منبع تحقیق با موضوع آلودگی محیط زیست

–دو و فصل پنجم سولاس نیز تغییر و بهبود یافته است. از اهم تغییرات انجام شده که در این پروتکل به آن پرداخته شده، میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
1 – حملکنندههای نفت خام جدید و حملکنندههای فرآورده 20000 تن (DWT) و یا بالاتر نیاز به نصب سیستم گاز خنثی کننده دارند.(Inter gas system )
2 – یک سیستتم خنثیکننده برای حملکننده هاینفت خام موجود از 70000تن (DWT) و بالاتر از اول ماه می 1983 و برای کشتیهای 70000-20000 تن (DWT ) از اول ماه می 1985 لازم میباشد.
3 – تمام کشتیهای بالای 10000 تن ظرفیت غیرخالص (GT) مقرر است که دو دستگاه رادارکه هر کدام قادر به کار مستقل باشند نصب نمایند.
4 – تمام تانکرهای 10000تنی طرفیت غیرخالص (GT) و بالاتر لازم است که دارای دو سیستم کنترل از راه دور دستگاه هدایت کشتی باشند و هرکدام بطور جداگانه از پل فرماندهی بتواند عملیات لازم را انجام دهد.
5 – تمام تانکرهای جدید از 10000 تن ظرفیت غیرخالص (GT) و بالاتر باید شامل دو نیروگاه مشابه یا بیشتر برای انجام عملیات سکان باشند.
بند اول : نگاهی به مفاد سولاس 1978 میلادی
متن اصلی کنوانسیون دارای یک مقدمه و 13 ماده است که طبق معمول تمامی کنوانسیونهای ایمنی آیمو به مسایل کلی همچون تعهد کشورهای ملحق شونده نسبت به اجرای مفاد پروتکل، نحوه لازمالاجرا شدن پروتکل و غیره میپردازد. الحاقیه کنوانسیون تحت عنوان کلی (( اصلاحات و اضافات کنوانسیون بین المللی جان اشخاص در دریا 1974 )) شامل اصطلاحاتی است بر فصول 1، 1-2 و 5 سولاس 1974. اصطلاحات فصل 1 در دو قسمت (الف) تحت عناوین دامنه شمول، تعاریف و غیره و قسمت (ب) تحت عناوین بازرسیها و گواهینامهها مطرح گردیده است. این اصطلاحات به مواد 2-6-7-8-10-11-14و19 وارد شده اند. اصطلاحات فصل 1-2 تحت عنوان کلی ((ساختار –تقسیمات فرعی و تعادل، ماشین آلات و تاسیسات برقی)) است. اصطلاحات فصل 2-2 یعنی فصل مربوط به ساختار –حفاظت در مقابل حریق ، ردیابی حریق و اطفای حریق بر دو ماده از قسمت (الف) یا (کلیات) و دو ماده از قسمت (ه) در زمینه ((اقدامات ایمنی در مقابل آتش برای تانکرها )) وارد شده است. نهایتاً اصطلاحات فصل 5 نیز مواد 12-19 و2-19 این فصل سولاس 1974 را مورد اصلاح قرار داده است.
کنوانسیون دارای یک الحاقیه است که شامل 11 فصل میباشد. شرح فصول مذکور عبارتند از:
فصل 1: مفاد کلی، شامل تعاریف، انواع بازرسی کشتیها، انواع گواهینامههای کشتی، مدت اعتبار گواهینامه وغیره.
فصل1-2: سازه، ساختار تقسیمبندی فرعی و تعادل، ماشینآلات و تاسیسات برقی- شامل الزامات ساخت کشتی و رعایت موارد مربوط به تعادل کشتی.
فصل2-2: ساختار حفاظت در مقابل آتش، ردیابی آتش و اطفای حریق، شامل مقرراتی درباره سیستمهای اخطاردهنده و اطفای حریق، جنس ساختمان کشتی برای مقاومت در برابر آتش سوزی بسته به نوع و طول کشتی است.
فصل 3: وسایل و ترتیب نجات جان اشخاص، تعداد قایقهای نجات، ساختمان آنها، سایر وسایل نجات و محل نصب آنها در کشتی میباشند.
فصل 4: ارتباطات رادیویی، شامل الزامات حمل تجهیزات مختلف رادیویی، اعلام اضطرار، بگوش باش رادیویی و غیره.
فصل 5: ایمنی دریانوردی، شامل مقررات ناوبری و استفاده از خدمات اطلاعرسانی دریایی برای جلوگیری از تصادم و غیره است.
فصل6: حمل کالا، این بخش شامل مقررات و روشهای خاصی جهت بارگیری، خصوصیات بارهای مختلف و نیازمندیهای تجهیزاتی جهت حمل بار، نحوه مهار بارهای مختلف در انبارهای و حمل غلات میباشد.
فصل 7: حمل کالاهای خطرناک، شامل مقرراتی در زمینه طبقهبندی، علامتگذاری، احتیاجات لازمه در مورد حمل اینگونه کالا میباشد. مکمل این بخش آییننامه بینالمللی برای مواد خطرناک دریایی میباشد.
فصل 8: کشتیهای اتمی، به طور مختصر مقررات خاصی را در مورد کشتیهای باری و مسافری که با نیروی اتمی حرکت میکنند، بیان میکنند.
فصل 9: در این بخش مقررات مربوط به مدیریت عملیات ایمنی کشتیها ارایه گردیده است، به واسطه این بخش آییننامه بینالمللی مدیریت ایمنی لازمالاجرا گردیده است.
فصل 10: معیارهای ایمنی جهت شناورهای تندرو است. به واسطه این بخش آییننامه بینالمللی شناورهای تندرو که کلیه مقررات خاص اینگونه شناورها را در بر دارد، لازمالاجرا میگردد.
فصل 11: بازرسیهای اضافه در رابطه با ایمنی است. در این فصل مقررات مربوط به برخی بازرسیهای اضافی خصوصا کنترل و بازرسی ایمنی کشتیها توسط کشور صاحب بندر و بازرسیهای اضافی مربوط به شناورهای خاص ارایه گردیده است.
کنوانسیون شامل یک ضمیمه نیز هست که شامل نمونه فرمهای لازمالاجرا از سوی کشورهای عضو میگردد.
بند دوم : ویژگیهای کنوانسیون سولاس 1974
1 – یک سند کاملا تخصصی و حاصل تلاش و تجربه متخصصان امور دریایی است.
2 – با اجرای کامل مفاد کنوانسیون میتوان جلوی بسیاری از سوانح دریایی را گرفت.
3 – کنوانسیون با روشی کاملا علمی و مبتنی بر سوابق وقوع یک سانحه دریایی بوده است که بعد از بررسی به این نتیجه رسیدند که اگر مقرراتی خاص وجود میداشت، این حادثه به وقوع نمیپیوست.
4 – کنوانسیون برای اعضا علاوه برتکالیف و تعهدات امتیازاتی را هم در نظر دارد از جمله حق توقیف و اجبار به تعمیر کشتیهایی که استاندارد را رعایت نمیکنند.
کشتیهای که مشمول قوانین سولاس نمیباشند عبارتند از :
1 – کشتیهای جنگی که این کنوانسیون به هیچ وجه معترض آنها نمیشود.
2 – کشتیهای باری با ظرفیت ناخالص زیر 500 GT
3 – کشتیهای دارای نیروی محرکه غیرمکانیکی
4 – کشتیهای چوبی با ساخت سنتی
5 – کشتیهای ماهیگیری
6 – قایقهای تفریحی
گفتار دوم: کنوانسیون بینالمللی تجسس و نجات دریایی
این کنوانسیون در سال 1979 میلادی در سازمان جهانی دریانوردی به تصویب رسید و در سال 1985 لازمالاجرا گردید. موضوع کنوانسیون عبارت است از :

