آوریل 23, 2021

کاهش فرسودگی شغلی:/پایان نامه درباره فرسودگی شغلی

1 min read
کاهش فرسودگی شغلی: حال این سوال پیش می آید که وقتی فرد دچار عارضه یا...

کاهش فرسودگی شغلی:

حال این سوال پیش می آید که وقتی فرد دچار عارضه یا اختلال فرسودگی شغلی شد، آیا راهی برای رهایی او از این وضع بیماری زا وجود دارد؟ پاسخ این سوال مثبت است و شواهد و یافته های جدید علمی نشان می دهند که امکان بهبود و بازگشت سلامتی به فرد وجود دارد. که در این زمینه دو رویکرد مداخله ای وجود دارد راهبردی فردی سازگاری و راهبردهای سازمانی، که البته راهبردهای فردی به دلیل آسانتر و ارزانتر بودن نسبت به راهبردها و تغییرات سازمانی بیشترمورد نظر بوده است( مسلش و گلدبرگ ،1998)

راهبردها و تغییرات فردی:

این برنامه ها و راهبردها به طور کلی در پی توسعه مهارتهای سازگاری در فرد در جهت کمک برای برخورد با استرسهای که منتج به فرسودگی شغلی می شود انواع مداخلات و برنامه های که انجام می‌شود شامل آموزش مایه کوبی استرس، روشهای خاص آرمیدگی، مدیریت زمان، آموزش اعتماد به نفس درمان منطقی مسائل عاطفی، آموزش مهارتهای اجتماعی و بین فردی، تیم درمانی، مدیریت نیازهای حرفه ای و مدتیشن.

راهبردها و تغییرات سازمانی:

تمرکز بر محیط و سازمان به همان نسبت که راهبردهای فردی برای مداخلات در جهت روبرو شدن با فرسودگی شغلی الزامی و مهم است مهم می باشد مداخلات مدیریتی باید در جهت تغییر در 6 حوزه از زندگی کاری یعنی حجم کار، کنترل، پاداش، ارتباطات، عدالت ، ارزشها صورت گیرد البته این امر الزامی است، شرط کافی نیست مگر اینکه همراه با آموزش مهارتهای فردی لازم و ضروری باشد. البته قابل ذکر است که هیچ یک از تغییرات محیط و تغییرات فردی کافی نیست مگر اینکه هر دو در یک مدل انجام یافته صورت بگیرد. مثلاً در مورد کاربرد 6 حوزه از زندگی کاری و تاثیر آن در کاهش فرسودگی شغلی می توان گفت در حوزه فشار یا حجم کار زیاد در صورتی که نتوان مقدار فشار یا حجم کار را کمتر کرد اما اگر به کار آنها بهاء داده شود و فرد احساس کند  کاری که وی انجام می دهد مهم است و به تلاش وی پاداش داده خواهد شد در کاهش فرسودگی شغلی موثر خواهد بود.

 

                    جدول (2ـ2) روشهای مقابله با فرسودگی شغلی توسط موس ویلنبگر

نحوه عملکرد منابع مقابله ای ردیف

 

سعی در تعیین علت مشکل و بررسی دقیق هر یک از                جنبه های مشکل با استفاده از اطلاعات مبتنی بر واقعیتها و هماهنگ با تجربیات گذشته و تکرار این تجربیات در طول زمان تحلیل منطقی[1] 1
تجدید نظر در درک مشکل از طریق شناسایی جنبه های مثبت علاوه بر جنبه های منفی، دگرگونی ارزشها و اولویتها همگام با تغییر واقعیتها و در جهت آنها بازسازی شناختی[2] 2
انکار وجود مشکل بوسیله سعی در فراموش کردن آن، باور نداشتن، مشغولیت فکری با آرزوهای تخیلی به جای تفکر واقع گرایانه در برابر مشکل اجتناب شناختی[3] 3
تقاضای مشورت با فردی دیگر و با استفاده از رسانه ها برای تهیه معلومات بیشتر درباره مشکل و راه حل هایی جهت هدایت به سوی کنشهای بهتر جستجوی اطلاعات[4] 4
تعیین راه حلهای احتمالی و ابداع برنامه های متغییر، برنامه ریزی برای نتایج احتمالی، مذاکره و سازش جهت پیدا کردن راه حل برای مشکلات واکنش مشکل گشایی[5] 5
انتخاب و به کار بردن روشهای برای تخفیف و یا کنترل هیجانات تنظیم عاطفی[6] 6
بیان کلامی و یا فعالیت جسمی برای بر طرف کردن تنش هیجانی تخلیه هیجانی[7] 7
تقاضای مساعدت در حل مشکلات و تصمیم گیری، مشورت با همکاران، اعضای خانواده و دوستان در مورد مشکلات برای کاهش اضطراب و افسردگی تقاضای اطمینان و حمایتهای عاطفی[8] 8
اجتناب از رویارویی با مشکل و یا افرادی که به نحوی با مشکل ارتباط دارند انزوای اجتماعی[9] 9
از بین بردن، جابه جایی، فرافکنی همانند سازی ، جانشین سازی تبدیل در برخورد با مشکلات فرایندهای ذهنی[10] 10

[1]–  Logical Analysis

[2]–  Cognative vestvactwring

[3]–  Cognative Aveidance

[4]–  Information seeking

1  Actior of problem solving

2- Affective Regulation

[7]–  Emotional dischorge

[8]–  Requesting Ressurance

[9]–  Social Isolation

[10]– Mental Process

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.