آوریل 23, 2021

مفهوم رقیب محوری//پایان نامه درباره فرهنگ بازار محوری

1 min read
مفهوم رقیب محوری نارورواسلی تردرسال۱۹۹۰رقیب محوری به معنای درک مداوم قابلیت ها وراهبردهای رقبا ی...

مفهوم رقیب محوری

نارورواسلی تردرسال۱۹۹۰رقیب محوری به معنای درک مداوم قابلیت ها وراهبردهای رقبا ی عمده بالقوه وفعلی که نیازهای مشتریان هدف سازمان راتامین می کندواستفاده ازآن دانش(دانش شناخت رقبا)درراستای ایجادارزش برترمشتری است دیویس رقیب محوری را به عنوان شناسایی نقاط قوت وضعف،توانایی ها واستراتژی های رقبا،به نحوی که بتوان درمقابل فعالیت های آن هاواکنش نشان داد،تعریف کرده است.    مارتین گنسواگراواستبان معتقدندکه رقیب محوری تلاشی برای جمع آوری وانتشاراطلاعات درموردرقبای شرکت های بازارمحورمی باشد . هرشرکت،اعم از این که رهبربازارباشدیا برتری طلب یا تمرکزدهنده،بایدیک خط مشی بازاریابی داشته باشد.خط مشی که بتوانددرمقابل رقبا،جایگاه شرکت رامستحکم کند.شرکتهابایدهمواره خط مشی های خودرا باشرایط درحال تغییرمحیط رقابتی همسازسازند.شرکت رقیب محور،شرکتی است که اعمال وفعالیت های خودراشدیداتحت تاثیرکنش هاوواکنش های رقبا تنظیم می کند.درچنین وضعیتی،شرکت رقیب محوروقت خودرابیشترصرف پیگیری حرکات رقبا ومقوله مهم بازارمی کندومی کوشدخط مشی هایی رابیابدکه بتواندبرضدایشان به کاربندد. دیویس درسال۲۰۰۰ ابعادمشتری محوری رادردوقسمت تجزیه وتحلیل رقیب وواکنش درمقابل رقبا بیان کرده است

گاهی شرکتها بر مبنای نقاط ضعف و قوت خود نسبت به رقبا و تحلیلی که از استراتژیهای رقیب دارند برنامه ریزی میکنند. Heiens Richard A. (2000)

هنگامی که یک کسب و کارگرایش رقیب محوری را در پیش می گیرد به طور دائم نقاط قوت و ضعف رقبا خود را ارزیابی مجدد می کند . این ارزیابی عملکرد می تواند شامل ؛ بهره وری تولید، قیمت گذاری، زمان تحویل، رضایت مشتری، نوآوری، حفظ کارمند و سهم بازار باشد. در یک سیستم اقتصادی رقابتی، هر نهاد اقتصادی است در تلاش برای به حداکثر رساندن مزایایی برای خود در هزینه از رقبای خود است. برای شرکت هایی که  به طور کامل با کسب و کارهای دیگر در معامله هستند، برای مثال عمده فروشان و فروشندگان مواد خام، تجزیه و تحلیل رقبا  از بازاریابی و یا مشخصات عمومی از اهمیت بیشتر برخوردار است .

2-5 مفهوم هماهنگی بین وظیفه ای

براساس نارورواسلی تر درسال۱۹۹۰هماهنگی بین وظیفه ای به معنای هماهنگ بودن همه ی وظایف سازمان وبهره برداری ازاطلاعات مشتری وبازاربه منظورخلق ارزش برای مشتری است.همچنین تسی وهمکارانش هماهنگی بین وظیفه ای راانتشاراطلاعات مربوط به مشتریان ورقبا بین همه ی افرادوبخش های سازمان به منظورایجادبینش صحیح ازنیازهاوخواسته های مشتری وبرنامه ریزی جهت فایق آمدن دررقابت بیان کردند.آنها هماهنگی بین وظیفه ای رادرچهارقسمت،همبستگی بین وظیفه ای درتدوین استراتژی،سهیم کردن دیگر واحدهای سازمان درمنابع،انتشار اطلاعات درمیان کلیه ی واحدها وهماهنگی کلیه واحدها درجهت خلق ارزش برای مشتری بیان کرد ه اند.

