آوریل 21, 2021

تعالی سازمانی

1 min read
نرم افزار SPSS به تحلیل داده ها پرداخته و سپس با تحلیل مسیر همبستگی بین...

نرم افزار SPSS به تحلیل داده ها پرداخته و سپس با تحلیل مسیر همبستگی بین متغیّرها را مشخّص نموده است . در این تحقیق نتایج زیر بطور خلاصه بدست آمده است :
۱. پاسخ دهندگان در سه گروه مهندسین ۵۱% ، فرایند ۲۸% و خدماتی ۲۱% بودند.
۲. از آلفای کرونباخ استفاده شد و کایزر مایرالکین (KMO) استفاده گردید که معادل ۷۴۶/۰ شده است .
۳. در تحلیل عاملی در ابتدا ۱۸ عامل بوده و با چرخش واریماکس با کایزر نرمال به ۱۲ عامل تبدیل گردیده است.
۴. ۱۲ عامل یاد شده حدود ۶۸% از تغییرات را بخود اختصاص داده که مهمترین فاکتورها عبارتند از : رهبری ، خلاقیّت ، استراتژی، کیفیّت.
۵. ضریب همبستگی پیرسون محاسبه گردید.
۶. ارتباطات بین ۱۲ عامل بیان شده ، دارای همبستگی بالایی هستند .
در نهایت مدل پیشنهادی این تحقیق که با عملّیات واقعی که در سازمانهای هندوستان منطبق بوده ارائه گردیده است .(ایوب والی،۲۰۰۸)
– تحقیق دیگری با عنوان فاکتورهای مهم نرم افزاری اجرای TQM در مالزی توسط لو و ادریس۱ در سال ۲۰۱۰ انجام شد. این مطالعه رابطه میان عوامل مهم بر روی TQM را مانند فرهنگ ، اعتماد ، کارگروهی ، فعّالیّت پیوسته ، آموزش و تعلیم ، رهبری برای کیفیّت و بهبود پیوسته، مشارکت کارکنان و رضایت مشتریان / مشارکت بررسی نمود و سه روش تحقیق در مدل نرم افزاری TQM ارائه شده است :
۱. بررسی پرسشنامه ای
۲. مصاحبه
۳. اجرای عملی مدل در شرکتهای صنعتی
و از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه و آزمون دوجمله ای برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.)لو ،ادریس،۲۰۱۰)
– در سال ۲۰۱۰ مقاله ای با عنوان مدل EFQM : اداره دانش و مزیّت رقابتی توسط ادوارد و همکاران۲ نوشته شده است. این مقاله روی تجزیه و تحلیل‌های مفهومی روابط بین تعالی و سرمایه ذهنی تأکید دارد. مدل EFQM به عنوان یک چارچوب سود مند برای اداره دانش سازمانی به حساب آمده است. به عبارت دیگر مدل EFQM یک بازنگری از دور نمای سرمایه ذهنی است. بازنگری تجزیه و تحلیل منطقی و ادبیات دانشگاهی ابزارهای اصلی هستند. هدف اصلی این مقاله این است که مدیریت استراتژیک چارچوب‌هایی برای دستیابی به مزیّت رقابتی سالم هستند امری بدیهی است. در این مورد مدل‌های تعالی مستقیماً مربوط به مدل‌های منطق گرا هستند. هدف از این مقاله کشف و تعیین رابطه بین چند معیار EFQM و عناصر مدل سرمایه ذهنی است. پس از بررسی تحلیل‌ها مدل EFQM ، به عنوان ابزاری جهت اداره دانش در نظر گرفته می‌شود.

