دانلود پایان نامه ارشد درمورد ایجاد ماتریس تصمیمگیری و تعامل با مشتری

دانلود پایان نامه

14
کاهش میزان حق پرداختی، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.


15
دادن تخفیف به مناسبت های مختلف، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
16
تفاوت نرخ بهره اعطایی بانک ها به سپرده گذاران بلندمدت با بهره منظور شده در محاسبه حق بیمه توسط شرکت های بیمه، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
17
انجام به موقع و سریع تعهدات و پاسخ گویی مطلوب در ارائه خدمات، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
18
قابل اعتماد بودن شرکت و پرسنل آن، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
19
نحوه تعامل با مشتری و درک احساسات و عواطف او در حین ارائه خدمات و پس از آن، بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های مسئولیت در شرکت بیمه پاسارگاد استان البرز موثر است.
در نهایت با توجه به آنچه گذشت ، از میان 20گویه پیشنهادی ، 19 گویه به عنوان معیار های اصلی رشد بازارداری بیمه مسؤلیت در بیمه پاسارگاد تعیین گردیدند .
4-3-2. الویت بندی معیارهای رشد بازارداری بیمه مسؤلیت در بیمه پاسارگاد با استفاده از تکنیک تاپسیس
این روش در سال 1981 توسط هوانگ و یون ارائه گردید. در این روش m عامل یا گزینه به وسیله یک فرد یا گروهی از افراد تصمیم گیرنده مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این تکنیک بر این مفهوم بنا شده است که هر عامل انتخابی باید کمترین فاصله را با عامل ایده‌آل مثبت (مهم‌ترین) و بیشترین فاصله را با عامل ایده‌آل منفی (کم اهمیت ترین عامل) داشته باشد به عبارت دیگر در این روش میزان فاصله یک عامل با عامل ایده‌آل مثبت و منفی سنجیده شده و این خود معیار درجه‌بندی و اولویت بندی عوامل است(آذر و رجب زاده، 1381).
مراحل این روش عبارتند از:
4-3-2-1 ایجاد ماتریس تصمیمگیری:
در این مرحله ماتریسی رسم خواهد شد که در سطر آن گزینهها و در ستون آن شاخص‌ها و در سطر پایانی وزن هریک از شاخص‌ها آورده می‌شود و در تلاقی سطر و ستون، میزان اهمیتی که هر پاسخگو برای هر کدام از گزینهها با توجه به شاخص مربوطه قائل شده است، آورده می‌شود .درمورد شاخص میزان جذب مشتری ، امتیازها از 10 – 1 و درمورد شاخص اعتماد سازی نیز همین طور می باشد.
جدول زیر ماتریس تصمیمگیری این پروژه را نشان میدهد.
جدول (4-16) : ماتریس تصمیمگیری(N)
میزان جذب مشتری
اعتماد سازی
نوع شاخص