دانلود پایان نامه ارشد درمورد قیمت و سایر هزینه های خدمات و ارتقا و آموزش مشتری

دانلود پایان نامه

6تا 8
نیروی انسانی


9تا 11
ارتقا و آموزش مشتری
12تا 14
شواهد فیزیکی
15و16
قیمت و سایر هزینه های خدمات
17تا 19
بهره وری و کیفیت
20تا 22
3-6 . روایی و پایایی
مقصود از روایی یا اعتبار آن است که وسیله اندازه‌گیری به واقع بتواند خصیصه مورد نظر را بسنجد. به عبارت دیگر، مفهوم روایی به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد می‌تواند خصیصه مورد نظر را بسنجد(سرمد و دیگران، 1385، 170).
در روایی پرسشنامه از روایی منطقی – روایی صوری و محتوایی استفاده شده است. در روایی محتوایی بحث بر سر کفایت و تعداد و محتوای سوالات برای سنجش همه ابعاد مفهوم مورد بررسی می باشد. در روایی ظاهری این سوال مطرح است که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه از نظر نوع و فرم سوالات به گونه ای تدوین گردیده است که آنچه را باید اندازه بگیرد،می سنجد،(مهرگان،زالی،2007 ،214). از آنجا که افراد و خبرگان ، سولات پرسشنامه را از نظر کمیت و کیفیت تایید کرده اند ، دارای روایی محتوایی است. از طرف دیگر دارای روایی ظاهری است زیرا افراد مطلع و خبرگان بر توانمندی سنجش ابزار اندازه گیری ازجهت ظاهری مانند روشن و بدون ابهام بودن سولات صحه گذاشتند.
.برای تعیین پایایی ابزار اندازه‏گیری، از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. طبق اظهارات نون نالی (۱۹۷۸)، اگر آلفای کرونباخ از ۷⁄۰ بزرگتر باشد نتیجه معتبر خواهد بود. بدین منظور در ابتدا تعداد ۳۰ پرسشنامه توسط نمونه‏آماری که به طور تصادفی انتخاب شده‏اند تکمیل شده و توسط نرم افزار spss با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، ضریب پایایی پرسشنامه های حاضر85⁄۰ به دست آمده است و تایید شد.
3-6-1 . آلفای کرونباخ
پایایی ابزار بیانگر میزان ثبات و تکرارپذیری نتایج میباشد. از عمدهترین روشهای مورد استفاده در تعیین پایایی روش آلفای کرونباخ میباشد که در پژوهش حاضر نیز از این روش استفاده شده است. فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:
S: واریانس کل
Sj2: واریانس نمرات هر زیر مجموعه
J2: تعداد زیر مجموعه سؤالات پرسشنامه
برای تعیین پایایی ابزار اندازه‏گیری، از روش آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است. طبق اظهارات نون نالی (۱۹۷۸)، اگر آلفای کرونباخ از ۷⁄۰ بزرگتر باشد نتیجه معتبر خواهد بود. بدین منظور در ابتدا تعداد ۳۰ پرسشنامه توسط نمونه‏آماری که به طور تصادفی انتخاب شده‏اند تکمیل شده و توسط نرم افزار spss با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ، ضریب پایایی پرسشنامه ها 85/0تایید شد. بنابراین قابلیت اعتماد پرسش‌ نامه های تحقیق حاضر در حد قابل قبولی است.

  برنامه ریزی آرمانی:/پایان نامه درباره تحلیل پوششی داده‌

نتایج آلفای کرونباخ پرسشنامه