دانلود پایان نامه ارشد درمورد روش آلفای کرونباخ و برنامه های آموزشی

دانلود پایان نامه

در فصل اول این تحقیق به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شد. پس از بررسی مبانی نظری و تعاریف مرتبط با متغیرهای تحقیق و روش شناسی آن در فصول بعدی، پرسشنامه و ابزار تحقیق و هم چنین جامعه تحقیق ارائه گردید. در نهایت در فصل چهارم نیز تحلیل اطلاعات تحقیق با استفاده از نرم افزار انجام پذیرفت. در این فصل از تحقیق ، نتایج برررسی وضعیت توصیفی و استنباطی متغیرهای تحقیق ارائه می گردد.


5 – 2 .ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون
این تحقیق تحت عنوان ” شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر بازارداری بیمه مسؤلیت (مطالعه موردی بیمه پاسارگاد استان البرز ) ” انجام گرفته است.جامعه آماری تحقیق ، کلیه دفاتر بیمه پاسارگاد در استان البرز با جمعیتی حدود 500 نفر و نمونه آماری تحقیق تعداد 217 نفر می باشد.پرسشنامه های طراحی شده بصورت تصادفی توزیع گردید.این پرسشنامه ها شامل مشخصات فردی پاسخ دهندگان در قسمت اول و سؤال هایی در رابطه با عوامل مؤثر بر بازارداری بیمه مسؤلیت بودند.با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی این پرسشنامه ها مورد تأیید قرار گرفت.در فصل چهارم با استفاده از تکنیک دلفی و اتکا بر تجربه جمعی از خبرگان دانشگاهی و بیمه ای ، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازارداری بیمه مسؤلیت پرداخته شد و سپس با استفاده از تکنیک تاپسیس این عوامل رتبه بندی شدند.
5– 3 نتیجه گیری کلی تحقیق
طبق تحقیقات انجام شده برای شناسایی “عوامل مؤثر بر بازارداری بیمه مسؤلیت در بیمه پاسارگاد استان البرز ” بر اساس تکنیک دلفی و سپس اولویت بندی این عوامل بر اساس تکنیک تاپسیس ، نتایج زیر حاصل شد. این عوامل بر اساس اولویت بندیشان در لیست پایین آمده اند؛ توجه شود که برخی از عوامل دارای رتبه یکسان هستند :
تفاوت نرخ بهره اعطایی بانک ها به سپرده گذاران بلندمدت با بهره منظور شده در محاسبه حق بیمه توسط شرکت های بیمه، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
برگزاری سمینارها و برنامه های آموزشی جهت آشنایی سازمان ها و افراد با بیمه مسئولیت و مزایای آن، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.کاهش میزان حق پرداختی، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
قابل اعتماد بودن شرکت و پرسنل آن، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
اعطای جوایز و هدایا به مناسبت های مختلف(از جمله اعیاد) در جهت تشویق بیمه گذار به مراجعه مجدد و اقدام در زمانی خاص برای خرید بیمه نامه های مسئولیت، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.انجام به موقع و سریع تعهدات و پاسخ گویی مطلوب در ارائه خدمات، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
آموزنده بودن تبلیغات برای مشتری و ارائه اطلاعات و توصیه های لازم در متن تبلیغ، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.دادن تخفیف به مناسبت های مختلف، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.نحوه تعامل با مشتری و درک احساسات و عواطف او در حین ارائه خدمات و پس از آن، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
انتخاب و استخدام پرسنل مجرب در شرکت، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
استخدام پرسنل خوش برخورد و با ظاهری آراسته، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
افزایش تعداد شعب پرداخت کننده سرمایه و غرامت، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
فروش تلفنی و اینترنتی بیمه نامه ها، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز است.
ارائه تضمین های ویژه به مشتریان در ارتباط با انجام تعهدات از سوی شرکت بیمه ، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
کاهش تشریفات اداری و کاغذ بازی و افزایش سطح اتوماسون اداری شرکت، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
فروش بیمه نامه ها در محل حضور مشتریان، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
فراهم نمودن تسهیلات برای انجام معاینات پزشکی متقاضیان بیمه نامه ها، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
وجود دوره های آموزشی ضمن خدمت برای پرسنل جهت افزایش سطح توانایی و مهارت های آنها و آشنایی با علوم روز، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
طراحی بیمه نامه های مسئولیت، متناسب با نیازهای گروه های مختلف مشتریان، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
5 – 4 . پیشنهادات
5 – 4 -1 . پیشنهادات کاربردی
از آنجاییکه صنعت بیمه در دنیای امروزی و همچنین در کشور ایران پیشرفتی چشمگیر دارد ؛ لذا امر بازاریابی و حفظ مشتری از اهمیتی دوچندان برخوردار می باشد.در راستای این امر پیشنهاداتی برای رشد بازارداری ارایه می گردد: