می 5, 2021

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع 826

1 min read
) دادگاه می تواند موصی له را مجبور کند که تصمیم خود را معین کند...

) دادگاه می تواند موصی له را مجبور کند که تصمیم خود را معین کند مثلا مدت یک ماه را جهت اعلام این مطلب برای موصی له معین می کنند.
قبول وصیت شکل و تشریفات خاصی ندارد و ممکن است به طور ضمنی بیان شود مانند اینکه موصی له به عنوان مالک در مورد وصیت تصرف کند. همچنین قبول وصیت ممکن است ناظر به بخشی از موصی به باشد.
وصیت برای بعد از فوت مقرر می شود و جای طبیعی قبول نیز همان زمان است ولی نباید چنین پنداشت که قبول در زمان حیات موصی هیچ اثری ندارد و در واقع قبول زمان حیات، موصی له را از تکرار آن پس از فوت موصی بی نیاز می کند (یعنی اگر قبل از فوت موصی قبول اعلام شود و تا زمان فوت وصیت به قوت خودش باقی باشد و موصی از آن رجوع نکرده باشد بعد از فوت دیگر نیازی نیست که موصی له مجددا قبول خودش را اعلام کند)
موصی له می تواند تملیکی را که به سود او انشا شده است را رد کند. حال چنانچه رد موصی له قبل از فوت موصی اعلام شود بر این رد اثری مرتب نمی باشد و بعد از فوت می تواند آن را قبول کند ولی اگر رد موصی له بعد از فوت موصی اعلام گردد. وصیت از بین می رود و قبول مجدد موصی له هم آن را معتبر نمی کند.
از نظر حقوق نوشتن وصیتنامه امری اختیاری است یعنی کسی را نمی توان به این کار وادار کرد اما وقتی به نوشتن وصیتنامه روی آورد باید از انواع، شیوه تنظیم و آثار حقوقی وصیتنامه با خبر باشد. آثار حقوقی وصیتنامه پس از فوت شخص وصیت کننده (موصی) ظاهر می شود.
نوشتن وصیتنامه گرچه خیلی ها را به وحشت می اندازد. اما نه تنها کار ترسناکی نیست بلکه راهی است برای دخل و تصرف در بخشی از اموال پس از مرگ با این حال خیلی ها از نوشتن وصتنامه حذر می کنند و آن را مترادف با فرا رسیدن مرگ می دانند هرچند در مقابل عده ای هستند که هر سال چند وصیتنامه می نویسند و تعیین تکلیف اموالشان را به روز می کنند.
چون تا وقتی شخص زنده است خودش تصمیم گیرنده است همچنین تملیک در وصیتنامه باید مجانی باشد به طوری اگر با تنظیم وصیتنامه بخواهیم مالی را به مالکیت فرد دیگری درآوریم نمی توانیم برای آن مایه ازا قرار دهیم. مثلا بگوییم خانه ام را پس از فوت خود به شخص الف تملیک می کنم به شرط آن که او فلان مبلغ را به شخص بپردازد. این در حالی است که هر شخص می توند بارها وصیت کند و مفاد وصیتنامه را تغییر دهد. اما باید نداند که آخرین وصیتنامه اش به لحاظ تاریخی ملاک عمل قرار می گیرد.
در این میان برخی افراد هستند که به علت ناآشنا بودن با قوانین حقوقی، وصیتنامه شان را وسیله ای برای انتقام گیری یا تسویه حساب قرار می دهد و بخشی از وراث را به محروم شدن از ارث تهدید می کنند طبق قانون، موصی (شخص وصیت کننده) نمی تواند نسبت ‌به کل اموالش به هر طریقی که مایل است وصیت کند مثلا به بعضی از وراث کمتر و به بعضی بیشتر ببخشد و عده ای را از گرفتن ارث محروم کند. پس اگر ورثه ای با چنین وصیتنامه ای روبه رو شدند می توانند با استناد به این اصل که متوفی فقط می تواند نسبت به یک سوم اموالش تصمیم گیری کند مخالفت خود را با مفاد وصیتنامه اعلام کنند و سبب شوند تا آثار حقوقی وصیتنامه بر دوسوم باقیمانده اموال حاکم نشود.
1-1-کلیات
1-1-1. وصیت در لغت:
در ریشه ی واژه وصیت و معنای آن اختلاف است بعضی وصیت را اسم مصدر و مشتق از وصی، بصی، صیه او به معنی وصل و الحاق می دانند. ارتباط این معنی با مفهوم اصطلاحی وصیت از این جهت که موصی بدین وسیله تصرفات زمان حیات خود را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل می کند.
جمع دیگر، به دلیل آن که ترکیب های استعمال شده از این ماده بیشتر از باب تفصیل و افعال است لغت وصیت را مشتق از اوصی، بوصی، ایصاء، یا وصی، یوصی، توصیه و به معنای عهد می دانند قرابت آن را با معنای حقوقی وصیت چنین بیان می کنند که وصیت نیز نوعی تعهد است و به همین اعتبار تعهدهای معلق به مرگ را وصیت می نامند.
1-1-2. وصیت در اصطلاح:
تعریفاتی که فقها برای وصیت کرده اند مختلف است بعضی تعریفات اختصاص به وصیت تملیکی داشته و شامل وصیت عهدی نیست مانند تعریف محقق در شرایع که به ذکر تملیک عین و منفعت اختصار کرده و آن را تملیک عین و منفعت بعد از وفات تعریف نموده است.
و شهید ثانی در مسالک بر آن ایراد کرده که تعریف مزبور تعریف جامعی نیست و نقض می شود به جایی که شخص برای کسانی که در تحت ولایت او هستند ولی و سرپرستی قرار دهد و نیز نقض می شود به جایی که مورد وصیت ابراء مدیون یا وقف یا مضاربه و یا مساقات باشد به طوری که به نفس وصیت بدون حاجتی به عمل وصی امور مذبوره بعد از فوت موصی حامل شود زیرا در تعیین ولی اصلا عنوان تملیکی در کار نیست و ابراء مدیون و وقف داخل از فک ملک است نه تملیک اما مضاربه و مسافات اگرچه مقتضی آن ها این است که عامل حصبه معینی از ریح و ثمر را مالک شود ولیکن ممکن است اصلا بهره به دست نیاید تا عامل مالک حصه از آن گردد و با استفاده آن تملیکی در کار نیست پس لازمه وصیت به مصاربه و مسافات نیز تملیک نیفتاده و تعریف وصیت به آن مورد نقض پیدا می کند.
