آوریل 18, 2021

روشهای کیفیت زندگی کاری:پایان نامه ارتباط کیفیت زندگی دانش سازمانی

1 min read
باتوجه به آنچه گفته شد رویکردهای کیفیت زندگی کاری را می توان به شرح زیر...

باتوجه به آنچه گفته شد رویکردهای کیفیت زندگی کاری را می توان به شرح زیر مندرج درجدول شماره (2-1) خلاصه نمود:

 

جدول2-1- رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری از دیدگاه کامینگز و اورلی

ویژگی رویکرد کیفیت زندگی کاری
– گروه کوچکی از 4 تا 12 نفر

– عضویت داوطلبانه درگروه

– بکارگیری روش حل مسئله

– تشکیل جلسات منظم برای شناسایی مشکلات وارائه راه حل ها

دوایر یا حلقه های کیفیت
–        مداخله درشرایط کار

-تجدید ساختار کار

– تشکیل گروه های کار

– تنظیم روابط بین کارکنان وفناوری های مورد استفاده برای انجام کار

سیستم اجتماعی فنی
-توجه به رای ونظر کارکنان

-عزم همگانی برای مشارکت درتصمیم گیری های کلیدی

دموکراسی صنعتی
-استقلال وآزادی عمل گروه ها

– مشارکت درتصمیم گیری ها

-عزم شخصی کارکنان برای مدیریت کار روزانه خود

گروه خودگردان
-ارائه اطلاعات معتبر درباره عملکرد سازمانی

-شرکت فعالانه و آزاد درتصمیم گیری ها

-تعهدومسئولیت پذیری کارکنان نسبت به تصمیمات

بالندگی سازمان

پرداختچی به نقل از هک من وسوتل استراتژهای را به شرح زیر نام می برد که دراغلب سازمان هابرای بهبود کیفیت زندگی کاری بکاررفته است .(پرداختچی 57:1384)

1-تدوین کار راهه (مسیرشغلی )

2-سیستم حقوق و مزایا

3-طراحی وحفظ روابط درون گروهی ومیان گروهی

4-اقدامات وعملیات مدیریتی

5-راهبردهای درونی وبرونی برای تغییر

 

 

جدول 2-2-رویکردهای بهبود کیفیت زندگی کاری از دیدگاه هک من و سوتل

ویژگی

 

استراتژی کیفیت زندگی کاری
فرایند تدوین کارراه شغلی وسیله ای است برای بهبود کیفیت زندگی کاری وحفظ بهره وری کارکنان واماده سازی آنها برای تغییر شرایط آنها درموقعیت های سازمانی،تدوین کارراهه متضمن هماهنگ سازی فردسازمان وفرهنگ محیطی است.

-به کاربردن رویکرد توسعه یادگیری درتمام مراحل کارراهه شغلی

-استمرارآموزش  وبهسازی منابع انسانی  درمسیر پیشرفت شغلی برای تمام سطوح سازمانی

کارراه شغلی (مسیر پیشرفت شغلی)
-درنظرگرفتن عواملی که سبب تعادل تعاملات  بین فردوکارشان می گردد.

-توجه به دانش واطلاعات ،خلاقیت های مربوط به باز طراحی شغل

– توجه به مشاغل  مدیران وتاثیر آنها دررضایت شغلی کارکنان

کیفیت زندگی کاری  یکی از ابعاد طراحی شغل است.

 

 

 

طراحی کار
-در کارکنان انگیزش ایجاد می کند

-یک استراتژی متداول در بهبود کیفیت زندگی کاری است.

-برنگرش ورفتار کارکنان،ساختار ورویه های سازمانی تاثیر می گذارد

-به سیستم ارتباطات ومشارکت بایستی توجه داشت زیرا بر نظام پرداخت تاثیر میگذارد.

سیستم حقوق و مزایا
توجه به پویایی های درون و بین گروهی

افزایش و تقویت ارتباطات و تعاملات بین و درون گروها

-کاهش رقابت های غیر سازنده

برقراری ارتباط با تاکید ویژه بر اعتمادسازی بین کارکنان و مدیران

ایجاد محیط کاری کیفی و سهیم ساختن کارکنان در اطلاعات-

طراحی وحفظ روابط کارکنان
-مدیران رده سرپرستی به طور مستقیم بر رفتار سازمانی و میزان بهره وری کارکنان تاثیر میگذارند

کیفیت زندگی کاری از ویژگی های ساختار سازمان تاثیر می پذیرد

انسانی کردن ساختار سازمانی در بهبود کیفیت زندگی کاری تاثیر دارد

اقدامات مدیریتی نباید با منافع کارکنان و ملاحظات انسانی در تضاد باشد

ارزشیابی اثربخش اقدامات مدیریت به طور مستمر انجام گیرد.

اقدامات مدیریتی
استفاده از استراتژی های فوق الذکر مستلزم تدوین راهبردهای است که به بهبود کیفیت زندگی کاری منتج میگردد.بهسازی یا بالندگی سازمانی تشکل های کارگری و کارمندی گروهای سیاسی یا ذی نفوذ و قوانین و مقررات از جمله راهبردهایی است که به این امر کمک میکند. راهبردهای درونی وبیرونی تغییر

 

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.