آوریل 23, 2021

تحولات جمعیتی بندرعباس/پایان نامه عوامل موثر بر قیمت مسکن

1 min read
تحولات جمعیتی شهر بندرعباس شهر بندرعباس در سال 1385 حدود 27 درصد جمعیت استان هرمزگان...

تحولات جمعیتی شهر بندرعباس

شهر بندرعباس در سال 1385 حدود 27 درصد جمعیت استان هرمزگان و 57 درصد جمعیت مناطق شهری آن را دربر داشته است. این شهر طی سال‌های 65-1335 با رشد شدید جمعیت (6/7 درصد) مواجه بوده و طی سال‌های 85-1375 به رشدی معادل 2/3 درصد رسیده است. رشد جمعیت طی سال‌های 89-1345 برابر 9/5 درصد است. بر این اساس این شهر یکی از بالاترین نرخ رشدها را در سطح ملی داراست. همچنین جمعیت شهر بندرعباس حدود 7 برابر دومین شهر پرجمعیت استان (میناب) میباشد. (حلاجی ، 1391)

 

جدول شماره 1 : روند تحولات جمعیتی در شهر بندرعباس

سال 1345 1355 1365 1375 1385 1389
جمعیت 34627 87981 201642 273578 379301 421955
خانوار 7214 18724 39068 52849 89317 100465
بُعد خانوار 8/4 7/4 2/5 2/5 2/4 2/4
میزان رشد 8/9 6/8 1/3 3/3 7/2
میانگین رشد کل دوره 9/5

مأخذ: سرشماری‌های نفوس و مسکن سال‌های 1345 تا 1385 و محاسبات و برآورد مهندسین مشاور پردازش

3-1 بررسی روند تحولات الگوی مهاجرت در شهر بندرعباس

مسأله مهاجرت، محوری‌ترین مسأله تحولات اجتماعی و جمعیتی شهر بندرعباس محسوب می‌شود. این مسأله دگرگونی‌های زیربنایی در ساختار اجتماعی، اقتصادی، کالبدی،فرهنگی و زیست محیطی شهر را به دنبال داشته است. از این رو پرداختن به  مسأله الگوی مهاجرت به سوی شهر بندرعباس نیازمند انجام مطالعات عمیقی است که از چارچوب طرح توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیررسمی خارج است، اگرچه رشد و گسترش سکونت‌گاه‌های غیررسمی شاید بتواند معلول فرآیند پیش گفته باشد.

بررسی روند تحولات الگوی مهاجرت در شهر بندرعباس طی سال‌های 85-1335 نشان می‌دهد که این شهر به دلیل مواجه شدن با بحران‌های متعدد و تکان‌های اقتصادی وارده با تحولات زیربنایی اجتماعی، جمعیتی، اقتصادی و کالبدی دست وپنجه نرم کرده است بطوری که مهاجرت‌های صورت گرفته به شهر بندرعباس از سایر استان‌های کشور بوده و پدیده‌ای فرامنطقه‌ای است.

 بحران آب و تداوم خشکسالی در استان نیز از دیگر علل عمده مهاجرت‌های درون استانی طی سال‌های متعدد به‌شمار می‌رود. وجود ساحل و بنادر در شهر و ساحلی بودن بندرعباس، موقعیت سوق‌الجیشی، سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی و فرصت‌های شغلی ناشی از آنها، از اصلی‌ترین عوامل مهاجرت‌پذیری از سایر استان‌ها به شهر بندرعباس بوده است.

بررسی روند تحولات جمعیتی حاکی از آن است که از سال 1335 روند مهاجرت‌پذیری شهر بندرعباس بالا بوده است. مطالعات آماری نشان دهنده اینست که درصد مهاجرت به شهر بندرعباس در دهه های مختلف متفاوت بوده ولی در هرصورت از 7/75 درصد طی سال‌های 45-1335 به 7/70 درصد در طی سال‌های 55-1345 رسیده است. این تحولات در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که از سال 1375 نسبت به سال 1385 روند مهاجرت مجدداً رو به افزایش نهاده است. چنانکه در سال 1385 نرخ مهاجرت 6/21 درصد نسبت به جمعیت کل شهر مشاهده می‌شود. (اللهیاری ، 1389)

 

 

 

 

جدول شماره 2: روند مهاجرت در شهر بندرعباس

شهر بندرعباس 1335 1345 1355 1365 1375 1385
بندرعباس 17710 34627 87981 201642 273578 379301
نرخ رشد 9/6 8/9 6/8 1/3 3/3
جمعیت مهاجر 26215 62187 46045 82009
نسبت جمعیت مهاجر 7/75 7/70 8/16 6/21

مأخذ: مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن 85-1345

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.