آوریل 21, 2021

مسئولیت کیفری

1 min read
یک جرم عمدی تکرار کننده ی جرم محسوب نمی شود.در قانون مجازات اسلامی به جرایم...

یک جرم عمدی تکرار کننده ی جرم محسوب نمی شود.
در قانون مجازات اسلامی به جرایم غیر عمد اشاره ای نشده است اما با توجه به این که غالب جرایم غیر عمدی دارای مجازات های تعزیری و بازدارنده هستند لذا منطقی این است که مشمول مقررات و احکام تکرار جرم قرار گیرند و قانون در این موارد اطلاق دارد . البته دراینجا هم با توجه به تشدید اختیاری مجازات ، دادگاه می تواند با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شخصیت مرتکب برخورد مناسب و معقولی را با این قبیل افراد معمول دارد.
گفتار دوم : جهات تشدید جرم

یکی دیگر از مبانی فکری قواعد تکرار جرم ،تشدید مجازات می باشد. به طور کلی مجازات زمانی اعمال می شود که عمل مجرمانه ای که از سوی مجرم صورت گرفته چهره ایی بسیار زشت وقبیحی دارد و یا اینکه احساس نفرت و انزجار را در جامعه بر می انگیزد و به عبارت دیگر این مجرمانه به مراتب خطرات بیشتری از سایر جرایم برای اجتماع خواهد داشت که در اینگونه موارد قانونگذار ارتکاب جرم را مشمول مجازات های سنگین تری قرار می دهد به عبارت دیگر « کیفیات مششده عبارت از موجباتی است که اگر جرم مقرون به آنها باشد مجازات تشدید می شود »
این کیفیات مششده از جانب قانونگذار تعین وقاضی در صورت مواجهه با آنها مکلف است مجازات را تشدید کند. کیفیات مششده در تمام ممالکی که مجازات را قائم بر مسئولیت اخلاقی مرتکب می کنند وجود دارد .
بعضی از حقوقدانان معتقدند سبب های تشدید مجازات کیفیات و اوصافی هستند که قانونگذار تعین کرده و دادرس به محض احراز آنها به حداکثر و یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد و این سبب ها اگر مقارن جرم خاصی باشد دادگاه مکلف به تشدید مجازات است ولی اگر مختص به جرم خاصی نباشد ( کیفیات عام) هر گاه با جرمی مقارن گردد شرط تشدید مجازات آن جرم به حساب آید، در این صورت دادرس گاه ناگزیر از تشدید مجازات و گاه مختار به رد آن است .
در یک دسته بندی کیفیات مشدده را به کیفیات عام و کیفیات خاص تشدید مجازات تقسیم کرده اند کهبه شرح هر یک از آنها می پردازیم . در حقوق کیفری فرانسه نیز همانند سایر نظام های کیفری عللی برای تشدید مجازات وجود دارد از جمله آنها کیفیات مشدده اختصاصی و کیفیات مشدده عمومی می باشند قانون جدید فرانسه در مباحث درباره رژیم مجازات ها بعضی از کیفیات مشدده را که در قسمت اختصاصی قانن بکار رفته را تعریف می نماید . که به بیان هر یک از آنها می پردازیم .
الف) جهات عام و خاص
در ابتدا به علل خاص تشدید می پردازیم . این نوع کیفیات مششده اوضاع و احوالی هستند که ناظر بر یک جرم خاص یا شخصیت خاص مرتکب بزه می باشد و مشمول قواعد عمومی نمی باشند. از این رو علل تشدیدی خاص را باید در مواردی که صراحتاً قانونگذرار تعیین می نماید جستجو کرد، و به عبارت دیگر کیفیاتی هستند که می بایست به طور منصوص در قانون ذکر شده باشند ،این کیفیات اسباب و جهاتی هستند که مقنن با لحاظ قراردادن امور خاصی که گاهی اوقات به صفات بزهکار یا بزه دیده مرتبط می باشد و گاه وقایع خارجی می باشند که بر حدت و خطرناکی جرم می افزاید، تشدید مجازات مرتکب را ضروری می داند.
کیفیات خاص تشدید مجازات به لحاظ وجود نص قانونی به جرایم خاصی اختصاص دارند که قانون تشدید مجازات را در آن مورد تصریح نموده است که قاضی مکلف است مجازات مرتکب را تشدید نماید.
پس از بررسی عوامل خاص تشدید مجازات به بررسی علل عام تشدید مجازات می پردازیم . در ادامه تعریفی که علل مشدده عمومی می توان نمود عبارتند از :« عواملی که به جرایم معینی ،اختصاص ندارد بلکه در هر جرمی که مصداق پیدا کند باعث تشدید مجازات می شود » یا « به علل و توجیهاتی گفته می شود که نسبت به تمامی جرایم یا لااقل دسته معینی از جرایم قابلیت اجرا دارد » و جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصارا ًدر دو مورد تعدد و تکرار جرم مصداق پیدا می کند بدین معنا که تعدد و تکرار جرم درکلیه جرایم تعزیری و بازدارنده موجب تشدید مجازات می گردد.
ب) جهات عینی و شخصی
کیفیات عینی تشدید مجازات عبارت است از اوضاع و احوال و شرایط خارجی که با عمل مجرمانه توأم می شود و جرم را به نحو خاصی خطرناک می کند ، مصادیق آن متنوع می باشد.
اسباب مشدده عینی گاهی در زمان وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه موجود هستند مانند جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در مادۀ 718 ق.م.ا که در این ماده آمده است « در مورد موارد فوق هر گاه راننده … زیادتر از سرعت مقرر حرکت می کرده است … ، یا در محل هایی که برای عبور عابر پیاده علامت مخصوص گذارده شده است مراعات لازم را ننماید…. به بیش از حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد…»
