دانلود پایان نامه رایگان حقوق : سوءعرضه

ن قانون، مخاطب اظهار قادر گردید به جای فسخ قرارداد، ادعای خسارت کند. [البته] در صورتی که دادگاه به صلاح دید خود در می یافت که حکم به خسارت، منصفانه تر از فسخ قرارداد است.
از سوی دیگر در سوء عرضه ناشی از بی احتیاطی، همانند سوءعرضه متقلبانه، مخاطب می تواندبه طور همزمان هم بر اساس قواعد انصاف، فسخ قرارداد و بر اساس کامن لو، اخذ خسارت را ادعا نماید، و این حق او است که ادعای خسارت نماید. اما بر اساس بند 2 ماده 2 ادعای خسارت به جای فسخ منوط به صلاح دید محکمه است و تنها در صورتی بدان حکم می شود که منصفانه تر از فسخ باشد، در بند 3 ماده 2 این قانون مقرر شده است: “درجای که او چنین مسئولیتی داشته باشد، هر حکمی به موجب بند 2 مذکور باید در محاسبه مسئولیت به موجب بند 1 مذکور ملاحظه شود”. می توان استنباط کرد که خسارت حکم شده بر اساس بند 2 کمتر از میزان خسارت ناشی از شبه جرم سوء عرضه متقلبانه است که اکنون برای خسارت مربوط به سوء عرضه ناشی از بی احتیاطی به موجب بند 1 اعمال می شود.
قانون سوء عرضه سال 1967 توسعه و تغییر عمده ای در حقوق مربوط به سوءعرضه ایجاد کرد. این قانون در واقع به عنوان نتیجه توصیه های ” گزارش دهم کمیته اصلاح حقوق” در سال 1962 به تصویب رسید. قانون مذکور، تغییری بنیادین در جنبه ماهوی قانون قدیمی سوءعرضه ایجاد نکرد، زیرا بیشتر اصول اساسی آن هنوز باقی مانده و امروزه اجرا می شود. هنوز هم مانند گذشته، اظهار قانون، اظهار نظر، بیان حوادث یا رفتارهای آینده، به عنوان اظهار واقعیات تلقی نمی شوند و این یک شرط لازم برای سوءعرضه است. در ادامه برای فسخ قراداد، مخاطب باید ثابت کند که به واسطه اظهار طرف دیگر، به انعقاد قرارداد اغوا شده است. هم چنین در خصوص این مقرره که در صورت انقضای زمان، یا عدم امکان ” اعاده وضع سابق” یا وجود حق ثالث و یا تاییدقرارداد توسط مخاطب اظهار با علم به امور مهم حق فسخ از بین می رود و هیچ تغییری در قانون قدیم داده نشده است. از این رو پرونده های پیشین در مورد سوءعرضه هنوز هم مفید و قابل ملاحظه هستند و در رابطه با سوءعرضه بر اساس این قانون، باید به آنها ارجاع داده شود. اما قانون مذکور تغییرات مهمی در اوضاع و احوال ایجاد کرده است که مخاطب سوءعرضه بر اساس آنها مستحق خسارت می شود.
این قانون یک مسئولیت قانونی را برای سوءعرضه به وجود آورده است که پیش از ان وجود نداشته است. براساس بند 1 ماده 2 سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی و تسامح، بار اثبات از مخاطب به اظهار کننده منتقل می شود. قبل از این قانون اثبات تقصیر اظهار کننده بر عهده مخاطب اظهار بود، اما اکنون اظهار کننده مسئول است، هرچند که سوءعرضه بدون تقصیر انجام شده باشد، مگر اینکه اظهار کننده ثابت کند دلایل معقولی داشته است که معتقد باشد واقعیات اراده شده حقیقت دارند و در زمان انعقاد قرارداد این اعتقاد را پیدا کرده است. بر اساس کامن لو، در زمینه سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی و تسامح، بعد از تصمیم پرونده دری و پیک در سال 1889و تایید ان در پرونده Hedley Byrne & Co Ltd v. Heller & Partners Ltd و پرونده Nocton v. Ashburtun به طور کلی پذیرفته شده است که هیچ گونه دعوایی برای خسارت علیه اظهار کننده اقامه نمی شود، مگر این که اثبات گردد اظهار کننده وظیفه مراقبت در خصوص صحت اظهارش به دیگران داشته است، اما بر اساس بند 1 ماده 2 این قانون، چنین شرطی دیگر ضروری نیست. همان گونه که بعداً خواهیم دید سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی و تسامح، اصولاً سوءعرضه معصومانه ای تلقی می شود که از روی بی احتیاطی و تسامح انجام گرفته است. از زمان پیدایش این قانون سوءعرضه معصومانه مفهوماً از سوءعرضه ناشی از بی احتیاطی و تسامح فاصله بیش تری گرفته است و به معنی سوءعرضه ای تلقی می شود که به طور کلی هیچ عنصری از تقلب و بی احتیاطی و تسامح در آن وجود ندارد ( کاتوزیان؛ به نقل از پرویز اوصیا، 1390).
