آوریل 19, 2021

تقسیم بندی کلی ریسک:”پایان نامه درباره مدیریت ریسک مالی”

1 min read
تقسیم بندی کلی ریسک با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های...

 • تقسیم بندی کلی ریسک

با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی ، هر روز ریسک های متفاوتی بر ساختار مالی شرکت های مختلف اثر می گذارد و هر یک از شرکت ها با توجه به حوزه عملکرد خود ، با ریسک های خاصی مواجه می گردند . با توجه به انواع تقسیم بندی های صورت گرفته از ریسک ، به طور کلی  ریسک به دو دسته تقسیم می گردد (راعی و سعیدی،1389،ص ص 80-58) :

الف) ریسک های مالی- ریسک های مالی به طور متغیر بر سودآوری شرکت ها اثر می گذارد و       می توانند حتی شرکتی را از پای درآورند و تغییرات قیمت مالی باعث بروز آن می گردند انواع آن عبارتند از:

 • ریسک نرخ ارز- به واسطه تغییر در نرخ ارز به وجود آمده و کلیه شرکت های خارج از مرزهای سیاسی که با کشور های دارای واحد پولی متفاوت ، معامله دارند ، در معرض آن قرار می گیرند .
 • ریسک نرخ سود(بهره)- در صورتی که شرکت ها برخی از دارایی های خود را به صورت دارایی های مالی نگهداری کنند با آن مواجه می گردند و تغییر در نرخ سود و دارایی های مالی هنگامی اثر خود را نمایان می کند که شرکت تعهدات مالی داشته باشد .
 • ریسک نکول[1]– هنگامی رخ می دهد که وام گیرنده به علت عدم توان یا تمایل ، به تعهدات خود در سررسید عمل نمی نماید و از ریسک هایی است که در نهادهای پولی و مالی بسیار رایج است .
 • ریسک نقدینگی- ریسک نبود وجه نقد برای بازپرداخت تعهدات .
 • ریسک تورم- به عنوان ریسک قدرت خرید نیز شناخته می شود و زمانی که سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد رخ می دهد .
 • ریسک سرمایه گذاری مجدد- مربوط به دارایی هایی است که بیش از یک جریان نقدی دارند و عدم اطمینان از روند آتی نرخ سود و پیدا کردن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری ، منشأ چنین ریسکی است .
 • ریسک بازار- ریسک زیان ناشی از حرکات یا نوسان های غیر منتظره قیمت ها یا نرخ های بازار است .
 • ریسک های غیر مالی- انواع این ریسک ها عبارتند از:
 • ریسک مدیریت[2]– شامل تصمیمات نادرست مدیران اجرایی شرکت ها است و بر اساس سطوح مختلف مدیریتی ، تأثیر متفاوتی بر سطح عملکرد شرکت ها دارد .
 • ریسک سیاسی- تغییرات قوانین مانند قوانین مربوط به صادرات و واردات منجر به این ریسک می گردد .
 • ریسک صنعت[3]– نوسانات بازدهی سرمایه گذاری که بر اثر اتفاقات یا وقایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص رخ می دهد .
 • ریسک عملیاتی[4]– ریسک عملیاتی هنگامی بررسی می شود که یک سازمان عملیات خود را به خوبی انجام ندهد . به عبارتی یا سیستم های داخلی و روش های انجام کار به درستی تعریف نشده اند و یا به درستی اجرا نمی شوند .
 • ریسک قوانین و مقررات[5]– به علت تغییرات قوانین مختلف در یک جامعه اقتصادی به وجود می آید .
 • ریسک نیروی انسانی[6]– منظور کارکنانی هستند که مهارت های ویژه ای دارند . شرکت مواجه با ریسک نیروی انسانی در صورت از دست دادن کارکنان خود، برتری خود را نیز از دست می دهند.
 • ریسک فناوری[7]– ریسک ناشی از تغییرات تکنولوژی و کاربرد آن در فعالیت های شرکت و در زنجیره ارزشی را گویند .
 • ریسک جغرافیایی[8]– ریسک ناشی از تغییرات جوی و عوامل طبیعی است که موجب انحراف در بازده می شود .

 

1 Default Risk

2 Management Risk

1 Industry Risk

2 Operational Risk

3 Rules And Regulations Risk

4 Manpower Risk

5 Information Technology Risk

6 Geographical Risk

7 Risk Management

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.