دانلود پایان نامه ارشد درمورد استراتژی های بازاریابی و بیمه عمر و پس انداز

دانلود پایان نامه

سیدین، سید سلمان(1390) ، بررسی ارتباط میان استراتژی های بازاریابی و میزان فروش خدمات بیمه عمر و پس انداز، مقاله استخراج شده از پایانامه کارشناسی ارشد.


ﺷﻴﺪاﻳﻲ راد، ﻋﻠﻲ اﺻﻐﺮ(1387) ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮاﻧﻊ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻫـﺎی ﻋﻤﺮ در ﻛﺸﻮر و اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔـﺎﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ، ﺻﺺ 3-2.
صالحی ،محمود و جانعلی و رستمی ، حمید رضا . علل توسعه نیافتگی و راهکارهای مناسب توسعه حرفه فروشندگی حضوری خدمات بیمه . فصلنامه صنعت بیمه ،شماره61، بهار 1380.ص 4.
صحت،سعید؛ گراوند،عادله؛ قبادی،لیدا، بررسی نقش اصلی تبلیغات در صنعت بیمه، نشریه: تازه های جهان بیمه » خرداد 1390 – شماره 156.
طالقانی، محمد و تقی زاده، محمدرضا(1392)، اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز، فصلنامه علمی- ترویجی صنعت بیمه، شماره 2.
ﻃﺎﻟﺐﻧﻴﺎ، ﻗﺪرت االله و ﭘﻴﺮوﻳﺴﻲ، ﺳﻌﻴﺪ 1386، ‘ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻮد ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺮ ﺑـﺎزدﻫﻲ ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ اﻳﺮان’ ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ ، ،2ش ص107 .
عاملی، آنژلا(1383)، تبیین و ارائه الگوی مناسب بازاریابی خدمات به منظور افزایش کارایی امور مالیاتی کشور، پژوهشنامه اقتصادی، شماره4.
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، 1383-1379، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، 1379.
کاتلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری،(1381)، اصول بازاریابی، ترجمه: بهمن فروزنده، انتشارات آتروپات:1381.
ﻛﻬﺰادی، ﻧﻮروز 1386 ، ‘ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ رﺋﻴﺲ ﻛﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﻛﺰی اﻳﺮان در ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺳﺎلاﻧﻪ ﺑﻴﻤـﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ’ ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎلات ﭼﻬﺎردﻫﻤﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ (ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی ﻋﻤﺮ) ، ص 16. کردی، محبوبه(1385)، بررسی مشکلات نمایندگان بیمه به عنوان بخشی از شبکه فروش در تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
کریمی، آیت( 1386 )، کلیات بیمه، انتشارات پژوهشکده بیمه، تهران، چاپ دهم.
گودرزی ، حجت الله(1381)، بررسی تاثیر تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران (پایان نامه کارشناسی ارشد ) .
مظلومی. نادر(1388) ، بیمه ی عمر در کشورهای در حال توسعه، صنعت بیمه، شماره ی 15.
ﻣﻴﺮﺗﺒﺎر، ﻣﻬﺪی 1386 ، ‘ راﻫﻜﺎرﻫﺎی اراﺋﻪ اﻃلاﻋﺎت ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬاران ﺑﻴﻤـﻪ ﻋﻤـﺮ و ﭘـﺲ اﻧـﺪاز به ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ اﻋﺘﻤﺎد آﻧﺎن ‘، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎلات ﭼﻬﺎردﻫﻤ ﻴﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺑﻴﻤﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ( ﺑﻴﻤـﻪ ﻫـﺎی ﻋﻤﺮ)، ﺻﺺ -474 7.
مهدوی، غدیر و ماجد، وحید(1390) ، تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی شماره 5 پاییز.
نخچیان، علی(1388). رتبه بندی مهم ترین عوامل آمیزه بازاریابی موثر در رفتار مصرف کنندگان رب گوجه فرنگی، پایانامه کارشناسی ارشد.
نصیری، میترا(1389)، عوامل موثر بر رشد بازار بیمه مسؤولیت محصول، پژوهشنامه بیمه ” زمستان 1389 ” شماره 60، (10 صفحه – از 75 تا 84).
وودرف،هلن(1385). بازاریابی خدمات، ترجمه: ابراهیم گوهریان و مصطفی کوهستانی، تهران انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
هاوکینز، دل؛راجر، ست؛ کنت، کانی؛ رفتار مصرف کننده، ترجمه: احمد روستا، عطیه بطحیایی، انتشارات سارگل:1385.
هورویتز ، ژاک . هفت کلیداستراتژی خدمات . ترجمه دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی . تهران : دفتر پژوهشهای فرهنگی ،1380،ص 13.
–         کاتلر، فیلیپ. مدیریت بازاریابی. ترجمهٔ بهمن فروزنده. چاپ سوم، اصفهان: نشر آموخته، ۱۳۸۵، ۵-۱-۹۶۹۶۴-۹۶۴.
.(شفیع زاده ، بهمن ، 1393 )
www.haghgostar.ir