و گاهی هم این اسباب مششده عینی ناظر بر زمان و مکان جرم مانند زنا در زمان های متبرکه ( ماده 106ق.م.ا) یا قتل در ماه های حرام (مادۀ 299 ق.م.ا) و یا ارتکاب سرقت در اماکن سیل زده یا محل تصادف رانندگی و(ماده 608ق.م.ا) می باشد و نیز گاهی ناظر بر وسایل ارتکاب جرم می باشد . در تمامی موارد مذکور چون ارتکاب جرم دارای قبح اجتماعی بالاتری می باشد لذا قانونگذار قائل به تشدید کیفر گردیده است و کیفیات مشدده شخصی کیفیات هستند که برخی از حقوقدانان این کیفیات را منحصر به اوصاف و صفات بزهکار می دانند، اما برخی دیگر معتقدند کیفیات شخصی تشدید مجازات عبارت است از موجبات ، اوصاف و شرایطی که در وضعیت شخصی ،سن ،جنس و شغلی مرتکب جرم یا بزه دیده ، که با تقریح قانون موجب تشدید مجازات مرتکب می گردد.
مانند ارتکاب بعضی جرایم توسط کارکنان دولت که دارای مجازاتی بیتر از افراد عادی است ، هم چنین اگر بزه دیده سمت و یا مأموریت دولتی داشته باشد، در بعضی جرایم موجب تشدید مجازات مرتکب می گردد مثل توهین به مقامات دولتی یا کارکنان قوای سه گانه (ماده 609 ق.م.ا)
همچنین وجود بعضی از اوصاف دربزه دیده مانند سن ، جنس و یا وجود قرابت بین بزه دیده و بزهکار نیز موجب تشدید مجازات مرتکب می گردد و نیز وجود روابط خاص بین بزه دیده و بزهکار، از جمله موارد کیفیات شخصی تشدید مجازات می باشد . از این قبیل است زنای با محارم توسط زانی غیر محصن ،که در این مورد با توجه به وجود قرابت نسبی بین زانیه و زانی ،مجازات زنای ساده به حدرجم ترقی می یباد ( ماده 82ق.م.ا)
همانطور که در قبل بیان شده کیفیات مشدده در فرانسه به دو دسته تقسیم می شوند : کیفیات اختصاصی و کیفیات عمومی که به بررسی آنها می پردازیم .
الف) کیفیات تشدید کننده اختصاصی
وقتی که قانونگذار یک کیفیت مشدده پیش بینی کرده که در خصوص مورد تحقق یافته است قاضی حق دارد از حداکثر معمولی قابل اجزاء تجاوز کرده و به یک حداکثر بالاتر دیگری که در قانون تعین شده است رأی بدهد. کیفیات مشدده اختصاص خود به 3 دسته واقعی ، شخصی و مختلط طبقه بندی شده اند:
کیفیات مشدده واقعی ، کیفیاتی هستند که مربوط به اعمال خارج از جرم و همراه آن است . این کیفیات جنبۀ کیفری عمل را تشدید می کنند. مثلا ًدر جرم سرقت ارتکاب آن با خشونت ، با اجتماع چندنفر یا در محل مسکونی کیفیات مشدده هستند. یا در مورد قتل، توأم بودن آن با یک جنایت دیگر یا صفت قربانی جرم (صغیر 15 ساله ، آباء مشروع یا نامشروع ، یا اشخاصی که مخصوصا ً آسیب پذیر هستند و غیره) کیفیات مشددی هستند که می توانند مجازات حبس جنایی دائمی را قابل اجرا کنند. (مواد 2-221 و 4-221 ق.م.ج) و کیفیات مشدده شخصی درون ذاتی بوده و مربوط به یک صفت شخصی مرتکب و یا معاون جرم است . این کیفیات مجرمیت دارنده آن صفت را تشدید می کنند. صفت آباء یا اولاد بودن قربانی جرم یک کیفیت مشدده برای جرایم خشونت های ارادی و جنایات علیه عفت است ( ماده 24-222 ق.م.ج) و کیفیات مشدده مختلط که جنبۀ کیفری عمل و مجرمیت آن را تشدید می کنند، مانند پدر کشی که بی نظمی اجتماعی ناشی از آن شدیدتر از قتل عمد بوده تقصیر مرتکب آن سنگین تر است .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ب) کیفیات مشدده عمومی
علت اصلی که به قاضی اجازه تجاوز از حداکثر معمولی مجازات را می دهد تکرار است . این عامل تشدید، مجرمی را فرض می کند که بعد از محکومیت برای جرم اول ، جرم دوم را مرتکب می شود، پس شخص در فرض جرم واحد نبوده بلکه در فرضی است که شخص واحد مرتکب چند جرم شده است . اگر شخصی پشت سر هم مرتکب چند جرم شود، ممکن است بر حسب اینکه جرم اول ، قبل از ارتکاب جرم دوم منجر به حکم محکومیت قطعی شده باشد یا نه سه حالت پیش بیاید: اعاده، تکرار، تعدد جرم که از نظر میزان مجازات،تمیز این 3 حالت بسیار مهم است .
اعاده موقعی است که جرم دوم مدتی بعد از اینکه جرم اول منجر به صدور حکم محکومیت قطعی می شود ، واقع می گردد ولی نوع جرم دوم و فاصله آن با جرم اول طوری است که تکرار محقق نمی شود. مثال: بعد از محکومیت در سال 1986 به اتهام سرقت، در سال 1988 مرتکب عمل منافی عفت به علن می شود یا بعد از محکومیت در 1383 به اتهام خیانت در امانت در سال 1989 مرتکب خیانت درامانت دیگری می شود.
تکرار موقعی است که ، بعد از محکومیت قطعی جزایی اول ، مجرم جرم جدیدی مرتکب می شود که با توجه به نوع و فاصلهآن با محکومیت اول ، شرایط تکرار قانونی تحقق یابد . مانند اینکه دو سال بعد از محکومیت قطعی به اتهام خیانت در امانت ، مجرم خیانت در امانت دیگری مرتکب شود و یا بیست سال بعد از محکومیت به ده سال حبس جنایی عمومی به اتهام قتل عمدی ،مرتکب یک حریق مشدد شود.
بالاخره تعدد واقعی جرم ، موقعی است که حین ارتکاب جرم دوم ، جرم اول هنوز به حکم محکومیت قطعی منجر نشده است . مانند عصیان و اهانت به مأمور پشت سرهم از طرف مستی که پلیس از مشروب فروشی خارج می کند، ارتکاب می شود .