تاسیس یک سیستم هماهنگ بینالمللی در زمینه تجسس و شیوههای نجات اشخاص مضطر در دریا میباشد. این کنوانسیون سازماندهی مراکز تجسس و نجات و مراحل هماهنگی در ساحل و همچنین راههای همکاریهای چند کشور همسایه را برای انجام عملیات تجسس و نجات در یک منطقه مشترک مورد پیشبینی قرار داده است. همچنین کنوانسیونهای حاوی مقرراتی در مورد اقدامات آمادگی قبلی، ایجاد نقشهها و تعیین منطقههای عملیاتی تاسیس مراکز اصلی و فرعی تجسس و نجات بوده، همچنین در صورت بروز سانحه، روشهای عملیاتی موثر را بطور کامل مورد پیشبینی قرار داده است.
برای اجرای کامل این کنوانسیون چه اقدامی باید انجام شود :
1 – تجهیز مراکز تجسس و نجات با دستگاههای مخابراتی لازم جهت برقراری تماس کشتی مضطر با ساحل یا بالعکس (RCC)
2 – تجهیز مراکز نجات فوق الذکر با وسایلی از قبیل قایقهای نجات، هلی کوپتر، هواپیما، هاورکرافت، تجهیزات پزشکی که در موقع نیاز از آن برای نجات جان اشخاص مضطر در دریا استفاده میشود.
3 – هماهنگی و همکاری با کشورهای منطقه و همچنین در سطح بینالمللی برای مبادله اطلاعات و همکاریهای لازم برای ایجاد مراکز مخابراتی تجهیزاتی.
گفتار سوم: کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از آلودگی آبدریا حاصل از کشتیها
این کنوانسیون را آیمو در سال 1973 میلادی تصویب کرد. کنوانسیون همچنین طی سالها دارای اصلاحیه بوده و در سال 1978 میلادی اصلاحیهای در قالب پروتکل به تصویب رسانده است.
کنوانسیون مارپل دارای 20 ماده و 6 ضمیمه است که عبارتند از :
ضمیمه 1 : جلوگیری از آلودگی آب دریا به وسیله مواد نفتی.
ضمیمه 2 : جلوگیری از آلودگی آب دریا به وسیله مواد سمی مایع به صورت فله.
ضمیمه 3 : جلوگیری از آلودگی آب دریا به وسیله مواد خطرناک به صورت بستهبندی.
ضمیمه 4 : جلوگیری از آلودگی آب دریا به وسیله فاضلاب.
ضمیمه 5 : جلوگیری از آلودگی آب دریا به وسیله فضولات انسانی.
ضمیمه 6 : جلوگیری از آلودگی محیط زیست و هوا به وسیله گازهای خروجی از دودکش شناورها.
پروتکل ذکر شده نیز دارای 9 ماده است و همچنین گواهینامههای صادره تحت کنوانسیون در حال حاضر در قالب سیستم هماهنگ بازرسی و صدور گواهینامههای فنی و ایمنی صادر می گردند.
گفتار چهارم: کنوانسیون بینالمللی خطوط شاهین
این کنوانسیون شرایط خطوط شاهین کشتیها در شرایط فصلی و مناطق دریایی مختلف جهان را مشخص میکند. متن کنوانسیون 34 ماده و 3 ضمیمه دارد. ضمیمهها عبارتند از :
ضمیمه 1- مقررات و تعیین خطوط بارگیری
ضمیمه 2- مناطق و دورههای فصلی
ضمیمه 3- گواهینامه
-کشتیهایی که مشمول قوانین کنوانسیون خطوط شاهین میشوند :
الف- کشتیهای ثبت شده در کشورهایی که دولتهای آنها جزو دولتهای متعاهد با کنوانسیون هستند.
ب – کشتیهای ثبت شده در سرزمینهایی که کنوانسیون به موجب ماده 32 شامل آنها گردیده است.
ج _ کشتیهای ثبت نشدهای که پرچم کشوری را برافراشتهاند، که دولت آن جزو دولتهای متعاهد میباشد.
-کشتیهایی که از شمول کنوانسیون مستثنی شدهاند :

