آوریل 19, 2021

مدیریت وجوه نقد/پایان نامه درمورد کیفیت اطلاعات مالی

سیستم مدیریت وجوه نقد (دریافت و پرداخت) در محدوده فعالیتهای حوزه مالی مؤسسات و سازمانهای...

سیستم مدیریت وجوه نقد (دریافت و پرداخت)

در محدوده فعالیتهای حوزه مالی مؤسسات و سازمانهای مختلف ، عملیات مربوط به وجوه نقد و اعتبارات و مدیریت آن از جایگاه ویژه و تعیین کننده ای برخوردار گشته است. بطوریکه مدیریت منابع و وجوه نقد را از یکسو به عنوان مبرمترین مسأله سطوح عالی مدیریت و از سوی دیگر به عنوان مرکز ثقل و حلقه محوری اتصال و ارتباط حوزه های عملیاتی گوناگون قرار داده است.

کنترل ثبت عملیات دریافت و پرداخت و اطمینان از صحت آنها ، اطلاع لحظه ای از تنگناهای مالی و نقاط بحرانی ، میزان اتکاء به اعتبارات مالی و اسنادی، پیش بینی منابع و مصارف آتی و آنالیز گردش وجوه نقدکه ازعمده ترین ودرعین حال پردغدغه ترین مؤلفه های ذهنی مدیریت هر سازمان بشمار می رود ، با راهکارهای منعکس در سیستم حاضر امکان پذیر می باشد.

سیستم مکانیزه مدیریت منابع و وجوه نقد بعنوان یکی دیگر از حلقه های بهم پیوسته سیستمهای یکپارچه شرکت رای ورز برآنست تا با ثبت واقعی و بموقع عملیات مالی و اسنادی و قابلیت بکارگیری تجربه متراکم مدیران مالی سازمانها از طریق مشخصه های پایه اطلاعاتی بتواند پاسخگوی نیازها و سیاستهای کلان اشاره شده باشد و با برقراری ارتباط پیوسته با سیستم حسابداری مالی نقش اساسی خود را در بروز نگهداری اطلاعات کنترلی مالی و مدیریت منابع به نحو مطلوب ایفاء نماید.

خلاصه مشخصات سیستم مدیریت وجوه نقد (دریافت و پرداخت) :

اعلام لحظه ای موجودی نقد و بانک ( ارزی – ریالی )

اعلام لحظه ای وضعیت اسناد جهت پیگیری ( اسناددریافتنی ، پرداختنی ، واگذارشده)

دریافت اطلاعات صورتحساب بانک (بصورت مکانیزه یادستی )وکنترل صحت آن

تهیه صورت تطبیق حسابهای بانکی جهت شناسایی اقلام مغایر بانکی (شماره ، مبلغ، تاریخ)

اعلام موجودی مطمئن ازحسابهای نقد وبانک

– دریافت وجه نقد، حواله ، چک ، اوراق بهادار و چاپ رسید مربوطه

ثبت عملیات واگذاری، وصول، نکول، تمدیدتاریخ،استردادوخرج کردن اسناد سررسیددار

تنظیم دستور پرداخت قطعی وعلی الحساب با رعایت جدول اختیارات مسئولین مربوطه وتعیین اولویت پرداخت وچاپ سند

– برای پرداخت نقدی – چاپ چک

– برای صدور اسناد پرداختنی – صدور اسناد مدت دار

تنظیم دستور پرداخت و صدور چک از سایرسیستم ها مـانند چـک سود سهامـداران ، چک حقوق کارکنان و سایر پرداخت های گروهی

امکان تامین موجودی بین بانکها وتنخواه گردان وبالعکس (انتقال وجوه)

کنترل وپیگیری عملیات مربوط به چکهای برگشتی

اعمال تخفیفات مربوط به وصول قبل از موعد و ضایعات فروش درحساب مشتریان

ثبت عملیات اقساط وام ها

انتقال مکانیزه موجودی و اوراق بهادار به سال مالی جدید

پیش بینی دریافت وپرداخت وکنترل دوره ای

مقایسه پیش بینی وعملکرد دریافت وپرداخت

صدور و چاپ اسناد حسابداری وانتقال به سیستم مالی

کنترل و پیگیری وصول فاکتورهای فروش هر مشتری

کنترل عملیات وصول گر ، تهیه گزارش عملکرد جهت تشویق وصولیها

تنظیم گزارش وضعیت تعهدات پرداخت و دریافت (معوقه ، جاری ، آتی)

تنظیم گزارش گردش وجوه نقد به تفکیک بابتهای دریافت وپرداخت ومقایسه سنواتی

تهیه انواع گزارشات ورسم نمودار براساس کلیه محورهای جدول اطلاعات

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.