در جواهر از ایراد مزبور به این طور دفاع نموده که محقق در مقام بیان وصیت تملیکی بوده نه وصیت به معنی اعم تا عکس تعریف که عبارت از جهت جامعیت آن باشد مورد نقض واقع گردد.
1-1-3. دلایل مشروع بودن وصیت:
در قرآن کریم آیات زیادی وجود دارد که وصیت را به صراحت با ضمنی تجویز فرموده است از جمله می خوانیم (کتب علیکم اذاحضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیه للو الدین و الاقر بین بالمعروف حقاً علی المتقین) یا (من بعد وصیه بوصی بمااودین) یا (کتب علیکم اذاحضر احدکم الموت حین الوصیه النان)
در نوشته های فقیهان و محدثان نیز اخبار و احادیث زیادی وجود دارد که مسلمانان ترغیب به وصیت می کند و گاه شدت تاکید به اندازه ای است که بعضی از فقها با استفاده از اخبار قائل به وجوب وصیت شده اند.
در بین دانشمندان اسلامی کسی نیست که در اساس وصیت اشکالی کرده باشد و حتی عالب فقیهان عقیده دارند که اگر مدیونی برای پرداخت دیون خود وصیت نکند گناهکار است.
1-1-4. وصیت از نظر احکام تکلیفی:
برخی وصیت را از نظر احکام تکلیفی به چهار قسم تقسیم کرده اند نقل عبارتی از شیخ عباء الدین عاملی (بدانکه وصیت بر چهار قسم است: اول، وصیت واجبه، چون وصیت کردن جهت ادای حقوق واجبه، خواه حق الله باشد، خواه حق الناس، دوم، وصیت مستحبه، چون وصیت کردن به مال کم، پس وصیت به خمس مال کردن بهتر است از ربع و ربع بهتر از ثلث و ثلث بهتر از نصف، و بعضی مجتهدین وصیت ثلث را با استغنای وراث بهتر می دانند و اگر حال ورثه متوسط باشد وصیت ربع را بهتر می دانند و خمس را با فقر بهتر می دانند و چون وصیت به شهادتین و اقرار به نبوت و امامت ائمه و جمیع آنچه پیغمبر خبر داده است. سوم، وصیت حرام، چون وصیت کردن به شراب انگور و گوشت خوک و عین آن. چهارم، وصیت مکروه، چون وصیت کردن به مال بسیار و …)
1-1-5. وصیت در قوانین ایران:
در قوانین ایران از جمله قانون مدنی در قسمت وصایا و در موارد 825 تا 860 به بحث وصیت پرداخت شده است.
اهمیت عام شخص ایجاب می کند تا زمانی که حیات دارد بتواند در اموال خود هرگونه تصرفی که با نظم عمومی و مصالح اجتماعی مغایرتی ندارد بکند حواه اثر این تصرف مربوط به بعد از فوت یا قبل از آن باشد و اما بعضی از قوانین این حق را محدود کرده اند و برای اعمال آن حدود و شرایطی قائل شده اند. چنانچه در حقوق ما نیز اختیار موصی محدود به ارزش یک سوم از دارایی او به هنگام مرگ است.
در قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی در فصل راجع به وصیت و در موارد 276 تا 300 به بحث وصیت پرداخت شده است.
در حقوق کنونی تردیدی در اصل وصیت وجود ندارد و تمام قوانینی ‌که مبنی بر اصول سرمایه داری و احترام به خانواده است وصیت را مشروع و نافذ می دانند. ملاحظه مواد 893 تا 1100 قانون مدنی فرانسه و 167 تا 526 سوییس و … درستی این ادعا را نشان می دهد.
قانون مدنی ایران در بحث وصیت به نظر ناقص می باشد تا آن که مقررات قانون امور حسبی ‌تا اندازه ای این نقض را جبران کرده است بسیاری از فروع ‌مهم که در فقه تشریح شده است در قانون مدنی بکلی مسکوت مانده است.
1-2- ماهیت حقوقی و اقسام وصیت
انشاء‌امری که اثر آن معلق به موت است یا تصرفی است که هر شخص به طور مستقیم یا به واسطه برای زمان بعد از فوت در اموال خود می کند بدین تعریف ایراد وارد شده است که شامل بیمه عمر هم می شود ولی در پاسخ می توان گفت: بیمه عمر معلق به مرگ بیمه گذار نیست. زیرا تعهد بیمه گذار منجر و مربوط به زمان حیات است وتعهد بیمه گر نیز معلق به فوت خود او نیست تا با وصیت او اشتباه شود.
با وجود این بیشتر نویسندگان از بیم مجهول ماندن ماهیت به افراط می گرایند و سعی می کنند که مشخصات وصایای مختلف را در آن بگنجانند و به علت کثرت انواع وصایا به نتیجه مطلوب نمی رسند، تا آنجا که فقیهان با همه دقت نظر و باریک بینی که در موضوعات داشته اند نتوانسته اند تعریف جامع و صحیحی از وصیت به طور کلی ارائه دهند.
وصیت همچون بیع شکل معین و ساده از تصرف نیست، ماهیتی پیچیده تر دارد که شامل بخش مهمی از انواع گوناگون اعمال حقوقی می شود.
در ماده 826 یکی از مشهورترین تعاریف وصیت در فقه اقتباس شده است و به تقلید از فقیهان وصیت تملیکی و عهدی را جداگانه مورد توجه قرار داده اند.
در متن ماده می خوانیم وصیت تملیکی، عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.
وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور نماید وصیت کرده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی له، مورد وصیت موصی به، و کسی که به موجب وصیت عهدی ولی به مورد ثلث یا بر صغیر قرار داده می شود وصی نامیده می شود.

