آوریل 19, 2021

رویکردهای مختلف سنجش اضطراب در کودکان

1 min read
1.1    رویکردهای مختلف سنجش اضطراب در کودکان رویکردهای سنجش اضطراب در کودکان، شامل اندازه گیری...

1.1    رویکردهای مختلف سنجش اضطراب در کودکان

رویکردهای سنجش اضطراب در کودکان، شامل اندازه گیری به شیوه خودگزارش دهی و روش های رفتاری- مشاهده ایی است.خود گزارش دهی، یکی از شیوه های بسیار رایج در این زمینه است اما در حقیقت، با یک ابزار نمی توان اضطراب کودکان را سنجید، زیرا بحث اضطراب، در کودکان، امری پیچیده است (واتسون و کندال،1989 وزلی، 1988). از جمله آزمونهای خود گزارش دهی که برای سنجش اضطراب کودکان استفاده می گردد، آزمون فهرست رفتاری آخن باخ (1991) است. این آزمون، در حقیقت چک لیست رفتاری کودکان می باشد و برای کودکان 18-4 سال به کار می رود. روایی و اعتبار این آزمون، به شیوه محاسبه ضریب همبستگی آلفای کرونباخ نشان دهنده اعتبار بالای درونی به میزان 90% و اعتبار برونی به میزان 94% است. مقیاس کلی، دارای اعتبار 97% است. ضریب همبستگی درون طبقه ایی این آزمون، دارای اعتبار ساختاری بالا است. آزمون فهرست رفتاری آخن باخ، هم مشکلات رفتاری و هم مشکلات هیجانی کودکان را می سنجد و در رابطه با کودکان مبتلاء به سرطان، نیز اعتبار یابی شده است. این آزمون، مکررا به وسیله معلمان، والدین و دست اندرکاران بالینی در کار کودک به خصوص متخصصان در زمینه رشد کودک مورد ارزیابی و استفاده قرار گرفته است. در حقیقت آزمون فهرست کودکان آخن باخ، فراوانی و شدت مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان را ر طی 6 ماه گذشته می سنجد (آخن باخ، 1991).

منظور از اضطراب در این تحقیق، نمره آزمودنی در آزمون آخن باخ می باشد. والدین کودکان در این آزمون، نسبت به مشکلات خاصی در غالب یک فورمت پاسخدهی 2-0 پاسخگویی می کنند و به گونه ایی که 0 نشان دهنده پاسخ غیر درست و 2 نشان دهنده پاسخ درست است. این پرسشنامه دارای 118 گزینه است و 8 مورد بالینی مهم را می سنجد که شامل افسردگی، گوشه گیری، اضطراب، شکایات جسمی، مشکلات اجتماعی، اختلال در تفکر، رفتارهای ضد اجتماعی، پرخاشگری، مشکل توجه و فزون کاری است..نمره کلی این آزمون، عبارت است از جمع تمامی پاسخ ها به تمامی آیتمهای آزمون آخن باخ. مطالعات مختلف، نشان می دهد که این آزمون، یکی از گسترده ترین ابزارهای تحقیقی در کار بالینی با کودکان است (آخن باخ، 1991، کیم و همکاران، 2008). اعتبار و روایی این آزمون در تحقیقات و مطالعات مختلف، به اثبات رسیده است. به گونه ایی که برخی مطالعات نشان می دهد پایایی این آزمون از طریق آزمون-باز آزمون بین 93% تا 100% گزارش شده است و باز آزمون برای مدت 1-2 سال ثبات درونی را نشان داده است. ( تایلر و فوم بونه، 2006).

هنجاریابی این آزمون در شهر تهران، پس از انطباق های لازم به لحاظ زبانی، فرهنگی و اجتماعی صورت گرفته است. در اعتبار آزمون- باز آزمون، تمام همبستگی های گشتاوری پیرسون معنی دار است و هم چنین تمام هم بستگی های مربوط به توافق متقابل بین پاسخ دهندگان شامل توافق بین والدین، توافق بین معلمان، توافق بین کودکان و والدین و توافق بین والدین و معلمان نیز معنا دار است  (مینایی، 1384).

لازم به ذکر است که در تاریخچه مطالعات مربوط به کودکان مبتلاء به بیماری های مزمن، آزمون آخن باخ به صورت فزاینده ایی به عنوان یک ابزار جامع سنجش مشکلات هیجانی و رفتاری از جمله بررسی اضطراب شناخته شده است (کنکلین و همکاران،2008،سندز و همکاران، 2005، یح و وانگ، 2004).

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.