دانلود پایان نامه ارشد درمورد روش کتابخانه ای و اجزای محصول

دانلود پایان نامه

در روش نمونه گیری تصادفی ساده هر یک از عناصر جامعه مورد نظر برای انتخاب شدن شانس مساوی دارند.در این روش افراد یا اشیای مورد نیاز از فهرست جامعه آماری که به همین منظور شماره گذاری شده است به صورت تصادفی انتخاب می شوند.در این پژوهش از آنجاییکه تعداد افراد جامعه آماری خیلی زیاد نبودند ، از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
به منظور تعیین حجم نمونه پس از جمع آوری آمار و ارقام بدست آمده از حجم جامعه به تعداد 500 نفر، با استفاده از جدول نمونه کرجسی و مورگان و همچنین استفاده از فرمول کوکران ، تعداد نمونه 217 نفر از کارکنان شعب بیمه پاسارگاد استان البرز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین می گردد.
فرمول کوکران:
n= حجم نمونه
N = حجم جمعیت آماری (حجم جمعیت شهر ،استان و…)
t  یا z = در صد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول
p = نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت مردان)
q )1-p) =  نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین (مثلا جمعیت زنان)
d= درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب
3-5 . ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات ( میدانی ، کتابخانه ای و غیره ) :
برای گرد آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده می گردد
الف- روش کتابخانه ای : مطالعه ی کتاب ها، مقاله ها وتحقیقات دیگران باعث آشنایی بیشترمحقق باموضوع تحقیق ،اهداف وابعادآن می شود.وبااستفاده ازاین نظرات ،نتایج تحقیق موردارزیابی علمی قرار می گیرد و متناسب با آن پیشنهاداتی ارائه می گردد. همچنین برای تکمیل فصل دوم که شامل پیشینه ی تحقیق می باشد و بررسی تحقیقات داخلی و خارجی با مراجعه به کتابخانه ها و بررسی مطالب وکتب مختلف و همچنین بررسی مقالات علمی – پژوهشی مندرج در مجلات و فصلنامه و ماهنامه هایی که در زمینه تحقیق حاضر وجود دارد و نیز با استفاده از اینترنت اطلاعات مورد نیاز جمع آوری خواهد شد.
ب- روش میدانی : جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از طریق پرسش نامه صورت می گیرد.
ابزار مورد استفاده در این پژوهش،پرسشنامه ای ﺣﺎوی 22 ﺳﺆال، به ﻋﻨﻮان اﺑﺰار اﺻﻠﻲ ﺟﻤﻊآوری اﻃلاﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده می‌شود . ﺳﺆالات ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﻲ می‌شود ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن، ﮔﺰﻳﻨﻪﻫﺎ را ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﻃﻴﻒ ﭘﻨﺞ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻟﻴﻜﺮت ( ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد، زﻳﺎد، ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻛﻢ، ﺧﻴﻠﻲﻛﻢ) ﻋلاﻣﺖ ﮔﺬاری ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر لازم در ﻃﺮاﺣﻲ و اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ، از ﻧﻈﺮات اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎ و ﻣﺸﺎور و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده می‌شود.
جدول3-2. (فهرست متغیرها و گونه های متناظر)
متغیر
شماره پرسش های متناظر
اجزای محصول
1و 2
مکان و زمان
3تا 5
فرآیند