تحقیق رایگان درباره پیشگیری از جرم

حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین با مباحث حمایت کیفری در برابر صدمات مادون نفس و حمایت کیفری در برابر صدمات منجر به فوت و فصل دوم به حمایت کیفری از امنیت و اخلاق محجورین تحت دو مبحث به حمایت کیفری از امنیت محجورین و حمایت کیفری از اخلاق محجورین پرداخته شده است که در این میان با تمسک به قوانین مربوطه به ارزیابی موارد مورد نظر بررسی شده است .

بخش نخست : مفاهیم و مبانی حمایت کیفری از محجورین
بخش اول مطابق هر پژوهش دیگر به مفاهیم و مبانی موضوع مورد بحث اختصاص یافته است . در این بخش مفاهیم مقدماتی ورود به بحث همچون حمایت کیفری و انواع و پیامدهای مثبت و منفی وجود آن ، محجور و تقسیم بندی محجورین در حقوق کیفری ایران ، مبانی حمایت کیفری از محجورین و قوانین و تئوری های حمایت از آنان مورد تعریف ، تدقیق و ارزیابی قرار خواهند گرفت . این بخش شامل دو فصل و هر فصل شامل دو مبحث می باشد که موارد بالا را شامل خواهد شد .

فصل نخست : مفاهیم مقدماتی

لازم است تا قبل از ورود به بحث اصلی با مفاهیم مقدماتی که برای داخل شدن به آن لازم است آشنا شد تا هر گونه ابهام از آن ها برداشته شود . این مفاهیم عبارت اند از : حمایت کیفری و انواع آن ، محجورین و انواع آن در حقوق کیفری ایران . در این فصل به این مفاهیم به طور جامع به گونه ای که رافع هر گونه ابهام و شبهه ای باشد رسیدگی خواهد شد .

مبحث اول : حمایت کیفری
در این مبحث حمایت کیفری تعریف و انواع آن برشمرده شده و در پایان به ارزیابی و ارائه نقاط مثبت و منفی آن پرداخته خواهد شد که شامل سه گفتار می باشد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول : مفهوم حمایت کیفری
” لفظ حمایت در لغت به معنای حفاظت و پشتیبانی کردن آمده است و اما از نظر لغوی به معنای عقوبت و مجازات است و به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده و مرتکب عمل بد شده باشد تحمیل می شود .

لفظ کیفری و وصف حمایت ها و پشتیبانی هایی است که از جانب قانونگذار در قبال اعمال مجرمانه ای که نسبت به افراد جامعه اعمال می شود ، به کار می رود . دو مفهوم کیفر و مجازات دارای سابقه طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که به قدمت عمر بشر می توان از آن گفتگو کرد . ”
” حمایت کیفری از رهگذر ساز و کاری به نام «جرم انگاری» متداول ترین و سنتی ترین گونه حمایت از بزه دیدگان در چارچوب سیاست جنایی تقنینی شناخته می شود که در ساده ترین شکل نیازمند پیش بینی یک ضمانت اجرای مشخص- و معمولا«کیفری» است. به دیگر سخن، می توان گفت که قوانین کیفری در کنار نقش پیشگیرانه ای که در چارچوب بازدارندگی فردی و جمعی دارند، نقش حمایتی از رهگذر پیشگیری از بزه دیدگی را نیز به دوش می کشند. وانگهی، گاهی ممکن است با تشدید ضمانت اجراها به این حمایت کیفری جامه عمل پوشانده شود. در این موارد، قانونگذار با تاکید بر شخصیت بزه دیده، حمایت کیفری از او را دنبال می کند. در اینجا، آسیب پذیری برخی از اشخاص مانند زنان و کودکان به دلایلی همچون جنس و سن، آنان را پیش از دیگران شایسته توجه و حمایت ویژه می سازد. همچنین، حمایت کیفری ممکن است با جرم انگاری ویژه بر پایه وضعیت آسیب شناسانه بزه دیدگان خاص (همچون زنان، کودکان، سالمندان و ناتوانان بزه دیده) به یک حمایت افتراقی بینجامد. همچنان که ممکن است قانونگذار در کنار ضمانت اجرای کیفری با پیش بینی ساز و کارها یا ضمانت اجراهای دیگری- برای نمونه، از نوع مدنی، اداری، انضباطی و مانند آن- به حمایت از بزه دیده جامه عمل بپوشاند.”

گفتار دوم : انواع حمایت کیفری
حمایت کیفری را به چهار حالت تقسیم کرده اند که عبارت اند از :
حمایت کیفری ساده ، حمایت کیفری مشدد ( حمایت کیفری با ساز و کارهای تشدید مجازات )، حمایت کیفری افتراقی و حمایت کیفری دنباله دار .
در این گفتار به سه حالت از حمایت کیفری یعنی حمایت کیفری ساده ، حمایت کیفری افتراقی و حمایت کیفری مشدد خواهیم پرداخت .