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این تعاریف به ذکر کلمات عین یا منفعت موضوع وصیت از سایر تملیکات نظیر صلح منافع و اجاره که مربوط به منافع است و بیع ‌که اختصاص به تملیک عین دارد جدا شده است.
همچنین قید (برای زمان بعد از فوت) در تعریف وصیت تملیکی آن را از تصرفاتی که به طور منجز واقع می شود مشخص می سازد. واژه (مجانا) نیز وصیت را از معاملات معوض متمایز ساخته است.
کلمه عین اعم است از اعیان موجود در خارج و اعیانی که تنها قابلیت وجود دارند مانند میوه های آینده درخت همچنین منفعت نیز اعم است از اینکه موید یا موقت مطلق یا مفید باشد.

به تعریف وصیت در ماده 826 قانون مدنی ایراداتی وارد شده است از جمله:
1. ماده 826 شامل وصیت به مضاربه و مساقات نمی شود.
2. این تعریف شامل هیچ یک از وصایایی که از مصادیق فک ملک محسوب است نمی شود.

3. موضوع وصیت علاوه بر عین و منفعت ممکن است که یکی از حقوق قابل انتقال از قبیل حق فسخ، و حق ارتفاق و انتفاع نباشد. پس اختصاص آن به عین و منفعت بسیاری از وصایا را از تعریف خارج ساخته است.
4. در تعریف وصیت به ماهیت حقوقی آن اشاره شده است و از این رو معلوم نیست که وصیت عقد است یا ابقاع.
به طور کلی در تعریف وصیت با بررسی در قانون مدنی ایران و تعاریف فقهای پیشین تعریف جامع، دقیق و صحیحی از وصیت ارائه نشده است لذا در بسیاری از متون متاخر فقهی قبل از تعریف کلی مبادرت به تقسیم وصیت به عهدی و تملیکی شده است و در مواردی دیگر برخی از افراد به خاطر اینکه این دو قسم نمی تواند تمامی مصادیق وصیت را دربر بگیرد، موارد دیگری را به آن افزوده و همه را در کنار یکدیگر ذکر کرده اند.
1-3- ماهیت حقوقی وصیت(

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.