آوریل 23, 2021

دانش و خرد//پایان نامه درمورد پیاده سازی مدیریت دانش

1 min read
دانش[1]: دانش وسیع­ تر، عمیق ­تر و غنی­ تر از داده ها و اطلاعات است،...

دانش[1]:

دانش وسیع­ تر، عمیق ­تر و غنی­ تر از داده ها و اطلاعات است، دانش مخلوطی سیال از تجربیات، ارزش ­ها، اطلاعات موجود و نگرش ­های کارشناسی نظام­ یافته است که بعنوان چار چوبی برای ارزشیابی و بهره­ مندی از تجربیات و اطلاعات جدید بکار برده می­شود. اضافه­ کردن درک و حافظه به اطلاعات موجب توسعه طبیعی پس از اطلاعات می­گردد. خلاصه سازی هرچه بیشتر (انباشت) اطلاعات اولیه به دانش منجر می­شود. دانش را در این حالت می­توان بینش­ های حاصل از اطلاعات و داده هایی تعریف کرد که می­تواند به روش­های مختلف و در شرایط گوناگون مؤثر و قابل تقسیم باشد. دانش به حداقل رساندن جمع ­آوری و خواندن اطلاعات است نه افزایش دسترسی به اطلاعات. دانش کارآمد کمک می­کند تا اطلاعات وداده های ناخواسته حذف شوند. دانش یک ادراک و فهم است که از طریق تجربه، استدلال، درک مستقیم و یادگیری حاصل می­شود. دانشی که از ذهن پویای دانشوران سرچشمه می گیرد، در مستندات علوم و فناوری، روشها و رویه های کاری، جاری می گردد(همان:2) .

خرد[2]:

عبارت است از درک ماهیت اصول حاکم بر الگوهای دانش .افرادی که دارای حکمت باشندبا ایجاد تغییر در ساختار موجود میتوانند تجربه ,زمینه ودانش جدیدی را ایجاد کنند . این افراد تفکر انتقادی دارند وخلاقیت ونبوغ در این قشر درسطح بالایی قرار دارد .شخص مورد نظر در مثال در صورتی که به خرد دست یافته باشد میتواند با ایجاد رابطه بین تجربیات مختلف ,چشم انداز جامع تری پیدا کند وعلاوه بر اقدامات عملی که درراستای دانش خود انجام می دهد,در سایه تفکر خلاقانه راه های مختلفی را به همراه مزایاومعایب انها برای خود ترسیم میکند .تفاوت بین قضاوت فرد دانشمند وخردمند دراین است که شخص دانشمند ممکن است براساس تجربیات محدود تری قضاوت کند ولی خردمند با ایجاد رابطه بین تجربیات مختلف واستفاده از چاشنی خلاقیت درمورد پدیده ها قضاوت میکند براین اساس خرد از مقبولیت جهانی برخوردار است و به حقیقت بسیار نزدیک است (حسن زاده،6:1386) .

در اینجا باید میان سه مفهوم داده، اطلاعات ودانش تمایز قائل شد. در حقیقت تنها از طریق مفاهیم بیرونی یا از دیدگاه کاربر می توان بین داده، اطلاعات و دانش تفاوت قائل شد. معمولا داده به عنوان مواد خام و اطلاعات به عنوان مجموعه ای سازمان یافته از داده و دانش، تحت عنوان “اطلاعات دارای مفهوم” تعبیر می شود. ارتباط میان داده، اطلاعات و دانش، دوطرفه و برگشت پذیر است و تبدیل این سه مفهوم به یکدیگر، به میزان سازماندهی و تفسیر آنها بستگی دارد. با نگرش عمیق تری به این موضوع، می توان دریافت که معمولا دانش پایه، عامل متمایز کننده داده، اطلاعات و دانش است. این مطلب یکی از مجموعه دلایلی است که در محیط متکی بر دانش، برخی موسسات قادرند مزیت های رقابتی و برتری های اقتصادی خود را همچنان حفظ نمایند. به همین دلیل سازمانهای مبتنی بر دانش دارای رویکرد مثبتی در زمینه ابداع و اشاعه دانش و افزایش ارزش افزوده اطلاعات هستند. بنابراین دانش را می توان ترکیب سازمان یافته ای از داده ها دانست که از طریق فرایندها، عملکردها و تجارب، حاصل آمده است. به عبارت دیگر، دانش معنا یا مفهومی است که از تفکر پدید آمده و بدون حضور آن اطلاعات یا داده تلقی می شود; در نتیجه تمایز میان اطلاعات و دانش بستگی تام به دیدگاه کاربران دارد(صدیقی،2:1384).

دانش یکی از عوامل بنیادی است که کاربرد موفق آن، سازمان ها را یاری می رساند تا خدمات یا کالاهای بدیع ارائه نمایند. سازمان های کنونی از منابع عظیم دانش برخوردارند که این منابع بسیاری از گونه های متفاوت فرایندهای سازمانی، نظام های اطلاعات مدیریتی، ارزشها، هنجارها و فرهنگها را دربرمی گیرد. اما در عین حال، در بیشتر زمانها این دانش کاملا ناشناخته باقی می ماند; به عبارتی اغلب وقتها فرهنگ حاکم برفضای سازمانی، خود مانع از آن می شود که افراد در تلاش برای حفظ پایگاه سازمانی و موقعیت شخصی خویش، دانسته های خود را سهم کرده و در اختیار دیگران بگذارند. تغییر خرد نسبت به تغییر دانش،اطلاعات ودانش نیاز به مدت زمان زیادی دارد.به تعبیر دیگر محدودیت زمان ومکان در مورد خرد چندان مصداق ندارد واین تنها وجه مشترک خرد وداده است(حسن زاده،7:1386) .

[1] Knowledge

[2] Wisdom

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.