گفتار دوم: سوءعرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس
مخاطب اظهار برای اینکه بتواند جبران خسارتی بر اساس نظریه سوءعرضه به دست آورد، باید برای دادگاه، قابل تعقیب بودن سوءعرضه را اثبات کندو برای اینکه سوءعرضه قابل طرح در دادگاه باشد، باید اظهاری نادرست درباره واقعیتی که مخاطب را به انعقاد ترغیب کند، وجود داشته باشد. علاوه بر آن سوءعرضه باید ماهیتاً مهم باشد، بدین معنا که بتواند یک شخص متعارف را تحت تاثیر قراردهد.

1-اظهار باید خلاف واقع باشد
اظهاری که به وسیله اظهارکننده ابراز می گردد و مخاطب را به انعقاد قراداد ترغیب می کند، در صورتی سوءعرضه محسوب می شود که خلاف واقع باشد یا برداشت و تصور غلطی را در ذهن مخاطب ایجاد کند. اگر اظهار در زمان انجام عمل بر اساس آن، نادرست خلاف واقع باشد سوء عرضه محقق می شود. اما در صورتی که در زمان اظهار اظهار مزبور خلاف واقع باید ولی در زمان عمل بر اساس آن، مطابق با آن باشد سوءعرضه حاصل نمی آید، مگر اینکه هر دو در یک زمان واقع شوند. اظهار خلاف واقع بعداً ممکن است در نتیجه تغییر خاص اوضاع و شرایط، در فاصله بین زمان اظهار و زمان انعقاد قرارداد، تبدیل به حقیقت شودو برعکس.
اگر اظهار خلاف واقعی انجام شود و قرارداد فوراً منعقد نشود، چنین فرض می شود که اظهار کننده اظهار سابق خود را پیوسته تکرار می کند، مگر اینکه حرف خود را پس بگیرد، یا آن را اصلاح کند و یا قرارداد منعقد شود. انگیزه اظهار کننده یا حالت درونی او در تعیین اینکه آیا بیان او یک اظهار خلاف واقع [سوءعرضه] بوده یا نه ،تاثیری ندارد، اگرچه حالت درونی او در تعیین اینکه آیا اظهار او متقلبانه بوده است یا نه مورد توجه قرار می گیرد بنابراین، انگیزه اظهار کننده هرچه باشد، به دلیل اظهار خلاف واقعش مسئول شناخته می شود و “او به صرف این که نیّات درستی داشته و قصد تقلب نداشته است، نمی تواند از مسئویت رها گردد”. اظهار کننده تنها به این دلیل که مخاطب، دروغ بودن اظهار وی را تشخیص نداده است، نمی تواند استدلال کند که مخاطب در بررسی اظهار او به اندازه کافی تلاش نکرده است.

2-اظهار باید بیان یک واقعیت باشد
یکی از شروط مهم این است که بیان اظهار کننده، که مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهد و او را به انعقاد قرارداد ترغیب نموده است، باید اظهار یک واقعیت موجود یا اظهار واقعیتی مربوط به گذشته باشد؛ به عبارت دیگر متضمن یک ” امر واقعی” باشد نه یک “امر فرضی”.
تمایز میان اظهار یک امر واقعی و فرضی کار آسانی نیست، ولی محاکم بر این باورند که اظهار یک امر واقعی، از اظهار نظر یا اظهار قانون یا اظهار یک تعهد متفاوت است.
اظهار نظری که صادقانه انجام گرفته باشد ولی اشتباه بودن ان اثبات شود، نمی تواند دلیلی برای باطل کردن قرارداد باشد، حتی اگر طرف مقابل را به اشتباه انداخته و ترغیب به معامله کرده باشد. تمیز بین اظهار نظر واقعیت و اظهار نظر مشکل است زیرا هر اظهار نظری، بیان حالت درونی و ذهنی شخص است و ” حالت درونی و ذهنی یک شخص، همانند حالت گوارشی او امری واقعی است”. اما تفاوت کلی آن این طور است که اظهار نظر بیان یک واقعیت بی ارتباط و بی تاثیر [در قرارداد] است.
وظیفه دادگاه است که بعد از ملاحظات واقعیات پرونده تصمیم بگیرد که آیا اظهاری که در قرارداد مورد اختلاف واقع شده است، اظهار امر واقعی است یا اظهار نظر. محاکم معمولاً این مشکل را با استفاده از اصل آگاهی از اظهار حل می کنند. اگر اظهار در مورد چیزی باشد که هر دو طرف بدان آگاهی هستند، اظهار نظر شخصی طرف تلقی می شود. در حالی که اگر طرفین به یک اندازه آگاه نباشند، به احتمال قوی تر اظهار واقعی تلقی می گردد. به عنوان مثال خریداری برای خرید یک محل دامداری برای گوسفندان، قراردادی را با اعتماد بر این اظهار که ملک مورد نظر گنجایش دو هزار گوسفند را دارد، منعقد ساخت، اما خریدار می دانست که هیچ گاه فروشنده و دیگران گوسفندانی در این زمین پرورش نداده اند. زمانی که خریدار به اشتباه بودن اظهار او پی برد، به منظور جبران خسارت بر مبنای سوءعرضه، در دادگاه اقامه دعوا کرد. ادعای او توسط “کمیته قضایی شورای سلطنتی” رد شد، به این دلیل که فروشنده آگاهی بیشتری نسبت به خریدار نداشته است و از این رو اظهار او صرفاً بیان نظر و عقیده صادقانه او بوده است.