بند اول : حمایت کیفری ساده
” از آن جایی که هر جرمی اصولاً بزه دیده ای دارد ، جرم انگاری هر رفتار منع شده را که نیازمند پیش بینی یک ضمانت اجرای مشخص – و معمولاً « کیفری » است – ، حمایت کیفری می توان نامید . به دیگر سخن ، می توان گفت که قوانین کیفری افزون بر نقش پیشگیرنده ای که از رهگذر ساز و کارهایی چون بازدارندگی جمعی و فردی دارند ، نقش حمایتی از رهگذر پیشگیری از بزه دیدگی را نیز به دوش می کشند . بدین ترتیب ، اگر جرم انگاری ساز و کاری برای پیشگیری از رخداد جرم از رهگذر بازدارندگی جمعی و فردی است ، تدبیری برای پیشگیری از بزه دیدگی از رهگذر حمایت کیفری نیز به شمار می رود . نکته بسیار مهم و ظریفی که در اینجا نباید از چشم قانونگذار دور بماند ، عبارت است از گزینش ضمانت اجرای مناسب برای رفتار جرم انگاری شده . اگر قانونگذار در این گزینش بلغزد ، نقش پیشگیرنده و حمایتی قانون را عقیم می گذارد . ترجمان این گزینش مناسب را در حقوق کیفری کلاسیک « اصل تناسب بزه و کیفر » می نامند که امروزه در پرتو یافته های نو جرم شناسانه و اصولی مانند « اصل فردی کردن ضمانت اجرای کیفری » تحول یافته است . درستی این گزینش مناسب نیز به بهره مندی از یک نظام سنجیده و منسجم ضمانت اجراها بستگی دارد . اگر تنها داشته یک نظام عدالت جنایی ضمانت اجراهایی مانند حبس ، جزای نقدی و تازیانه باشد ، کامیابی پیوسته و مسلمی به همراه نخواهد داشت . چون میدان مبارزه با بزه کاری را تنها به منزله یک رزمگاه نمی توان انگاشت که به چیزی بیش از « زرادخانه کیفری » نیاز نداشته باشد ، بلکه این میدان جامعه ای است که برای کنترل و مهار بزه کاری به ابزارهایی فراتر از زرادخانه های کیفری نیاز دارد . « ضمانت اجراهای اجتماعی » که گزینه های گوناگون و گسترده ای از کیفرهای سنتی را در بر می گیرند ، نمونه برجسته ای از این ابزارها به شمار می آیند که با بهره گیری از آن ها می توان به حمایت کیفری از رهگذر جرم انگاری همراه با پیش بینی یک نظام کارآمد از ضمانت اجراهای مناسب امیدوار بود . متأسفانه ، این جنبه از حمایت کیفری در نظام عدالت جزایی ایران – آن چنان که باید – مورد توجه قانونگذاران قرار نگرفته است . تجربه یکصد سال قانونگذاری در ایران نشان می دهد که قانونگذاران ما بیش از آن که به دو ضلع متوازن یک راهبرد پیشرونده ( یعنی جرم انگاری و ضمانت اجرای مناسب ) بیندیشند ، با جرم انگاری های گسترده و بی منطق و بکارگیری پادزهرهای یکنواخت و بیهوده از کارآیی یک حمایت کیفری کاسته اند . ”

بند دوم : حمایت کیفری افتراقی
“واضح است که قانونگذار در راستای اقدامات حمایتی در بحث از گروه های آسیب پذیر برای اینکه بتواند تأثیر مناسب خود را به جای بگذارد باید دست به جرم انگاری ویژه با توجه به وضعیت گرو ه های آسیب پذیر بزند . یعنی نسبت به جرم انگاری برخی رفتارهای خاص اقدام نماید . جرایمی که فقط به لحاظ خصوصیات ویژه بزه دیدگان آسیب پذیر مانند ، زنان ، کودکان ، ناتوانان و سالمندان ایجاد شده و با جرم انگاری های عام در قلمرو حقوق کیفری متفاوت است .
خوشبختانه برخی از مواد قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370 ) از جمله بند ج ماده 206 و 271 این قانون به حمایت کیفری افتراقی یا ویژه از بزه دیدگان خاص برخاسته اند و هم چنین مواد 619 ( توهین به زنان و کودکان ) ، 646 ( ازدواج با نابالغ ) ، 713 ( تکدی ) ، قانون مذکور به حمایت کیفری افتراقی از زنان و کودکان پرداخته اند . سرانجام کاملترین نوع حمایت کیفری افتراقی از کودکان بزه دیده ( قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 ) است .
این نوع حمایت که بر پایه وضعیت آسیب شناسانه بزه دیده استوار است در عصر ما به لحاظ توجه بشر به جرایم علیه کرامت و حیثیت انسانی ، و در جرایم علیه اشخاص آسیب پذیر ( بزه دیدگان خاص ) نمود اهمیت بیشتری دارد.

