دانلود پایان نامه ارشد درمورد عناصر آمیخته بازاریابی و بیمه عمر و پس انداز

دانلود پایان نامه

– مهدوی و ماجد(1390) پژوهشی با عنوان تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران انجام دادند. پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بیمه عمر کشور را بررسی میکند و مطالعه ای میدانی است که جامعه آماری آن سه استان تهران، مازندران و آذربایجان شرقی است.در این راستا، به صورت تصادفی و از داخل خوشه های یاد شده نمونه ای گزیده شده است. برای بررسی عوامل مؤثر، متغیرهای مربوط به این عوامل به دو گروه اصلی اقتصادی- اجتماعی و روانشناختی تقسیم و اطلاعات آن به وسیله 73 شاخص با پرسشنامه گردآوری شده است. بر مبنای اطلاعات گردآوری شده نتایج نشان می دهد که تقاضای بیمه عمر طبق اطلاعات نمونه ای، رابطه ای منفی با متغیرهای سلامت انتظاری فرد، حق بیمه پرداختی، انتظارات تورمی مثبت، درجه ریسک گریزی، ارزیابی فرد از سلامت روانی خود، تمایل به ابراز اعتقادات فردی در جمع و درآمد دارد و متغیرهای اعتقاد به ارث گذاشتن، خوشبینی اقتصادی، اعتقاد به بهبود اوضاع اقتصاد ملی در آینده، سن فرد، اشتغال همسر و میزان مطالعه افراد روی تقاضای فرد برای بیمهی عمر تأثیر مثبت دارد. در کنار عوامل گفته شده نکته جالب توجه این است که افراد برای خرید بیمه عمر متأثر از تبلیغات شرکتهای بیمه نیستند و بیشتر معرفی بیمه عمر از سوی دوستان و یا آشنایان در خرید بیمهی عمر از سوی ایشان تأثیر دارد. نکته دوم مربوط به نوع شغل افراد است که شاغلین بخش دولتی تمایل بیشتری نسبت به شاغلین بخش خصوصی برای خرید بیمه عمر دارند.
– نصیری (1389)پژوهشی با عنوان تعیین عوامل موثر بر رشد بازار بیمه مسؤولیت محصول انجام داد. بررسی صورت گرفته نشان می‌دهد که بیمه‌های مسؤولیت محصول در ایران رش مطلوبی نداشته است.در این تحقیق سعی بر این بوده که عواملی که می‌توانند بر رشد بازار بیمه‌های مسؤولیت محصول موثر باشند بررسی شوند.در این جهت عوامل موثر بر رشد بازار بیمه‌های مسؤولیت محصول به دو دسته عوامل محیطی و عناصر آمیخته بازاریابی تقسیم شدند.عوامل محیطی کمتر کنترل شرکتهای بیمه قرار دارند اما عناصر آمیخته بازاریابی ممکن است تحت کنترل شرکتهای بیمه قرار گیرند که جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند.براساس نتایج پژوهش، تأثیر عامل محیط قانونی بر رشد بازار بیمه‌های مسؤولیت بیشتر از دیگر عوامل محیطی است و در میان عناصر آمیخته بازاریابی عنصر خدمت بیشترین تأثیر را بر رشد بیمه دارد.
2-4-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
– کالایمانی (2012) نیز در تحقیقی با عنوان7P از خدمات بازاریابی در بیمه ها و خدمات بانکی به تبیین این موضوع پرداخته اند و به اهمیت بازاریابی و آموزش کارکنان در فروش بیمه ها و افزایش مشتریان پی برده اند.
– مطالعات انجام شده توسط راجاگوپال (2008) دلالت براین دارد که عملکرد دلالان و واسطه ها در ارتباط باکیفیت خدمات ارائه شده به مشتری ، بر رشد فروش و افزایش سهم بازار مؤثر است و عملکرد مثبت باعث جذب و حفظ مشتری و فروش بیشتر می گردد و میزان قابلیت لمس خدمات ، میزان پاسخ گو بودن در ارائه خدمات ، اعتماد ، دقت و درک صحیح مشتری از جمله عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات ارائه شده به مشتری می باشند.
– جولین و همکارانش ( 2007) پژوهشی درباره تاثیر اینترنت و عملکرد بازاریابی در کشور استرالیا انجام دادند و اثر اینترنت را در حوزه های عملکرد بازاریابی که شامل ارتباطات بازاریابی، تحقیقات بازاریابی، افزایش حجم فروش، کاهش هزینه ها، بهبود چهره تجاری و مزیت رقابتی بود، سنجیدند.
– هالی مک گاووک (2006) نیز در تحقیقی با عنوان روند بازاریابی بیمه در اسپانیا به تبیین این موضوع پرداخته و در تحقیق خود بازاریابی بیمه ای و محصولات ان را مورد توجه قرار داده و بر اهیم تبازاریابی محصولات و همچنین آموزش کارکنان در این زمینه تاکید نمودند.
– تحقیقی که مرتون ( 1987 )، رز(1989)، برنان (1995) انجام داده اند، آنها پیشنهاد می کنند که سبد محصولات بازاریابی مالی مشخصات بسیار مشابه ای با بازاریابی محصولات دیگر دارد . این مطالعه بیان می کند که سرمایه گذاران سهام شرکت های با کیفیت سودآوری بالا را نسبت به شرکت هایی که سهامشان کیفیت سود پایینی دارد ترجیح می دهند و شرکتهای کارگزاری به این ترجیحات و اولویت ها توجه کرده و تحلیل گران مالی وکارگزاران را به سوی شرکتهای کیفی سوق می دهند.
جدول 2-1.(خلاصه ای از مطالعات پیشینه های داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق)
ردیف
نام مقاله
خلاصه کار انجام شده
سال انتشار
نام نویسنده
منبع
1
بررسی ارتباط میان استراتژی
های بازاریابی و میزان
فروش خدمات بیمه
عمر و پس انداز
بیمه های اشخاص برخلاف بیمه های خسارتی پیرو اصل غرامت نیستند. در فروش بیمه نامه های عمر امر بازاریابی مهمترین اصول شناخته شده است. به همین دلیل این پژوهش به بررسی استراتژی آمیخته بازایابی بر فروش خدمات بیمه عمر و پس انداز میپردازد.
1392
سیدین