دانلود پایان نامه ارشد درمورد تحلیل گران مالی و تعداد جامعه

دانلود پایان نامه

بررسی میزان توجه
شرکتهای کارگزاری به
کیفیت سودآوری بالا
این مطالعه بیان می کند که سرمایه گذاران سهام شرکت های با کیفیت سودآوری بالا را نسبت به شرکت هایی که سهامشان کیفیت سود پایینی دارد ترجیح می دهند و شرکتهای کارگزاری به این ترجیحات و اولویت ها توجه کرده و تحلیل گران مالی وکارگزاران را به سوی شرکتهای کیفی سوق می دهند.
(1987)
1989)
Merton, R
Journal of
Finance
فصل سوم
روش‌ شناسی تحقیق
3-1. مقدمه
تحقیق عملی منظم، منطقی و دقیق برای دست یافتن به حقایق و دانش نو، و ارتباط آن با کل زندگی تعریف میشود. همچنین تحقیق عملی منظم، منطقی و دقیق برای حل مسائل و درک روابط بین متغیرها مطرح
میگردد(خلیلی شورینی، 1388، 15). بر این اساس، پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته‌ها تحت عنوان «روش‌شناسی» یاد می‌شود. و روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص‌کردن یک موقعیت نامعین است(مقیمی، 1380، 17).
در این فصل، روش‌شناسی تحقیق حاضر تشریح و تبیین خواهد شد و در زیر به آنها اشاره شده است:
3-2. روش تحقیق
انتخاب روش تحقیق در تحقیقات به موضوع ، اهداف و ماهیت تحقیق بستگی دارد . محقق برای پاسخ به مسأله تحقیق ملزم به بکارگیری یک متدلوژی و استراتژی کلی است تا به کمک آن بتواند اطلاعات را جمع آوری و داده ها را تجزیه و تحلیل نموده و به مسأله پاسخ دهد (کیامنش،1382.ص75).
تحقیق حاضر از لحاظ نوع و هدف تحقیق ، با توجه به اینکه به دنبال نتایج ملموس و عملی است ، یک تحقیق کاربردی است و از منظر دیگر یک تحقیق توصیفی نیز می باشد ، چون قصد بر آن است تا برخی از متغیرهای وضع موجود را ، همان گونه که هستند گزارش نماید . تحقیق حاضر از نظر روش ، یک تحقیق زمینه یابی ( پیمایشی ) مقطعی است .
3-3. جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از مجموعهای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند(کیاکجوری، 1389).
جامعه آماری این پژوهش : از ﻣﻴﺎن ﻗﺸﺮ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﺎن ﻓﻌﺎل در ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲﻫﺎ و ﺷﻌﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﻪ پاسارگاد در استان البرز اﻧﺘﺨﺎب می‌گردد .با توجه به اطلاعات موجود تعداد جامعه آماری 500 نفر می باشد.
جدول3-1 : تعداد جامعه آماری
ردیف