آوریل 19, 2021

شکست سیستم اطلاعاتی-پایان نامه سبک رهبری در پذیرش تکنولوژی

1 min read
عوامل شکست 1-استفاده از مدیران فاقد کفایت برای پروزه های کاربرد فناوری اطلاعات: پروژه های...

عوامل شکست

1-استفاده از مدیران فاقد کفایت برای پروزه های کاربرد فناوری اطلاعات:

پروژه های کاربرد فناوری اطلاعات نیز مانند دیگر پروژه ها بدون داشتن مدیران واجدشرایط با احتمال شکست مواجه می باشند استفاده از مدیران بدون کفایت را برای پروژه های کاربرد فناوری اطلاعات  به عنوان عاملی کلیدی برای شکست آنها مطرح شده است. از نظر آنان اگر مدیران پروژه های کاربرد فناوری اطلاعات فاقد تواناییهای کنترل پروژه، هماهنگی با مدیران عمومی سازمان و جلب حمایت مدیریت ارشد باشند، این پروژه ها با احتمال شکست مواجه خواهند شد.

2-نامشخص بودن فرایند های سازمان:

کاربرد های فناوری اطلاعات شامل خودکارسازی، آگاه سازی و دگرگون سازی به صورت سلسله مراتبی می باشند که با خودکارسازی آغاز می شوند. خودکارسازی فرایند های سازمان چه با هدف خودکار کردن فرایندهای موجود صورت پذیرد و چه با هدف مهندسی مجدد[1] آنها، مشخص نبودن فرایندهای کاری سازمان باعث شکست در کاربرد فناوری اطلاعات می شود.

3-نبود سازوکاری مناسب برای کاربردی کردن طرحهای فناوری اطلاعات:

طرحهای فناوری اطلاعات به عنوان گونه ای از نوآوریها همانند آنها در معرض شکست قرار دارند. از این رو نبود سازوکارهای لازم برای کاربردی کردن این طرحها را در سازمان از عوامل شکست کاربردی فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران دانسته اند. این سازوکارها شامل فرایندی روشن برای دنبال کردن کاربرد طرحهای فناوری اطلاعات و چگونگی تصمیم گیری درباره کاربرد یا توقف طرحهای فناوری اطلاعات است.

 

2-1-12- مشکلات ایران وکشورهای درحال توسعه درزمینه فناوری اطلاعات وارتباطات:

در سالهای اخیر کشورهای در حال توسعه به اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند توسعه ملی پی برده اند و در سیاست گذاری خرد و کلان خویش ، جایگاه ویژه ای برای آن در نظر گرفته اند با این حال ، اثربخشی سیاست های فناوری اطلاعات و ارتباطات در یک کشور تضمین کننده اثربخشی آن در کشور دیگر نسبت و از این منظر می توان کشورهای مختلف را با توجه به ویژگی های مختلف آنها مورد ملاحظه قرار داد. به طور کل در کشورهای در حال توسعه در زمینه  فناوری اطلاعات و ارتباطات می توان به موارد زیر اشاره کرد :

-ضعف در زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات

-دسترسی به کالا و خدمات مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات

-انحصار در شبکه های مخابراتی

-عدم یکپارچگی بین واحدهای روشی در زمینه فناوری

-کار فرمایی بخش دولتی

-نامطلوب بودن ساختار و سبک مدیریتی

-کوشش دولت ها برای تهیه سرمایه لازم برای ارائه خدمات عمومی ابتدایی

-ضریب پایین نفوذ اینترنت

-مشکلات دولت ها در بهره گیری از کارکنان در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات (حسن پور و قروقچی، 1385 ).

-بسیاری از مشاغل قادر به پذیرش فناوری های جدید نیستند و این مشکل و یا با بی میلی باید بررسی شود.

[1] -Business process reengineering

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.