-تحقیقی تحت عنوان “خود ارزیابی مدل تعالی سازمانی اروپایی توسط بلومر۴۴و همکاران با استفاده از رویکرد پرسشنامه ای که در بخش خدمات آموزشی دانشگاه”انجام گرفت،این تحقیق با یک مطالعه مورد ی به دنبال این بود که چرا اجرای مدل تعالی سازمانی اروپایی در مؤسّسات آموزش عالی می تواند ایجاد موفّقیّت کند و اینکه چگونه این مدل اجرا می شود. با استفاده ازمصاحبه و مشاهده مستقیم از هیئت امنا در دانشگاه در اسپانیا با استفاده از رویکرد خود ارزیابی مدل تعالی سازمانی اروپایی نقاط قوّت، ضعف و نقاط قابل بهبود شناسایی شدند. نتایج تحقیق نشان داد که این مدل در مؤسّسات آموزش عالی به خوبی می تواند با تعیین نقاط قوّت و ضعف به استراتژی دانشگاه قوّت بخشد. این مدل به طور سیستمی و همه جانبه عملکرد دانشگاه ها را ارزیابی می کند و باعث افزایش کیفیّت دانشگاهها می شود. ( بلومر و همکاران،(۲۰۰۹)
– در تحقیقی که تحت عنوان “اجرای مدل تعالی سازمان در مؤسّسات آموزش عالی” انجام شد، ابتدا از مدیران دانشگاهها سؤال شد که تعالی به چه معناست.پاسخ ها به شرح ذیل بود:۱- موفّقیّت در چشم انداز و مأموریّت دانشگاهها ۲- در مقایسه با سایر دانشگاهها موفّق تر بودن ۳- بهترین عملکرد را داشتن
۴-رضایت مشتریان و ذینفعان ۵-بهترین عملکرد ها را در سطح ملّی و بین المللی داشتن ۶-نتایج یادگیری را بهبود بخشیدن ۷- بهترین استفاده از کلیّه منابع (انسانی، سرمایه ها، مالی) ۸- نزدیک کردن درک واقعی با درک مورد نظر ۹-اثر بخش کردن هزینه ها، در این تحقیق محقّق،بااستفاده از رویکرد خود ارزیابی به مقایسه دو بخش دانشگاهی و غیر دانشگاهی پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که در بخش های دانشگاهی که قبلاً از مدل های دیگر ارزیابی کیفیّت دانشگاهها غیر از مدلهای تعالی سازمانی استفاده می شده است، به اصل مهم مشتری مداری، توجّه به سایر مؤسّسات آموزش عالی و رقابت توجّه
نمی شده است اما استفاده از این مدل توجّه مؤسّسات آموزشی عالی را به مسایل ذکر شده با اهمیّت جلوه می دهد.(هیدز۴۵ و همکاران،۲۰۱۰)
– زینک ۴۶و اسمیت۴۷ در مطالعه ای که در سال ۱۹۹۸ انجام شد، نشان دادند که یک خود ارزیابی موفّق با برنامه ریزی بلند مدّت همراه است. و شیوه عمل شامل ارزیابی بر اساس مدل کیفیّت اروپاییEFQM به روش کارگاهی و پروفرما می باشد که توسط تجربه شخصی پژوهشگران از ۴۰خود ارزیابی به دست آمد.(زینک،اسمیت،۱۹۹۸)
– مولر۴۸ و سانتاگ ۴۹در مطالعه ای در سال ۲۰۰۱به ارزیابی ۱۷ سازمان خدمات بهداشتی بر اساس مدل EFQM در آلمان پرداختند و در نهایت میانگین نتایج ارزیابی را بدین شرح بیان نمودند:
رهبری۵۸درصد،خط مشی و استراتژی۴۵درصد، کارکنان۴۰ درصد، منابع و شرکا ۶۹درصد، فرایند ها ۴۴درصد، نتایج مشتریان ۵۵ درصد ، نتایج کارکنان ۴۶درصد، نتایج جامعه۶۳درصد، نتایج کلیدی عملکرد۳۵ درصد. و در نهایت پیشنهاد هایی برای بهبود امتیاز هرمعیار انجام شد.
تاکید بر معیارهای خط مشی
و استراتژی و کارکنان صورت گرفت.(مولر ، سانتاگ،۲۰۰۱)

