از فعالیتهای حملونقل و تجارت مجزا بود. در فرآیند تصمیمگیری بندر، مشارکت افراد ذینفع در تجارت محدود بود و تبلیغ برای بازاریابی بندر به ندرت مورد توجه قرار میگرفت. این بنادر به نحو معمول، نظام اطلاعاتی، مستندات و آمار مربوط به خود را در اختیار داشتند و توجهی به سازگاری آنها با سیستمهای مربوط به مشتریان را از خود نداشتند. ویژگی دیگر بنادر نسل اول این بود که فعالیتهای مختلف بندر یا شرکتهای بندری از یکدیگر جدا بودند، به این معنی که در سطح بازرگانی، فعالیتهای مختلف بندری به ندرت با هماهنگی انجام میشد. مشتریان بیشتر با بخشهای جداگانه خدمات مختلف بندری سروکار داشتند تا با کلیت بندر.
مشتریان واقعی بنادر صاحبان کشتی بودند نه تجارت بینالمللی و همانگونه که گفته شد اساس کلیه فعالیتهای بندری را تشکیل میدادند.
در بنادر نسل اول علاقهای به نقش اقتصادی –اجتماعی بنادر نشان داده نمیشد. در نتیجه ارتباط با منطقه همیشه به گونه بهینه برقرار نمیگردید. سازمان بنادر از شهرداری جدا بود، هیچگونه همکاری وجود نداشت و برنامه هریک به صورت جداگانه انجام میشد.
بند دوم: بنادر نسل دوم
دولت، مقامات بندری و مدیریتها و کسانی که خدمات بندری را تامین میکنند از قبل، درک وسیعی از کارکرد بنادر دریایی دارند. بندر به عنوان مرکز خدمات حملونقل صنعتی و تجاری محسوب میشود. از اینرو بنادر نسل دوم به عنوان ارائهدهنده خدمات گسترده مختلف مشخص میشوند. خدمات دیگر محدود به کشتی و کالا نبوده بلکه در ابعاد تجاری وصنعتی دیگری مانند بستهبندی کالا، علامت گذاری و اطلاعات کالا نیز به کار میرود. همچنین این فعالیتها بر افزایش ارزش کالا در بندر دلالت دارند. در سطح ملی ارزش افزوده بالا، از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار است.
تسهیلات صنعتی در محدوده بندر ایجاد میشود. بندر به سمت پسکرانه و با صنایعی همچون ذوبآهن وصنایع وابسته به آن، فولادسازی، صنایع فلزی، پالایشگاه و پتروشیمی، آلومینیوم، کاغذسازی، کودشیمیایی و با فعالیتهای کشتوصنعت توسعه مییابد. این نیز واقعیتی است که شرکتهای سرمایهگذاری کننده در محوطههای بندری روابطشان با بندر ارتقاء مییابد، سرمایهگذاری بخشی از شرکتها نیز شکلی از تضمین برای بنادر محسوب میشود.
نقش اقتصادی-اجتماعی بندر در منطقهای که در آن واقع شده، روزبهروز بویژه در مورد ایجاد اشتغال مهمتر میشود.
همچنین نسل دوم بنادر رابطه نزدیکتری را با شهرداری برقرار میکنند، لذا وابستگی بیشتری در شهر مجاور خود در مورد زمین، انرژی، تامین آب و منابع نیروی انسانی ونیز سیستمهای اتصال حملونقل زمینی دارند. در سازمان بندری، فعالیتهای مختلف در افزایش تعداد و گردش کالا، یکپارچگی بیشتری پیدا میکند. بههرحال، یکپارچگی بنادر نسل دوم اغلب خود انگیخته است تا سازماندهی شده.
بند سوم: بنادر نسل سوم
بنادر نسل سوم در سالهای 1980میلادی پدیدار شدند. توسعه بنادر تحت تاثیر هرچه بیشتر توسعه و رشد نیازمندیهای تجارت بینالمللی، کانتینریزاسیون و حملونقل چندوجهی در سطح جهانی بود. بنادر نسل سوم نقش مهمی را در زنجیره حملونقل یکپارچه بر پایه تولید و توزیع ایفا میکنند.برنامهریزان، مدیران و متصدیان بنادر نسل سوم، بنادر خود را به عنوان حلقهای پویا در شبکه تولید و توزیع مینگرند. بر اساس این طرز تفکر رفتار مدیریتی، از عرضه حضوری فعال در تامین خدمات و تسهیلات، به صورت عضویت فعال و درپی آن مشارکت در کل فرآیند تجارت جهانی تغییر یافته است. این کوششها لزوماً به ارتقاء تجارت و فعالیتهای حملونقل که به نوبه خود کسب و کار سودآور و دارای ارزش افزوده است، منجر میشود. در نتیجه این کوششها بنادر به مراکز حملونقل یکپارچه و سکوهای پشتیبانی در تجارت بینالمللی تبدیل میشوند. البته تمام کارکردهای بنادر نسل اول و دوم باقی مانده، ولی پایانهها بیش از گذشته تخصصی شده، و تجهیزات از پیچیدگی بیشتری برخوردار میگردند.
به جز زیرساخت و روساختهای ضروری در بندر، عنصر بسیار مهم دیگری به نام ساختار اطلاعاتی مورد نیاز بنادر میباشد. جریان یکسان و هموار اطلاعات که کشتی و کالا را به گستردگی جهان دربر گرفته، و همچنین تمامی زنجیره پشتیبانی حملونقل، همه از اهمیت فراوانی در بنادر نسل سوم برخوردار هستند.
پیامد تجهیزات روزآمد و بکارگیری دانش و مهارت و مدیریت، در استفاده از شبکه گسترده الکترونیکی اطلاعات برای اعمال کنترل بر بنادر نسل سوم، باعث گردیده است تا خدمات ناوبری، تخلیه و بارگیری، انبارداری و سایر خدمات سنتی بنادر دارای ساختار و مدیریتی نوین شوند و از کارایی بالایی برخوردار گردند. همین روند ادامه داشته و صنایع سبک به ویژه شرکتهای تدارکاتی نیز در محوطههای بندری تاسیس میشوند.
دو نوع خدمات صنعتی در بنادر نسل سوم قابل ذکر است:
خدمات مرتبط با کشتی یا کامیون (مثلا خدمات تعمیر کشتی) از دیدگاه بازاریابی اهمیت زیادی برای یک بندر نوین دارد. این خدمات موجب ارتقا بهرهوری شده و خطرات فنی و بازرگانی را برای تجهیزات مشتریان بندر کاهش میدهد.
صنایع مرتبط با کالا که موجب افزایش توان عملیاتی و ارزش افزوده در بندر

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*