آوریل 21, 2021

تعهد سازمانی ورضایت شغلی-پایان نامه رضایت شغلی و تعهد سازمانی

1 min read
رابطه بین تعهد سازمانی ورضایت شغلی رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی  یکی از...

رابطه بین تعهد سازمانی ورضایت شغلی

رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی  یکی از موضوعات اساسی و از جمله مسایل مهم در علم مدیریت است که کانون مباحثات در میان محققان بوده است.بهبود رضایت شغلی،بهبود تعهد سازمانی را به همراه دارد.

با توجه به اینکه اکثر عوامل که بر رضایت شغل تاثیر دارند بر تعهد سازمانی نیز موثر هستند. لذا به نظر می رسد که بین آنها یک رابطه معنی دار وجود دارد و رضایت شغلی منجر به بهبود تعهد سازمانی می گردد.(مجیدی،1377،ص 73)

رابرت بارون و جرالد گرینبرگ(1990) معتقد بودند افزایش تعهد سازمانی باعث میشود که افراد بیشتر تلاش کنند و در نتیجه عملکرد بهتری ارائه دهند و در نتیجه از رضایت شغلی بالاتری برخوردار شوند( مجیدی 1377، ص37)

در مطالعه ایی که توسط برگ (1992) صورت گرفته، مطرح میشود که در مورد رابطه بین رضایت سازمانی و رضایت شغلی در ادبیات موضوع چهار فرض وجود دارد:

  • رضایت شغلی موجب تعهد سازمانی می شود.

بدین معنا که رضایت شغلی پیش شرط تعهد سازمانی می باشد. افراد به خاطر اینکه رضایت شغلی دارند، به سازمان متعهد می شوند، مطالعات ویلیا مزوهی رز(1986) و اندر برگ از این فرضیه حمایت کردند.

  • تعهد سازمانی موجب رضایت شغلی می شود.

بدین معنا که تعهد سازمانی پیش شرط رضایت شغلی می باشد. افرادی که نسبت به سازمان متعهد هستند، رضایت شغلی دارند، مطالعات بتمن و استراسری (1984) دوزت و زازکو(1990) از این فرضیه حمایت کردند.

تعهد سازمانی و رضایت شغلی متقابلا با هم رابطه دارند.

بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه دو طرفه وجود دارد. مطالعات فارکزتتریک (1989) و لانس(1991) از این فرضیه حمایت کردند.

هیچگونه رابطه سببی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود ندارد.

مطالعات کیوری و همکارانش (1986) از این فرضیه حمایت کردند.

در مطالعه ایی دیگر توسط ادریس و کول و همکارانش در سال 1992 به این نتیجه رسیدند که ممکن است رضایت شغلی تاثیر مستقیم بر تعهد سازمانی داشته باشد. در این زمان مطالعات دیگر نشان می دهد که تعهد سازمانی منجر به رضایت شغلی هر دو به وسیله عوامل مهمی چون نوع و تنوع کاری،استقلال شغلی، سطح مسئولیت شغلی،کیفیت روابط اجتماعی در کار و پاداش و فرصت هایی جهت پیشرفت و ارتقاء در سازمان بسیار تاثیر می گذارد. تعهد سازمانی هم چنین با توجه به شانس بیشتر افراد در پیدا کردن شغلی در شرکت های دیگر کاهش می یابد.( رهنمای رود پشتی1387)

 

 

 

موضوع محققان
رضایت شغلی موجب تعهد سازمانی می شود. ویلیامز، هی زر (1986)

مارش،ماناوی[1](1977)

تعهد سازمانی موجب رضایت شغلی می شود. بت من، استراسر(1994)

واندن برگ، لانس[2](1992)

میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه متقابل وجود دارد. پورتر و دیگران(1974)

فارکز، ترایس(1986)

لانس[3](1991)

میان رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود ندارد.  

کیوری و دیگران[4](1986)

منبع:  ( گلیسون، دوریک،1988، واندن برگ، لانس، 1992)[5]

جدول2-3: رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی

[1]– Williams,hazer and marsh,mandavi

[2] -Betemen,strasser,vandenberg,lance

[3] -Porter ctal,farkez,tetric and lance

[4]– Curry ctal

[5]– Glisson,durick, and vandcnberg, lance

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.