عناصر مدل­ سه گانه هوش عاطفی:پایان نامه هوش هیجانی و عدالت سازمانی

مولفه خلق عمومی شامل موارد زیر است:

  1. خوش بینی: توانایی نگاه کردن به نیمه روشن ترزندگی، امید به زندگی و رویکردی مثبت داشتن به زندگی روزمره
  2. نشاط: لذت بردن از خود و دیگران، شاد بودن، رضایت از خود ولذت بردن از زندگی، داشتن احساس خوب در محیط کار و در اوقات فراغت(شهایی و سجادی،1390، 42) .

بنابراین با توجه به پژوهش­های اخیر در حوزه هوش عاطفی، ظهور سه رویکرد متفاوت بیان شده در بالا تایید می­شود : مدل ترکیبی بار – آن : با تأکید بر سلامت روانی فرد؛ مدل ترکیبی گلمن : با تأکید بر عملکرد سازمانی؛ مدل شناختی سالووی – مایر : با تأکید بر منشاء کاملا عقلانی هوش عاطفی. و به طور خلاصه مدل بار – آن ، به عنوان یک رویکرد ترکیبی که هوش عاطفی را با ویژگی های دیگری چون : انگیزش، بهبود روابط و سلامت فردی در هم می آمیزد، شناخته می شود. نمونه ای از این رویکرد را می توان در مدل بار-آن که مبتنی بر تئوری شخصیت و سلامت فردی است، مشاهده کرد. مدل دیگر هوش عاطفی که بعنوان تئوری عملکرد شناخته می شود، به وسیله دانیل گلمن معرفی شد. مدل سوم یا مدل توانمندی، هوش عاطفی را بعنوان هوشی که با عواطف در ارتباط است معرفی می­کند. این مدل به وسیله سالووی و کاروسو ارائه شد . جدول زیر ویژگیها و عناصر تشکیل دهنده مدل­های سه گانه هوش عاطفی را نشان می­دهد (واناماکر، 2012).

 

جدول 2-1: ویژگی ها و عناصر تشکیل ­دهنده مدل­های سه گانه هوش عاطفی (واناماکر، 2012)

مدل توانمندی مایر- کاروسو- سالووی مدل عملکردی گلمن مدل ترکیبی بار -آن
1-توانایی ادراک صحیح عواطف (خودآگاهی عاطفی)

عواطف در چهره، موسیقی و طرح

1- خودآگاهی

خودآگاهی عاطفی

خودارزیابی صحیح

اعتماد به نفس (خودباوری)

1- درون فردی

خود احترامی (حرمت ذات)

خود آگاهی عاطفی

قاطعیت (توأم با نرم خویی)

استقلال

خود شکوفایی

2-توانایی به کارگیری عواطف

به منظور تسهیل فکر:

مرتبط ساختن صحیح عواطف با دیگر حس های اصلی

استفاده از عواطف برای تغییر

چشم اندازها

2-خود مدیریتی

خود کنترلی (خویشتن داری)

قابل اعتماد بودن

وظیفه شناسی و وجدان کاری

(انضباط)

سازگاری

نوآوری

2-میان فردی (اجتماعی)

همدلی

مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی

روابط اجتماعی

3-توانایی درک عواطف و معنی آنها

توانایی تحلیل عواطف به تفکیک؛

توانایی درک انتقال از یک احساس به احساس دیگر

توانایی درک عواطف پیچیده در داستان.

3-انگیزش

میل به موفقیت (رشد گرایی)

تعهد

ابتکار عمل

خوش بینی

3-تطابق و سازش

راست آزمایی

انعطاف پذیری

حل مسئله (مسئله گشایی)

4-توانایی مدیریت عواطف

توانایی مدیریت عواطف دیگران

4-همدلی

درک دیگران

رشد و بالندگی دیگران

خدمت مداری

هدایت تنوع

آگاهی سیاسی

4-مدیریت اضطراب

تحمل فشار و تنش

کنترل تکانه ها

  5-مهارتهای اجتماعی

تأثیرگذاری

ارتباطات (تقویت مناسبات)

مدیریت تعارض

رهبری آرمانی

تسهیل و تسریع در تغییر

پیوندسازی (تعهد آفرینی)

همکاری و تشریک مساعی

قابلیت های کار جمعی.

5- حالات روحی عمومی

خوش بینی

شادکامی