آوریل 19, 2021

شرایط تسهیلی-پایان نامه درباره پذیرش وکاربرد فناوری

1 min read
شرایط تسهیلی شرایط تسهیلی بصورت میزانی که فردی باور دارد که زیربنای سازمانی و فنی...

شرایط تسهیلی

شرایط تسهیلی بصورت میزانی که فردی باور دارد که زیربنای سازمانی و فنی برای پشتیبانی بکارگیری این سیستم وجود دارد، تعریف می شود. این تعریف  مفاهیم بیان شده توسط سه ساخت مختلف را دربر می گیرد: کنترل رفتاری درک شده (TPB/DTPB , C-TAM-TPB)، شرایط تسهیلی (MPCU)، و سازگاری (IDT). هر کدام از این ساخت ها برای دربرگرفتن جنبه های محیط فنی و یا سازمانی عملی و کاربردی می شوند که برای حذف موانع بکارگیری طراحی می شوند (به جدول  3-2 مراجعه کنید). تیلور و تاد (1995ب) تائید کردند که مطابقت نظری با شرایط تسهیلی مدل سازی بعنوان مولفه محوری برای کنترل رفتاری درک شده در TPB/DTPB وجود دارد. ساخت سازگاری حاصل از IDT آیتم هایی را بکار می گیرد که تناسب را میان شیوه کار فردی و استفاده از این سیستم در سازمان را مورد بهره بردای قرار می دهد.

ونکاتش (2000) برای واسطه گری کامل این اثر شرایط تسهیلی بر تمایل با انتظار تلاش، تائیداتی را پیدا کرد. بطور آشکار، اگر انتظار تلاش در این مدل نشان داده نمی شود، آنگاه شخصی انتظار دارد که شرایط تسهیلی تمایل قابل پیش بینی شود. نتایج تجربی ما با این بحث ها سازگار  می باشد. برای مثال، در TPB/DTPB، این ساخت در پیش بینی تمایل معنادار و مهم است؛  هر چند، در موارد دیگر (MPCU و IDT)، در پیش بینی تمایل بی اهمیت و بدون معناست. بطور خلاصه، زمانیکه هر دو ساخت  انتظار عملکرد و ساخت انتظار تلاش  وجود دارند، شرایط تسهیلی در پیش بینی تمایل بی معنا  خواهد بود.

جدول 3-2: شرایط تسهیلی: ساخت های بنیادی، تعاریف و مقیاس ها

(ونکاتش و همکاران2003)

ساخت تعریف آیتم ها
کنترل رفتاری درک شده ادراکات موانع درونی و بیرونی بر رفتار را منعکس می کند و خودکارائی، شرایط تسهیلی منبع و شرایط تسهیلی تکنولوژی را دربر می گیرد. 1-     من در حین استفاده ز این سیستم کنترل دارم.

2-     من منابع لازم برای استفاده از این سیستم را دارم.

3-     من دانش لازم برای استفاده از این سیستم را دارم.

4-     منابع، فرصت ها و دانش معین برای استفاده از سیستم لازم است، استفاده از این سیستم برای من آسان خواهد بود.

5-     این سیستم با سیستم هایی که من استفاده می کنم سازگاری ندارد.

شرایط تسهیلی فاکتورهای عینی در محیط که مشاهده کنندگان در انجام عملی ساده توافق دارند، شامل قوانین پشتیبانی کامپیوتر 1-     راهنمائی برای من در انتخاب این سیستم در دسترس بود.

2-     دستورالعمل تخصصی مرتبط با این سیستم در دسترس من بود.

3-     یک شخص خاص (یا گروه) برای کمک به مشکلات سیستم در دسترس می باشد.

سازگاری میزانی که یک نوآوری بصورت مطابق بودن با ارزش ها، نیازها و تجارب موجود برای پذیرندگان بالقوه درک می شود. 1-     استفاده از این سیستم با تمام جنبه های شغل من سازگار است.

2-     من فکر می کنم که استفاده از این سیستم با روشی که من دوست دارم کار کنم بخوبی تناسب دارد.

3-     استفاده از این سیستم با شیوه شغلی من تناسب دارد.

این نتایج تجربی همچنین نشان می دهد که شرایط تسهیلی دارای تاثیری مستقیم بر بکارگیری، فراتر از آنچه که توسط تمایلات رفتاری مجزا تشریح شد، می باشند (به جدول3-2 بنگرید). مطابق با TPB/DTPB، شرایط تسهیلی نیز بعنوان مقدمه­­ای مستقیم از بکارگیری مدل می شوند. در حقیقت، این اثر انتظار می رود که با تجربه افزایش یابد زمانیکه کاربران تکنولوژی روش های چندگانه ای را برای کمک و پشتیبانی از طریق سازمان می یابند، بدین وسیله، با حذف موانع بکارگیری تحمیلی روانشناسان سازمانی اشاره کرده اند که کارکنان مسن تر با دریافت کمک و مساعدت بر شغل احساس با اهمیت بودن می کنند. که پیش تر در زمینه استفاده از IT بصورت مختلط مورد توجه قرار گرفته بود با فرض اینکه محدودیت های در حال افزایش شناختی و فیزیکی مرتبط با سن می باشند، این مباحث موازی با شواهد تجربی حاصل از مطالعات موریس و ونکاتش (2000) می باشد. بنابراین، زمانیکه توسط تجربه و سن تعدیل می شود، شرایط تسهیلی دارای تاثیری معنادار بر روی رفتار بکارگیری خواهد بود.

اگرچه خودکارآئی و اضطراب به نظر تعیین کننده های مستقیم معنادار تمایل در SCT می باشند  UTAUT آنها را بعنوان تعیین کننده های مستقیم دربر نمی گیرد (ونکاتش و همکاران 2003). تحقیق پیشین (ونکاتش، 2000) نشان داده که خودکارآئی و اضطراب به لحاظ ادراکی و تجربی از انتظار تلاش متمایز می باشد (سهولت ادراک شده از بکارگیری) خودکارائی و اضطراب بصورت تعیین کننده های غیر مستقیم تمایل مدل شدند که بطور کامل توسط سهولت ادراک شده بکارگیری تعدیل می شوند. مطابق با این، دریافته ایم که خودکارائی و اضطراب به نظر تعیین کننده های معناداری برای تمایل در SCT می باشند، بعبارت دیگر، بدون کنترل برای اثر انتظار تلاش. بنابراین انتظار می رود که خودکارائی و اضطراب بطور مشابه عمل نمایند، یعنی، از انتظار تلاش متمایز باشند و هیچ تاثیر مستقیمی بر تمایل فرا و ماورای انتظار تلاش نداشته باشد.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.