دانلود پایان نامه رشته حقوق درباره سرمایه در گردش

گردش را بهبود بخشد.
نوبانی و الهژیر (2007)، به بررسی رابطه میان مدیریت سرمایه در گردش، عملکرد شرکت و گردش وجوه نقد عملیاتی در بورس اوراق بهادار نیویورک در دوره زمانی 2004-1990 پرداختند. از نتایج تحقیق مواردی به این شرح قابل بحث است که یک ارتباط سنتی بین چرخه تبدیل وجه نقد و سودآوری و ارزش بازار شرکت ها وجود دارد و آن زمانی است که با کوتاه تر کردن چرخه تبدیل وجه نقد سودآوری و ارزش بازار شرکت ها افزایش می یابد. با کوتاه تر کردن دوره تبدیل موجودی که با پردازش و تحویل به موقع کالاها به مشتریان انجام می گیرد و یا طولانی کردن دوره پرداخت حساب های معوق که با کند تر کردن پرداخت عرضه کنندگان انجام می گیرد، می توان سودآوری و ارزش شرکت را افزایش داد. از طرف دیگر کوتاه تر کردن چرخه تبدیل وجه نقد ممکن است به سودآوری شرکت ها آسیب برساند؛ کاهش دوره تبدیل موجودی کالا هزینه های کمبود موجودی را افزایش می دهد، کاهش دوره وصول مطالبات نیز ممکن است شرکت ها را از پذیرش مشتریان خوش حساب محروم کند، و افزایش دوره معوق حساب های پرداختنی ممکن است به اعتبار شرکت آسیب برساند. اگر چه بدست آوردن سطح مطلوب موجودی کالا، حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی را حداقل می کند و آن را به سمت چرخه تبدیل وجه نقد بهینه سوق می دهد. نتیجه نهایی حاکی از این است که چرخه تبدیل وجه نقد یک معیار دقیق و جامع از مدیریت سرمایه در گردش بوده که باعث افزایش فروش، سودآوری و ارزش بازار شرکت ها می گردد. همچنین نتایج نشان می دهد که مدیران می توانند با کاهش چرخه تبدیل وجه نقد و با کوتاه کردن دوره وصول مطالبات سودآوری شرکت ها را کاهش می دهد و بر عکس گردش وجه نقد عملیاتی آن ها را افزایش می دهد.
فرناندز(2008)، در مقاله ای تحت عنوان” ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی خلق ارزش برای سهامداران را اندازه گیری نمی کند” به بررسی در این خصوص می پردازد. او مطرح می کند که هم بستگی بین بازده صاحبان سهام در سال 1998-1994 و افزایش در ارزش افزوده نقدی(طبق گروه مشاوره ای بوستون) در 100 شرکت سودآورتر جهان 7/1 درصد می باشد.
کشینگ و همکاران(2009)، در پژوهشی با موضوع “مدیریت سرمایه در گردش و ثروت سهامدار” در زمینه شرکت های آمریکایی طی سال های 1990 تا 2006 ، به این نتیجه دست یافتند: 1) یک دلار سرمایه گذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی، به طور متوسط ارزش کمتری از نگهداری یک دلار وجه نقد دارد؛ 2) یک دلار سرمایه گذاری مازاد در خالص سرمایه در گردش عملیاتی، به وسیله انتظارات فروش آتی شرکت، استقراض بدهی، محدودیت مالی، ریسک ورشکستگی و انتظارات تورم آتی تحت تاثیر قرار می گیرد؛ 3) افزایش طول دوره اعتباری مشتری، تاثیر بیشتری از سرمایه گذاری مازاد در موجودی ها بر ثروت سهامداران ایجاد می کند.
ژانگ وکیم(2010)، در پژوهشی در مورد بررسی ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه و ریزش قیمت سهام به این نتیجه دست یافتند که حسابداری محافظه کارانه باعث کاهش احتمال ریزش سهام می شود. برای اندازه گیری این متغیر از مدل گیولی و هین(2000) استفاده شده است.
جدول 2-1- خلاصه ای از تحقیقات داخلی و خارجی
محقق
موضوع