2-6 عملکرد مالی چیست

ارزیابی عملکرد مالی غالبا مبتنی بر صورت های مالی است و تحلیل های مالی ،اطلاعات گرانبهایی  را در خصوص روندها ، همبستگی ها ، کیفیت ، سود ، درآمد هر سهم و در نهایت نقاط قوت و ضعف شرکت ها و چگونگی وضعیت مالی آنها را ارائه می کند (زیری ،1994 ) وقتی صحبت از ارزیابی عملکرد شرکت ها به عمل می آید ،بیشتر نگاه ها به روی عملکرد مالی شرکت ها منعطف می شود ، چنین رویکردهایی که به رویکردهای سنتی در ارزیابی عملکرد شرکت ها معروف هستند تنها به یک جنبه از فعالیت های شرکت می پردازد . تجزیه و تحلیل صورت های مالی ابزارها و تکنیک هایی هستند که تحلیل گر را قادر می سازد تا صورت های مالی و عملیاتی شرکت را با هم مقایسه کرده و به طور کلی وضعیت مالی و عملیاتی شرکت را ارزیابی نموده و نیز ریسک های بالقوه آتی را برآورده نماید (اسماعیل پور ،137 )ارزیابی عملکرد نشان می دهد که چه کارهایی طبق برنامه و اهداف پیش نمی رود همچنین ارزیابی نشان می دهد در چه مواردی کار خوب پیش نمی رود بنابراین می توان به موقعیت های بعدی دست یافت . (مدنی محمدی ،1385 ) . عملکرد مالی‌ واحد تجاری‌ دربرگیرنده‌ بازده‌ حاصل‌ از منابع‌ تحت‌ کنترل‌ واحد تجاری‌ است‌. اطلاعات‌ درباره‌ عملکرد مالی‌ درصورت‌ سود و زیان‌ و صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ ارائه‌ می‌شود. صورت سود و زیان،منبع اطلاعاتی اصلی تأمین‌ نیاز استفاده‌کنندگان صورتهای مالی در مورد عملکرد شرکت است.اما این صورت مالی به دلیل انعکاس‌ ندادن بعضی از رویدادهای با اهمیت،در مجموع‌ نمی‌تواند تصویر کاملی از حسابها ارائه کند.به عبارت‌ دیگر،امکان کسب شناخت کاملی از عملکرد شرکت با استفاده از این صورت به تنهایی وجود ندارد.

صورت‌ سود و زیان‌ حداقل‌ 10 قلم اصلی‌ زیر  را شامی می شود :درآمدهای‌ عملیاتی‌ ،هزینه‌های‌ عملیاتی‌ ،سود یا زیان‌ عملیاتی‌ ،هزینه‌های‌ مالی‌ ،سایر درآمدها و هزینه‌های‌ غیرعملیاتی‌ ،مالیات‌ بردرآمد ،سود یا زیان‌ فعالیتهای‌ عادی‌ ،اقلام‌ غیرمترقبه‌ ،سهم‌ اقلیت‌ ،سود یا زیان‌ خالص .

معیارهای اندازه گیری عملکرد را با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری ارزیابی می شود در حالی که در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجه به قدرت کسب سود دارائی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می گردد.معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از:

معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از:سود[1]، رشد سود[2]، سود تقسیمی[3]، جریان های

نقدی[4]، سود هر سهم[5] و نسبت های مالی (شامل

ROA[6] ،ROE[7]،P/E[8]، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری[9] سهام و نسبت Q توبین[10]).معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از :ارزش افزوده اقتصادی[11] (EVA)، ارزش افزوده بازار[12](MVA) و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده[13] (REVA).(جهانخانی و سجادی، 1374).

2-6-1 معیارهای حسابداری

معیارهای حسابداری به دو دسته تقسیم می شوند، دسته اول مبتنی بر اطلاعات حسابداری هستند و دسته دوم بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار مبتنی می باشند. (جهانخانی و سجادی، 1374)

2-6-2 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری

که عمدتاٌ با استفاده از اطلاعات تاریخی موجود در صورت های مالی اساسی و یادداشت های همراه، عملکرد شرکت را اندازه گیری می کنند. این معیارها شامل سود، سود هر سهم، نرخ رشد سود، تقسیم سود، جریان های نقدی آزاد، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نرخ بازده دارائی ها (ROA) می باشند. (جهانخانی و سجادی،1374)

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.