دانلود پایان نامه ارشد درمورد فعالیت های بازرگانی و صنعت بیمه در ایران

دانلود پایان نامه

پایانامه کارشناسی ارشد
2
اﺛﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﮕﻮی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪناﻣﻪﻫﺎی
ﻋﻤﺮ و ﭘﺲاﻧﺪاز(ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ اﻳﺮان، ﺷﻬﺮرﺷﺖ)
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮ و ﭘﺲاﻧﺪاز ، ﻣﺪل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺧﺪﻣﺎت در این تحقیق اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺸﺘﮕﺎﻧﻪ آن، از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن t و دوﺟﻤﻠﻪای و از ﻧﮕﺎه 72 ﻧﻔﺮ از ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮ و ﭘﺲاﻧﺪاز ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه است.اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻧﻮع ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﮔﺮدآوری اﻃلاﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪای ﺣﺎوی 22 ﺳﺆال ﻛﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎی ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه (81/0) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻴﻤﺖ و ﻣﺤﺼﻮل از ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻣﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ.
به رﻏﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻫﺎی ﻣﺪاوم در ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺳﺎﻳﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻧﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ اﻃلاﻋﺎت و ﻣﺪارک ﻋﻠﻤﻲ اﻳﺮان در ﻣﻮرد اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﺼﻮص، به وﻳﮋه ﻣﺪل ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آن، بیش از این دو مورد ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ.
1392
طالقانی و تقی‌زاده
فصلنامه علمی- ترویجی صنعت بیمه
3
چالش های پیش روی
صنعت بیمه در ایران
بیمه می تواند تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی باشد ، می تواند موجب افزایش کارآیی بازرگانان ، توزیع صحیح هزینه ها ، افزایش اعتبار بیمه گذار ، تأمین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده و حتی پس انداز دانست و به طور خلاصه آن مفهوم همیشگی ایجاد امنیت خاطر برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران را برای بیمه تداعی کرد.
1392
خشامن
پایانامه کارشناسی ارشد
4
اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﺑﻬﻴﻨﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت
ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺮﻳﺪﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮو ﭘﺲاﻧﺪاز
در ﻳﻚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان «اراﺋﻪ اﻟﮕﻮی ﺑﻬﻴﻨﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮ و ﭘﺲاﻧﺪاز» ﻛﻪ در ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ آﺳﻴﺎ در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺮﻳﻚ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪل ﻓﻮق را از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﻮن t در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﺮ روی ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮ و ﭘﺲاﻧﺪاز ﺳﻨﺠﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﭘﺲ از رد ﻳﻜﻲ از ﻓﺮﺿﻴﻪ‌ها (ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ) ﻳﻚ ﻣﺪل ﺑﻮﻣﻲ و ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺮﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻣﺆﻟﻔﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻣﺤﻘﻖ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﭘﺎﻳﻪ و ﻣﺒﻨﺎی ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮﻳﺶ ﻗﺮار داد.
1391
رﺿﺎﺋﻴﺎن و رﺿﺎزاده ﺑﺮﻓﻮﺋﻲ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