نتیجه
عالیشوندی (1383)
بررسی آثار تغییرات حد نوسان قیمت سهام از 2 درصد به 3 درصد در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج پژوهش حاکی از آن است که افزایش یک درصدی حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر بسزایی بر متغیرهای اصلی بازار نداشته است.
نمازی و زارع (1383)
بررسی کاربرد آنتروپی در تعیین ریسک و تاثیر آن بر تغییرات قیمت سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج پژوهش نشان دادکه بین آنتروپی اطلاعات اقلام ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و تغییرات قیمت سهام رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین، بین آنتروپی و ترازنامه و صورتحساب سودو زیان و ریسک نظامند رابطه معنی دار وجود دارد.
نوروش و مشایخی (1383)
بررسی رابطه بین تغییرات سود حسابداری و تغییرات ارزش افزوده نقدی
نتایج پژوهش نشان داد، بین تغییرات سود حسابداری و تغییرات ارزش افزوده نقدی بدون توجه به تفکیک نوع صنعت ارتباط معناداری وجود ندارد.
حیدری (1383)

ارزیابی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با مقایسه هزینه سرمایه نقدی و سود نقد عملیاتی (مدل CVA) و بررسی رابطه آن با تغییرات قیمت (بازده) سهام

براساس نتایج پژوهش، هر چند برتری نسبی ارزش افزوده نقدی بر سود حسابداری و جریان های نقدی تایید گردیده ولی با توجه به پایین بودن ضریب های تعیین، نقش اطلاعات مالی و حسابداری در تحریک قیمت سهام فوق العاده کم تشخیص داده شده است.
خواجوی و الهیاری ابهری (1385)
بررسی محتوای اطلاعاتی، سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود خالص بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج نشان می دهد، که متغیرهای ارزش دفتری و سود تقسیمی تقریبا قدرت توضیح دهندگی مشابهی با ارزش دفتری و سودهای گزارش شده دارند و ارزش دفتری قدرت توضیح دهندگی کمتری نسبت به دو متغیر دیگر دارد.
کریم زاده (1385)
بررسی رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد سنجی
نتیجه برآورد نشان داد که یک بردار هم جمعی بین شاخص قیمت سهام بورس و متغیرهای کلان پولی وجود دارد. رابطه ی بلند مدت برآورد شده تاثیر مثبت معنی دار نقدینگی و تاثیر منفی معنادار نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی بر شاخص قیمت سهام بورس را نشان می دهد.
خرم نژاد (1386)
بررسی عملیاتی مدیریت سرمایه در گردش و عوامل موثر بر آن
با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته، می توان میزان تفکیک سیاست ها را مشاهده نمود. سیاست های مالی شرکت های داروئی در کل جسورانه است و سیاست های عملیاتی نیز عموما محافظه کارانه، با توجه به نتایج این تحقیق مانده وجه نقد خالص که نشان دهنده سیاست های مالی شرکت ها است، در کمترین میزان ممکن و نیز سرمایه در گردش مورد نیاز که نشان دهنده سیاست های عملیاتی شرکت هاست در سطح بالایی قرار دارد.
حجازی و ملک اسکویی (1386)

تعیین محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده ارزش و فزاینده ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E در ارتباط با بازده سهام در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج تحقیق نشان داد که ارزش افزوده نقدی در ارتباط با بازده سهام شاخص بهتری در مقایسه با نسبت P/E است.

رهنمای رودپشتی و کیائی (1387)
بررسی ارتباط بین بازدهی، نقدینگی و توان پرداخت بدهی واحد انتفاعی را با استراتژی مدیریت سرمایه در گردش در دو صنعت غذایی و شیمیایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نتایج تحقیق نشان می دهد که ارتباط ضعیفی بین بازدهی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش وجود دارد که از لحاظ آماری معنی دار نیست اما بین نقدینگی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط معناداری وجود و از لحاظ آماری معنی دار است. بین پرداخت بدهی و استراتژی مدیریت سرمایه در گردش ارتباط معناداری وجود دارد و از لحاظ آماری معنی دار است.
حسن پور (1388)
بررسی تاثیر استراتژی های سرمایه در گردش بر بازده سهام
نتایج تحقیق نشان می دهد میانگین بازده در استراتژی های مختلف با یکدیگر تفاوت معنی دار دارد و استراتژی جسورانه بیشترین بازده را در بین سایر استراتژی ها در کل صنعت دارا می باشد.
محمدی (1388)
بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها
نتایج این تحقیق حاکی از این بود که بین سودآوری شرکت ها با دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی ها، دوره واریز بستانکاران و چرخه تبدیل وجه نقد، رابطه معکوس معنا داری وجود دارد.
دیانتی دیلمی و همکارانش (1391)
بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر کاهش احتمال ریسک ریزش (سقوط) قیمت سهام
در این پژوهش شواهدی قوی ارائه می گردد که مدیریت سرمایه در گردش احتمال ریسک ریزش قیمت سهام را به صورتی معنادار کاهش می دهد.
مرادی و همکارانش (1393)