۳-۱ مقدمه
در این فصل در مورد روش تحقیق، منابع جمع آوری داده ها، نحوه گردآوری داده ها، نحوه
نمونه گیری و تعیین اندازه آن بحث خواهد شد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه می باشد و نوع تحلیل این پایان نامه نیز مقایسه ای می باشد که در ادامه به معرّفی پرسشنامه و توضیح بیشتر در مورد روش تحقیق پرداخته خواهد شد.
۳-۲ روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها ، میدانی و از نظر نوع تحلیل در شاخه مقایسه ای است. این تحقیق از این نظر کاربردی است که نتایج آن برای
گروه های مختلف برنامه ریزان و مدیران قابل استفاده است و از این جهت توصیفی است، که به فرآیندهای جاری و آثار مشهود در زمان حال توجّه دارد. همچنین در این تحقیق مقایسه میانگین ها هدف اصلی تحقیق است تا مشخّص شود با توجّه به معیارهای ۹ گانه مدل تعالی سازمانی EFQM (پنج معیار توانمندسازها و چهار معیار نتایج) در سطح بانک های تجارت سراسر استان گیلان در بین وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد یا خیر.
۳-۳ توصیف آزمودنی های تحقیق(جامعه و نمونه آماری)
۳-۳-۱ جامعهء تحقیق
جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقّق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد (سکاران، ۱۳۸۰، ص۲۹۴). به عبارت دیگر جامعه آماری مجموعه ای از اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آن انتقال داده می شود و حداقل در یک صفت مشترک می باشند(خاکی، ۱۳۸۹، ص۲۵۰). جامعه آماری این تحقیق نیز کلیّه پرسنل بانک تجارت سراسر استان گیلان در حدود ۶۱۴نفر می باشد (بر اساس آمار اداره کارگزینی بانک تجارت استان گیلان). این نکته لازم به ذکر است که منظور از پرسنل در این تحقیق کارکنانی هستند که با توجّه به اطّلاعاتی که محقّق در زمینه مدل تعالی سازمانی و معیارهای آن ارایه می نماید بتوانند به سؤالات پرسشنامه پاسخ مناسب دهند.

۳-۳-۲ برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری
۳-۳-۲-۱ برآوردحجم نمونه
پژوهشگر در این تحقیق با توجّه به حجم جامعه آماری (۶۱۴) و موضوع تحقیق حجم نمونه را با استفاده از روش مناسب، n نمونه را به شرح زیر محاسبه نموده است.

در نتیجه حجم نمونه برابر با

که برای انتخاب ۲۳۷ نفر افراد نمونه از تسهیم به نسبت در بین کارکنان ۱۶ شهرستان استان گیلان استفاده گردید و پرسشنامه به ترتیب ذیل در بین کارکنان در سطح استان پخش شد:

جدول ۳-۱ تعداد تسهیم به نسبت کارکنان بانک تجارت استان گیلان جهت اخذ نمونه

ردیف
نام دستگاه
جمع
تسهیم نسبت
تعداد نمونه
۱
آستارا
۲۶
۱۰
۱۰
۲
آستانه اشرفیه
۱۸
۶.۹
۷
۳
املش
۷
۲.۷
۳
۴
انزلی
۲۹
۱۱.۱
۱۱
۵
تالش
۲۱
۸.۱
۸
۶
رشت
۳۴۵
۱۳۳.۱
۱۳۳
۷
رضوانشهر
۱۰
۳.۸
۴
۸
رودبار
۲۲
۸.۵
۹
۹
رودسر
۲۹
۱۱.۱
۱۱
۱۰
سیاهکل
۶
۲.۳
۲
۱۱
شفت
۶
۲.۳
۲
۱۲
صومعه سرا
۲۴
۹.۲
۹
۱۳
فومن
۱۱
۴.۲
۴
۱۴
لاهیجان
۳۴
۱۳.۱
۱۳
۱۵
لنگرود
۱۷
۶.۵
۷
۱۶
ماسال
۹
۳.۵
۴