فصل دوم
مبانی نظری تکرار جرم

مبحث نخست : موافقین و مخالفین تشدید مجازات در تکرار جرم
قبل از بیان نظریات ارائه شده در خصوص تشدید مجازات مبتنی بر تکرار جرم ، ابتدا در مقدمه ی کوتاه به مبنای مسئولیت جزایی این قبیل مجرمین اشاره می شود:
مبنا و اساس مسئولیت کیفری مجرم و تحمل کیفر توسط وی از دیدگاه مکاتب کلاسیک ، اصل آزادی اراده و برخورداری بزهکار از مسئولیت اخلاقی در قبال تقصیر و جرم ارتکابی است .
طرفداران این نظریه معتقدند هر قدر هم که یک بزهکار تحت تأثیر و فشار عوامل و انگیزه های جرم زا قرار داشته باشد این قدرت اراده و اختیار اوست که وی را منجر به انتخاب و تمییز خطا از صواب و یا بالعکس می نماید.
در مقابل این رویکرد برخی از حقوقدانان و رأس آنان پیروان مکتب تحققی، آزادی اراده را نفی کرده و معتقد به جبری و غیر اختیاری بودن اعمال مجرمانه تحت تأثیر عوامل شرایط مختلف درونی و برونی هستند. براساس این نظریه فرد بزهکار مسئول اعمال مجرمانه خود تلقی نمی شود و در نتیجه تحمل مجازات در راستای اندیشه ی سزادهی بی معناست ، هر چند حق دفاع جامعه از خود در قبال بزه و بزهکار این اجازه را می دهد تا جامعه با اتخاذ اقدامات و تدابیر تأمینی به طرد و ناتوان سازی مجرمین که واجد حالت خطرناک هستند اقدام نماید.
امروزه هر چند مجبور بودن انسان و نفی آزادی اراده ، طرفداران بسیار اندکی دارد لیکن مفاهیمی همچون حالت خطرناک و اقدامات تأمینی و تربیتی از مطالعات و بررسی های علمی و حقوقی اندیشمندان مکتب تحققی به یادگار مانده و جایگاه خود را در ادبیات حقوق جزا تثبیت کرده است .
در توجیه مبانی نظری تکرار جرم و مشروعیت تشدید مجازات در قبال آن نیز دو نگاه متفاوت به چشم می خورد : از یک دیدگاه که بیشتر پیروان مکتب کلاسیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.