دانلود پایان نامه ارشد درمورد رتبه بندی عوامل و قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه

آلفای کرونباخ
تعدادسؤالات
85/0
22
3-7 . روش تجزیه تحلیل داده‌ها و اطلاعات
برای اتخاذ تصمیم مناسب و یا نتیجه گیری ، اطلاعات جمع آوری شده باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی ، یکی از پایه های اساسی در روش تحقیق است. در پژوهش حاضر داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است.همچنین برای تعیین عوامل مؤثر از تکنیک دلفی و برای رتبه بندی عوامل از تکنیک تاپسیس استفاده شده است.
3-8 . خلاصه فصل
در این فصل به بیان روششناسی اجرای تحقیق شامل: روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، ابزارهای مختلف جمعآوری دادهها، اعتبار و قابلیت اعتماد پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات پرداخته شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه‏
تجزیه و تحلیل آماری بخش مهم و پایه ای بسیاری از پیمایشها را شامل می شود آمار شاخه ای از روش شناسی علمی است که با جمع آوری ، طبقه بندی ، توصیف و تفسیر داده هایی که از اجرای زمینه یابی ها و آزمایشها به دست می آید سرو کار داردو هدف اساسی آن ، توصیف و بیان استنباط هایی در باره ویژگیهای عددی جوامع است در مباحث آماری بر پایه اخذ نمونه گیری با روشهای مدون و از پیش تعیین شده دانش نمونه گیری و همچنین بکار گیری تکنیکهای استنباطی امکان تعمیم نتایج به جامعه فراهم می گردد در یک تقسیم بندی آن دسته از روشها را که به منظور توصیف ویژگیهای نمونه یا جامعه به کار گرفته می شود ، آمار توصیفی می گویند. آمار استنباطی نیز به روشهایی گفته می شود که در آنها ویژگیهای جامعه به کمک ویژگیهای نمونه استنباط می شود .
در این فصل به منظور توصیف ویژگی های نمونه ، نخست داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی چکیده و طبقه بندی می شود ، سپس با استفاده از شاخص های آمار استنباطی (آزمون کلوموگروف – اسمیرونوف ، آزمون t تک متغیره و آزمون دوجمله ای ) به بررسی سؤالات تحقیق پرداخته می شود و از این راه نتایج حاصله از مشاهدات نمونه گزیده شده به جامعه تعمیم داده می شود .در این تحقیق از نرم افزار SPSS21 و EXCEL2010 استفاده شده است.
در این فصل پس از گردآوری داده ها ، پژوهشگر اقدام به واکاوی آنها در دوقسمت زیر پرداخته است:
1- آمار توصیفی
2-آمار استنباطی
4-2. تحلیل توصیفی داده ها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه‌ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته ‌است و آشنایی بیشتر با متغیر‌های پژوهش ، قبل از واکاوی داده های آماری ، لازم است این داده ها توصیف شود . توصیف آماری داده ها ، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن‌ها و پایه‌ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می‌رود .
4-2-1. جنسیت
در جدول زیر وضعیت نمونه آماری از لحاظ جنسیت بررسی شده است.همانطور که ملاحظه می کنید ، مردان با 58.1 %حجم بیشتری از نمونه را به خود اختصاص داده اند.
جنسیت
درصد فراوانی
درصد فراوانی تجمعی