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف – کشتیهای جنگی
ب – کشتیهای جدید با طول کمتر از 24 متر
پ – کشتیهای موجود با ظرفیت ناخالص زیر 150GT
ت – قایقهای تفریحی که به تجارت اشتغال ندارند.
ث – شناورهای ماهیگیری
از مهمترین مفاد این کنوانسیون میتوان به ماده 14 در خصوص بازبینی و بازرسیهای اولیه اشاره نمود که بازبینی و بازرسیهای زیر را برای کشتیها پیشبینی میکند :
1 – بازبینی قبل از به خدمتگرفتن کشتی به صورت کامل
2 – بازبینی متناوب در فواصل تصریح شده از طرف دستگاه اجرایی که دست کم هر پنج سال یک بار انجام خواهد شد.
3- بازرسی متناوب سالانه ظرف سه ماه قبل یا بعد از تاریخی که گواهینامه صادر شده جهت کنترل تغییرات بدنه یا ساختاری که ممکن است موثر بر وضعیت خط بارگیری کشتی باشد. همچنین جهت حصول اطمینان نسبت به نگهداری وسایل در موارد زیر:

-حفاظت دهانهها
-نردههای حفاظتی
-مجاری آب روها
-وسایل ورود به محلهای اسکان ملوانان
پروتکل سال 1988میلادی در همین سال درباره سیستم هماهنگ بازرسی و صدور گواهینامه های فنی و ایمنی (HSSC) به عنوان یک الحاقیه به کنوانسیون مذکور اضافه شد.
گفتار پنجم: کنوانسیون مقررات بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا
در سال 1972 میلادی در لندن کنوانسیون مقررات بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا به تصویب رسید و در سال 1977 لازمالاجرا گردید. در آن زمان 15 کشور به این کنوانسیون ملحق شده و تا پایان سال 1992 تعداد120 کشور به آن ملحق شدهاند. در این کنوانسیون به منظور جلوگیری از تصادم کشتیها با استفاده از علایم ناوبری و به کارگیری چراغهای مختلف بر روی بدنه کشتیها مقرراتی در نظر گرفته شده است. از زمان لازمالاجرا شدن این کنوانسیون مقررات و استانداردهای یکنواختی در بیشتر آبراهها و مناطق دریایی اجرا میگردد. مقررات کنوانسیون بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا به دلیل الحاق جمهوری اسلامی ایران به کلیه شناورهای تحت پرچم ایران که در آبهای بینالمللی تردد مینمایند و همچنین کشتیهای دیگر کشورها که به آبهای ایران وارد با از آن خارج میشوند، اعمال میگردد.
در ماده 2 مقررات بینالمللی جلوگیری از تصادم در دریا را در خصوص مسئولیت هرگونه اهمال از جانب هر شخص در هر سمت در راستای عدم رعایت مقررات جایز ندانسته و توجه لازم آنها را به کلیه خطرات دریانوردی، تصادم و اوضاع و احوال خاص معطوف میدارد.
در ماده 7 آمده است، هر شناور بایستی از کلیه امکانات موجود، مناسب موقعیت و شرایط حاکم برای تشخیص وجود خطر تصادم استفاده کند.
در ماده 7 ذکر شده کنوانسیون نیز هر

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*