بررسی تاثیر استراتژی های مختلف سرمایه در گردش بر ارزش افزوده بازار

نتایج تحقیق نشان داد بین میانگین ارزش افزوده بازار در استراتژی های مختلف سرمایه درگردش تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین همین نتایج حاکی از آن است که استراتژی جسورانه بیشترین ارزش افزوده بازار را در بین سایر استراتژی ها در کل صنایع دارد. نتیجه گیری کلی تحقیق نشان دهنده تاثیر سیاست های مدیریت در اتخاذ رویکردهای متفاوت سرمایه درگردش در راستای بیشینه کردن ثروت سهامداران و ارزش شرکت می باشد.
بال و براون (1968)
بررسی ارتباط بین سود سالانه و قیمت سهام
نتیجه تحقیق آنها نشان داد که تغییرات سود سالانه و تغییرات قیمت سهام با یکدیگر مرتبطند و در نتیجه می توان گفت که حسابداری و اطلاعات حاصل از آن ارزشمند هستند و می توانند در تصمیم گیری های اقتصادی مفید واقع شوند.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وارنر، واتس و وراک (1987)

بررسی مستقیم تغییر مدیریت در سطوح بالای شرکت ها و ارتباط آن با قیمت سهام
نتایج آماری نشان داد که قیمت سهام نسبت به تغییر مدیریت سطح بالا عکس العمل نشان داده است و آنها شاهد افزایش قیمت سهام بعد از تغییر مدیریت بوده اند.
کیم و ورکچیا (1991)
بررسی وجود تقارن اطلاعاتی میان سرمایه گذاری
نتایج تحقیقات نشان داد که در محدوده زمانی نزدیک به اعلام درآمد هر سهم، قیمت سهم به صورت معنا دار تغییر می کند و بر اثر افزایش واریانس تغییرات قیمت، حجم معاملات به گونه ای مشابه تحت تاثیر قرار می گیرد. بدین ترتیب به علت وجود تقارن اطلاعاتی در بازار، اعلام درآمد هر سهم با تاثیر محسوس در تغییرات قیمت به تغییرات قابل توجه در حجم معاملات منجر می شود.
دیچو (1997)
بررسی مربوط بودن متغیرهای حسابداری با قیمت سهام
نتایج پژوهش وی نشان داد که تغییرات وجوه نقد عملیاتی و سود خالص نسبت به سایر متغیرها غیر قابل پیش بینی تر بوده اند.
کلینتون و چن (1998)
مقایسه قیمت و بازده سهام با معیارهای ارزش افزوده نقدی، ارزش افزوده اقتصادی و سایر معیارهای سنتی
با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد کردند؛ شرکت هایی که برای ارزیابی عملکرد از معیار ارزش افزوده اقتصادی استفاده می کنند؛ ارزش افزوده نقدی را به عنوان جایگزین در نظر بگیرند.
جیمز جیامبالو و همکارانش (2002)
بررسی رابطه سرمایه گذاران نهادی و قیمت سهام که منعکس کننده سودهای آتی
در این پژوهش نتیجه گرفتند که وقتی درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی افزایش می یابد، چون این سرمایه گذاران عمدتا خوش بین در نظر گرفته می شوند، قادر به استفاده بهتر از اطلاعات مربوط به سود قابل پیش بینی هستند و در نتیجه هر چه در صد مالکیت سهام افزایش پیدا می کند،قیمت های سهام به میزان بیشتری منعکس کننده سودهای آتی است و در نهایت رابطه قیمت و سود سهام با در نظر گرفتن فاکتورهای متعدد دیگر ثابت شد.
شوین باچر (2006)
بررسی استراتژی های تامین مالی
وی در مطالعات خود دو نوع استراتژی تامین مالی را مد نظر قرار می دهد. در استراتژی محافظه کارانه واحد های تجاری، تا زمانی که نقد کافی برای تکمیل پروژه فراهم شود، عملیات اصلی را به تعویق می اندازد، در مقابل در استراتژی جسورانه با وجود منابع محدود، حتی قبل از تامین مالی خارجی بعضی از عملیات اصلی پروژه را انجام می دهند در نتیجه نوع استراتژی در انتخاب پروژه موثر است.
لازاریس و همکارانش (2006)
بررسی ارتباط سودآوری شرکت و مدیریت سرمایه در گردش
نتایج این تحقیق نشان می دهد که یک رابطه معنی دار

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*