آوریل 18, 2021

رویکرد های بازارگرایی//پایان نامه درمورد عملکرد شرکت و بازارگرایی

1 min read
رویکرد های قالب در بازارگرایی : بازارمحوری بر پایه ی تفکر بازاریابی ایجاد شده است...

رویکرد های قالب در بازارگرایی :

بازارمحوری بر پایه ی تفکر بازاریابی ایجاد شده است وتفکر بازاریابی زیر بنای فلسفی آن را تشکیل می دهد. به هر جهت تفکر بازاریابی به عنوان یک بنیان و شالوده ی فلسفی کافی نیست. زیرا بازارگرایی نه فقط روی مشتری ، بلکه علاوه بر آن روی رقبا ، مباحث سازمانی متفاوت و فاکتورهای متعدد بیرونی که بر نیازها و ترجیحات مشتریان موثر است، نیز تمرکز می کند. گرچه مطالعات زیادی در زمینه ی بازارگرایی  صورت گرفته است.

اما چهار دیدگاه در این زمینه از اهمیت بیشتری برخوردار استHelfert et.al,2002)).

الف)دیدگاه رفتاری:

دهر[1]معتقد است که دیدگاه رفتاری بر ویژگی های سازمانی نظیر استراتژی ، ساختار، فرایندو فعالیت هاتمرکز می کند.تعریف های متعددی در ادبیات بازارگرایی ، در مورد ابعاد رفتاری بازارگرایی شده است. کردند.این مفهوم سازی رفتاری از بازارگرایی با ، بیشتر به طور مستقیم بر کسب اطلاعات ، انتشار اطلاعات و توزیع اطلاعات و کاربرد آن و نیز رابطه اش با شناسایی و خدمت رسانی موثرتر به نیازها و خواسته های مشتریان ،تمرکز دارد (Taylor et.al ,2008). علاو براین جاورسکی و کوهلی پیشنهاد می کنند که سازه ی بازارگرایی با تعدادی از متغیر ها در ارتباط است.(از قبیل درگیری مدیریت عالی و تعارض بین بخشی)و به وسیله ی متغیر های محیطی تعدیل می شود(مثل تلاطم بازار) ودر تعدادی از پیامدها پدیدار می شود(برای مثال روحیه ی همکاری و عملکرد شرکت) (Panigyrakis& Theodoridis, 2007).

ب دیدگاه فرهنگی

دیدگاه فرهنگی ، بازارمحوری را به عنوان یک فرهنگ سازمانی که شامل ارزش ها و هنجار بوده تعریف می کند ؛ ارزش های مشترک و هنجارهایی که طرز تلقی ها ، اعتقادات و رفتار را در یک سازمان رهنمون می کنندوبنابراین خصوصیات مدیرعالی را منعکس می نمایند.تاثیر مدیریت ارشد روی تشکیل استراتژی، کاربرد استراتژی و ترویج فرهنگ است و نمی تواند بیش از حدتاکید شود. در ادبیات بازار گرایی نقش مدیریت ارشد بسیار مهم به نظر می رسد. رهبری مدیریت ارشد برای شکل دهی مجدد فرهنگ ، مورد نیاز است. مدیریت عالی نقش حیاتی رهبری را در به چالش کشیدن یک فرهنگ به طور عمده و در خلق بازار محوری ، به طور خاص ایفا می کند. منگوک[2] وهمکارانش معتقدندکه بازار گرایی یک محیط فرهنگی را ترویج می کند که در آن رضایت مشتری ، کیفیت خدمات ، تکمیل و اجرای متمایز نیازهای مشتری در اولویت قرار دارند ، بنابراین یک سازمان بازارساز صاحب درکی استثنایی از بازار و قابلیت های ارتباط با مشتریان می باشد . چنین قابلیت هایی ، یک رویکرد بیرون به درون را برای بازاریابی و تسهیل اجرای استراتژی تمایز به کار می گیرند .(menguc et al , 2007)  بیورلند[3]وهمکارانش فرهنگ را یک میانجی در بین استراتژی و کاربرد آن در عمل ( اجرای آن ) می دانندوبیان کردندکه شکل و شدت بازارگرایی، تعهد فرهنگی و نظام استراتژیک را آشکار می کندbeverland et al , 2007) ).در کل بازارگریی، فرهنگ سازمانی است که مشتمل بر اجزای رفتاری چون مشتری محوری ، رقیب محوری و هماهنگی بین وظیفه ای است و بر دو نوع معیار تصمیم گیری ، تمرکز بلندمدت و تمرکز بر سود تاکید دارد (haugland et al , 2007  ).

[1]  Dreher

[2]  menguc

[3] Beverland

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.