اظهار قصد یا وعده: اظهار قصد متفاوت از اظهار واقعیت است؛ به این معناکه اظهار قصد، اظهاری در خصوص آینده است؛ یعنی آنچه که اظهار کننده قصد انجام آن را در آینده دارد، و هیچ کس جز خودش نمی داند که : که آیا در زمان اهظار قصدصداق است یا کاذب، آیا قصد حفظ این وعده دارد یا خیر، آیا اظهار کننده قدرت اجرای آن را دارد یا خیر. از طرف دیگر ” اظهار واقعیت” اظهاری است که هیچ عنصری از آینده در آن نیست؛ یعنی بیان یک واقعیت موجود یا گذشته می باشد.
در کامن لو و انصاف، اظهار قصد نمی تواند به عنوان اظهار واقعیت تلقی شود حتی اگر طرف معامله او را به انعقاد قرارداد ترغیب کرده باشد، اما اگر اثبات شود که نظر واقعی اظهار کننده، آن گونه که اظهار شده ، نبوده است، یااگر دز مان اظهار کاملاً به قصد خود جاهل باشد، چنین اظهار قصدی، اظهار واقعیت تلقی می شود و می تواند سبب اقامه دعوا بر مبنای “فریب” باشد.
اظهارات همراه با تعریف و تحسین، دادگاه ها چنین رای داده اند که ظهار تعریف و تحسین یکی از طرفین در مورد معامله ، اظهار امر واقعی تلقی نمی شود، لذا در مورد اظهاری که قطعه زمینی را به عنوان “مرغزاری با آب فراوان ” توصیف کرده بود، در حالی که آن قطعه زمین در واقع به طور ناقص و نامطلوبی از آب بی بهره بود، و یا اظهاری که قطعه زمین را “حاصل خیز و قابل اصلاح” توصیف کرده بود، در حالی که در واقع قسمتی از ان زمین متروک و غیر قابل انتفاع بود، دادگاه رای داد که این اظهارات اظهار خلاف واقع را محقق نمی سازد. طرف فریب خورده که بر چنین اظهاراتی اعتماد کرده است نمی تواند بر اساس این ادله، حق فسخ قرارداد را به دست آورد.
ترغیب و تحریک، ترغیب طرف مقابل برای انعقاد قرارداد به وسیله اظهار کننده، عنصر اساسی در ادعای جبران خسارت بر مبنای سوءعرضه است. صرف اظهار خلاف واقع به تنهایی، حق اقامه دعوا را به شخص متضرر نمی دهد بلکه باید اثبات شود که اظهار کننده، درک نادرستی را در ذهن مخاطب ایجاد نموده و این اظهار، او را به انعقاد قرارداد ترغیب کرده است. این یک امر موضوعی است و مخاطب باید ان را اثبات کند.
بنابراین ترغیبی که در نظریه سوءعرضه لازم است باید دارای این دو عنصر باشد: نخست اینکه مخاطب باید بر اظهار اظهار کننده در قرارداد اعتماد نماید و دوم اینکه اظهار کننده در زمان انعقاد قرارداد، قصد داشته باشد، یا حداقل بداند که مخاطب تحقیقاً یا احتمالاً بر اظهار او اعتماد خواهد کرد.
قصد ترغیب، دردعاوی مربوطه به سوءعرضه، اعتماد مخاطب بر اظهار خلاف واقع و نیزقصد اظهار کننده بر ترغیب، دو عنصر اساسی و عمده هستند. معمولاً دادگاه قصد اظهارکننده بر ترغیب رای از اوضاع و احوالی که اظهاردر آن انجام شده است، به آسانی استنباط می کند. در صورتی که مورد مشکوک و مبهم نباشد، همیشه به همین ترتیب عمل می شود. بر عکس، در مورادی که تشخیص قصد اظهار کننده آسان نیست، بر مخاطب لازم است قصد واقعی اظهار کننده را ثابت نماید. از این رو، در جایی که اظهار کاملاً مبهم باشد، خواهان باید ثابت کند که او به موجب تفسیر نادرست عبارات، به انعقاد قرارداد ترغیب شده است و هم چنین باید اثبات کرد که قصد اظهار کننده نیز همین بوده است.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در صورتی که اظهار کننده معنای خاصی را

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*