دانلود پایان نامه ارشد درمورد صنعت بیمه در ایران و مدیریت بازاریابی

دانلود پایان نامه

نحوه تعامل با مشتری و درک احساسات و عواطف او در حین ارائه خدمات و پس از آن، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی:
آﻗﺎزاده، ﻟﻄﻴﻒ و رزﻣﺠﻮی ، ﻣﺤﺮم1386، ‘ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮ و ﭘـﺲ اﻧـﺪاز ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤﻪ اﻳﺮان در ﺷﻬﺮ اروﻣﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی 1380 ﻟﻐﺎﻳﺖ 1385’ ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎلات ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ( ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮ)، ص493 .
احمدوند،محمدرحیم(1389)، بررسی نقش صنعت بیمه در بازرار سرمایه ای و تأمین وجوه مورد نیاز بخش های تولیدی ، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی ،ص۲۶-۱.
اسفیدانی محمد رحیم(1390)، دقیقی اصل علی رضا، اسماعیلی آهنگر کلایی الهه، اثر اینترنت بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر، پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه) / سال بیست و ششم / شماره 2 / شماره مسلسل 102 / صفحات 83 تا 113.
اسماعیل پور، حسن؛ غفاری آشتیانی، پیمان؛ (1381)، بازاریابی، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی اراک، 1381.
بازرگان، ع (1376). روشهای تحقیق در علوم رفتاری، انتشارت آگاه، تهران.
بت، کی کی آر.فراتر از رضایت مشتری پیش به سوی جلب وفاداری مشتری کلید سود آوری بیشتر. ترجمه سید سعید مهدوی ، تهران : سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،1383،ص 53و 54.
ﺗﺎﺟﻴﻚ، ﺣﻤﻴﺪ 1386 ، ‘ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺮاﺋﻲ ﻣ ﺆﺛﺮ در ارﺗﻘﺎ ی ﺑﻴﻤـﻪ ﻫـﺎی ﻋﻤـﺮ در ﻛـﺸﻮر ‘ ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎلات ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ (ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮ) ، ص 383 .
تدبیری ،سیروس(1383).تعیین استرتژی های صنعت بیمه کشور وطراحی ساختار مناسب آن.فصلنامه صنعت بیمه ،شماره 73 ،ص128.
تدبیری سیروس و دکتر عاصمی پور ، محمد جواد (1385). تببین استراتژیهای صنعت بیمه کشور و طراحی ساختار مناسب جهت تحقق آن.فصلنامه مطالعات مدیریت ،شماره 50 ،ص67.
جباری ، غلامحسین (1381)، اثر تورم بر بیمه گذار و بیمه شده ، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران ، شماره 91و 92 ، ص 46-53 .
خاکی، غ، ر(1378). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، کانون فرهنگی انتشارات داریت، تهران، چاپ دوم
ﺣﺎﻓﻆﻧﻴﺎ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 1382، ﻣﻘﺪﻣﻪ ای ﺑﺮ روش ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ ، اﻧﺘـﺸﺎرات ﺳـﻤﺖ، ﺗﻬﺮان، ص 67.
خسروی، مژگان و خسروی، امیر(1390)، بررسی ویژگی های خدمات بیمه ای مطلوب بر حفظ و جذب مشتریان” تازه های جهان بیمه، شماره 130، اسفند 1390
خشامن،محمدرضا (1392) ، چالش های پیش روی صنعت بیمه در ایران، دانشجوی کارشناسی ارشد بازرگانی دانشگاه آزاد قشم.
خصالی، طاهره ( 1385 ). چگونگی برنامه ریزی آموزشی کارکنان در سازمان ها. فصلنامه مدیریت فردا. سال چهارم. شماره 15 و 16.
دستباز، هادی(1389).«بیمه مسؤولیت»، هفته نامه اتاق بازرگانی، شماره 8.
رجبی اسلامی ، محمد مهدی (1384). مقایسه ای بین نرخ بهره و بازدهی بیمه های عمر در صنعت بیمه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد .
روستا، احمد ، ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید(1380). مدیریت بازاریابی، انتشارات مبنای خرد.
رﺿﺎﺋﻴﺎن، ﻋﻠﻲ و رﺿﺎزاده ﺑﺮﻓﻮﺋﻲ، ﺣﺠﺖ االله (1391) ، ‘اراﺋﻪ اﻟﮕـﻮی ﺑﻬﻴﻨـﻪ آﻣﻴﺨﺘـﻪ ﺑﺎزارﻳـﺎﺑ ﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻫﺪف اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮ و ﭘﺲ اﻧﺪاز (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﻮردی : ﺷـﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤـﻪ آﺳﻴﺎ اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان)’ ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ، ﺳﺎل22،ش3، ﺻﺺ -31 3 .
سرمد، زهره و دیگران(1378). روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، تهران، چاپ دوم