جمع کل
۶۱۴

۲۳۷

۳-۳-۲-۲روش نمونه گیری
نمونه گیری فرآیند گزینش و انتخاب تعدادی از اعضای جامعه است، طوری که با بررسی نمونه، و درک خصوصیّات یا ویژگی های آزمودنی های نمونه، قادر به تعمیم خصوصیّات یا ویژگی ها به عناصر جامعه خواهیم بود (آذر، ۱۳۸۳، ص۳۹۳). بر این اساس دو نوع طرح نمونه گیری وجود دارد: نمونه گیری تصادفی و غیر تصادفی، در نمونه گیری تصادفی، اعضاء جامعه به عنوان آزمودنی های نمونه منتخب، از شانس و احتمال یکسانی برخوردارند. روشی که پژوهشگر در این تحقیق برگزیده است با توجّه به شناخت از جامعه آماری مورد بررسی نمونه گیری احتمالی (تصادفی طبقه ای) می باشد. بدین ترتیب که پژوهشگر پس از تعیین حجم نمونه، متناسب با تعداد کارکنان بانک تجارت در سراسر استان، به طور نسبی تعداد نمونه هر واحد مشخّص و سپس در هر طبقه تعداد آزمودنیهای مورد نظر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند.
۳-۴ روش گرد آوری داده
در این تحقیق به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز از روش میدانی استفاده شده است. از مطالعات میدانی جهت جمع آوری داده های مورد نیاز برای اجرای آزمون های آماری در بخش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.
۳-۵ ابزار گرد آوری داده ها (معرّفی پرسشنامه و نحوه طرّاحی و تنظیم سئوال های آن)
محقّق به منظور دستیابی به داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از توزیع پرسشنامه بین کارکنان بانک تجارت استان گیلان، به عنوان ابزار اصلی استفاده نموده است.
یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. پرسشنامه مجموعه ای از پرسش هاست که در آن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظر خود را نسبت به آنها ارائه نماید. در تحقیق حاضر نیز برای جمع آوری اطّلاعات میدانی در بین کارکنان بانک تجارت استان گیلان از پرسشنامه استفاده شده است.
پرسشنامه مورد استفاده در تحق?ق حاضر، برمبنای ?ک روش تجربه شده، برای ارز?اب? وجوه مختلف بانک، شک
ل گرفته است که روی هم رفته تعال? سازمان را برحسب توانمندی ها و دستاوردهای سازمان? به نما?ش م? گذارد. در پرسشنامه حاضر، تعال? در بعد وس?ع درنظر گرفته شده و صرفاً به وجوه
س?ستم های مد?ر?ت ک?ف?ّت(مانند ISO9000) محدود نم?شود. ا?ن پرسشنامه دارای ۵۰ سوال بسته و هم وزن م? باشد. خصوص?ّات اصل? و منحصر به فرد آن در ا?ن است که هر?کاز ۵۰ سوال، اثری ?کسان بر امت?از سازمان دارند. پنج مع?ار اوّل که در قالب پنج فرض?ه در آمده اند دارای ۵۰۰ امت?از هستند بعنوان مع?ارهای توانمدساز شناخته م? شوند و چهار مع?ار دوّم که در قالب چهار فرض?ه دوّم گنجانده شده اند هم دارای۵۰۰ امت?از هستند و بعنوان مع?ارهای نتا?ج شناخته م? شوند. ?ک? از و?ژگ? های فوق العاده و کل?دی ا?ن پرسشنامه ا?ناست که هر ?ک از ۵۰ سوال دارای تاث?رگذاری ?کنواخت و متعادل بر امت?ازده? سازمان است. پرسشنامه مذکور در قسمت پ?وستها آورده شده است. به منظور امتیازدهی در این پرسشنامه برای هر سوال چهار گزینه جواب در نظر گرفته شده است گزینه اول که با حرف D نشان داده شده و معادل ۰ درصد است یعنی فعّالیّتی شروع نشده است, گزینه دوم که با حرف C نشان داده شده و معادل ۳۳ درصد است یعنی پیشرفت جزیی دارد, گزینه سوم که با حرف B نشان داده شده و معادل ۶۷ درصد است یعنی پیشرفت قابل ملاحظه ای دارد و در نهایت گزینه چهارم که با حرف A نشان داده شده و معادل ۱۰۰ درصد است یعنی به طور کامل به نتیجه رسیده است و از آنجاییکه هر سوال از سهمی مساوی در ارزیابی نهایی برخوردار است پس امتیاز داده شده به هر قسمت یا کل پرسشنامه با جمع زدن درصدهای علامت خورده در هر ستون به دست می آید یعنی در محاسبه درصد دستیابی به اهداف ابتدا مجموع درصد های به دست آمده از A,B,C,D را به دست آورده و سپس تقسیم بر تعداد سوال هر معیار می نماییم. به عنوان مثال برای سنجش معیار رهبری مجموع درصدها تقسیم بر پنج می شود.

به عنوان نمونه امتیازحوزه کارکنان اینگونه محاسبه می شود:
D
C
B
A
پرسش ارزیابی
ردیف

آیا برنامه های مربوط به منابع انسانی برای مثال :استخدام ،آموزش و پرورش مستقیما از نیازمندی های برنامه های استراتژیک و اهداف استنتاج شده اند و اطمینان از توانایی دستیابی به برنامه ها و اهداف سازمانی وجود دارد؟
۱

آیا بانک شما نسبت به انطباق کارکنان استخدامی با ارزشها و نیازهای سازمانی اطمینان دارد؟ و آیا برای همسوسازی اهداف و آموزش فردی با نیازهای سازمانی، یک فرایند ارزیابی (که از سوی کارکنان با اهمیت تلقی شود ) وجود دارد؟
۲

آیا بانک شما فرایندی برای مشارکت دادن کلیه کارکنان برای ایجاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.