بند سوم : حمایت کیفری مشدد ( تشدیدی )
” اگر جرم انگاری همراه با پیش بینی یک ضمانت اجرای کیفری مناسب ساده ترین گونه یک حمایت کیفری است ، مصلحت های سیاسی جنایی گاهی ایجاب می کند که با تشدید ضمانت اجراها به این حمایت کیفری جامه عمل پوشانده شود . این تدبیر گونه ویژه ای از تشدید عینی است که با تأکید بر شخص بزه دیده ، حمایت کیفری از او را دنبال می کند . در این جا ، تأثیر یافته های « بزه دیده شناسی علمی یا نخستین » در حوزه « بزه دیده شناسی حمایتی یا دومین » به روشنی آشکار می شود . بر پایه این یافته ها ، آسیب پذیری برخی از اشخاص مانند زنان و کودکان به دلایلی همچون جنس و سن ، آنان را بیش از دیگران شایسته توجه و حمایت ویژه می سازد و یکی از جلوه های این توجه ویژه که از گشوده شدن فصلی به نام «بزه دیدگان خاص » در حوزه «بزه دیده شناسی دومین » سرچشمه می گیرد ، حمایت کیفری از این اشخاص از رهگذر تشدید ضمانت اجرای کیفری است . خوشبختانه ، این جنبه از حمایت کیفری از دید قانونگذار ایران پنهان نمانده است . بری نمونه ، بر پایه ماده 621 قانون مجازات اسلامی 1375 ، چنانچه سن بزه دیده پایین تر از 15 سال باشد ، کیفر بزه آدم ربایی تا حداکثر کیفر قانونی تشدید می شود . ”
گفتار سوم : پیامد های حمایت کیفری
” حمایت کیفری از بزه دیده در واقع نگاه به پدیده جرم انگاری از زاویه دیگری است ” و این پدیده مانند هر پدیده دیگری در حوزه جرم شناسی دارای آثار و پیامدهای مثبت و منفی می باشد . در این گفتار و آثار و پیامدهای مثبت و منفی این پدیده را تحت عناوین بازدارندگی عام و خاص و بزهکاری و بزه دیدگی مورد بررسی قرار خواهیم داد .

بند اول : پیامد های مثبت
” آثار مثبت حمایت کیفری یا توسل به کیفر جهت حمایت را باید صرف نظر از صحت و سقم ، در اهدافی که از توسل به کیفر در جوامع اولیه و کنونی دنبال می شده است ، خلاصه کرد . شاید مهم ترین آن ها در عصر ما ، پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم باشد که اصلاح مجرم نیز با شکست جرم شناسی اصلاح و درمان ، مثبت بودن اثرش با تردید مواجه شده است . بنابراین صرفاً پیشگیری از جرم یا به عبارتی بازدارندگی کیفر ، به عنوان مهم ترین اثر مثبت حمایت کیفری به شمار می رود که این بازدارندگی کیفر نیز در صورت موفقیت باعث تقلیل بزهکاری خواهد شد . یعنی آن گونه که بنتام استدلال می کرد : چنانچه رنج تحمل مجازات از لذت تحصیل منافع احتمالی جرم خاص بیشتر باشد ، مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم خودداری خواهند کرد . لذا ما در این گفتار بازدارندگی را به عنوان اثر مستقیم و تقلیل بزهکاری را نیز به عنوان اثر غیر مستقیم مورد بررسی قرار می دهیم .

الف : بازدارندگی
بازدارندگی در قلمرو حقوق کیفری و جرم شناسی دارای دو جنبه عام و خاص یا عمومی و خصوصی است ، که جنبه عام آن به پیامدهای حمایت کیفری در بازداشتن عموم اشخاص از ارتکاب جرم و جنبه خاص آن نیز به آثار حمایت کیفری در بازداشتن شخص بزهکار بالقوه از ارتکاب بزه به صورت اولیه و یا بزهکاری مکرر نظر دارد .
1 – بازدارندگی عام
همچنان که گفته شد یکی از دلایل موجود برای وضع و اجرای کیفر یا به تعبیر بهتر حمایت از بزه دیده از طریق توسل به کیفر آن است که کیفر با ایجاد ترس در توده مردم ، مانع می شود که اشخاص دیگر همان جرم را در آینده مرتکب شوند . البته باید توجه داشت که تأثیر کیفر ، از این جنبه بازدارندگی ، بستگی کامل به منش ملی و واکنش عمومی توده مردم یک جامعه دارد ، بدین معنا که تأثیر مجازات ها از نظر جلوگیری جرم ، بیش از آن که مربوط به ترس صدمه احتمالی ناشی از مجازات

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*