آوریل 23, 2021

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب …

1 min read

اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/۰ باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است [۱۳]. با سنجش پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ با ۸۳/۰ درصد، اعتبار پرسشنامه را در سطح بالایی تأیید می نماید.
جدول ۳-۳: ضریب پایایی پرسشنامه

تعداد سوالات پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ
۳۱ ۸۳/۰

۳-۷٫ روش تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیند چند مرحله ای است که طی آن دادههایی که از به کارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه آماری فراهم آمدهاند، خلاصه، کد بندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل و ارتباط بین دادهها به منظور آزمون فراهم آید. در تحقیق حاضر پردازش دادهها در سه سطح انجام میگیرد که عبارتند از:
۱- تحلیل تک متغیره متغیرها
۲- تجزیه و تحلیل دو متغیره متغیرها
۳- تجزیه و تحلیل چند متغیره متغیرها
در سطح تجزیه و تحلیل تک متغیره، متغیرهای تحقیق به صورت تکی مورد بررسی قرار میگیرند و روابط بین متغیرها مد نظر نیست، در این سطح، روشهای آمار توصیفی و استنباطی مناسب مورد بررسی قرار می گیرد و تصویری از جامعه مورد مطالعه به دست می آید. محاسبه شاخصهای مرکزی و پراکندگی و انحراف از قرینگی از جمله روشهای آمار توصیفی است که در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرند.
در سطح تجزیه و تحلیل دو متغیره ضریب همبستگی اسپیرمن میان دو به دوی متغیرها، محاسبه خواهد شد.
در سطح تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تحلیل مسیر و انجام رگرسیون چندگانه در سه مرحله، میزان تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرها محاسبه می گردد. برای تجزیه و تحلیل دادههای به دست آمده از نرم افزار SPSS استفاده خواهیم کرد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱٫ مقدمه
در فصل دوم روش‌شناسی تحقیق با توجه به هدف تحقیق و نوع داده‌ها به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و جهت دستیابی به اهداف پژوهش شیوه مناسبی اتخاذ گردید. به عبارت دیگر چارچوب فصل سوم در فصل قبل مشخص گردیده است.
در این فصل، داده‌های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. برای این منظور فصل حاضر به صورت زیر بخش بندی شده است. بخش اول، آمار توصیفی میباشد که به توصیف ویژگی های جامعه مورد مطالعه و برخی پارامترها می‌پردازد. در این بخش، پاسخ دهندگان و جامعه آماری، مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش دوم تحلیل‌های تک‌متغیره مورد بحث است. در بخش سوم به تحلیل دو متغیره داده‌ها و آزمون روابط آن‌ها با یکدیگر خواهیم پرداخت. بخش چهارم تحلیل‌های چندمتغیره را با استفاده از فنون آمار استنباطی در برمی‌گیرد و در انتها نیز با توجه به مطالب چهار بخش اول در خصوص فرضیه‌های پژوهش اظهار نظر خواهد شد.
۴-۲٫ ویژگی های پاسخ گویان
در این قسمت مشخصات عمومی پاسخ گویان مورد بررسی قرار می گیرد که برای این منظور از متغیرهایی همچون جنسیت، سن و میزان تحصیلات استفاده می گردد.
۴-۲-۱٫ جنسیت
از میان ۱۱۶ نفر جامعه آماری، ۹۸ نفر به پرسشنامه پاسخ دادند که همگی آن ها مرد بوده اند، زیرا تمامی مدیران شعب بانک صادرات در آذربایجان شرقی، مرد هستند.
جدول۴-۱: فراوانی مربوط به جنسیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

جنسیت فراوانی درصد فراوانی درصد تجمعی