آوریل 22, 2021

علمی : تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار …

1 min read

۶-اطلاعات به روز بوده و منسوخ نمی باشد.
۷-اطلاعات عاری از دستکاری، تعصب و یا خطا است.

کیفیت دسترسی اطلاعات

۱ -مفاد اطلاعات مطابق با نیازها و عادت های کاربران می باشد.
۲ -اطلاعات به سرعت و بدون تاخیر تحلیل شده و تحویل داده می شوند.
۳ -پیشینه اطلاعات قابل مشاهده نمی باشد(مثل، نویسنده تاریخ و غیره).
۴- مشتریان اطلاعات نمی توانند به طور تعاملی اطلاعات را ارزیابی نمایند.

استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار

اطلاعات موجود و در دسترس در فرآیند های کسب و کاری ما(این عبارت به قسمت های نقطه چین اضافه می شود) :۱- … جنبه های مشکل ساز فرآیند های کسب و کاری فعلی را آشکار نموده و سهامدارن را ازآن آگاه می سازد.
۲-… ورودی های ارزشمندی رابرای ارزیابی فرآیندهای کاری درمقایسه با استانداردها، برای برنامه های بهبود مستمر فرآیندها و برای پروژه های تغییرفرآیندهای کسب و کار فراهم می آورد.
۳-نوآوری را در فرآیند های کسب و کاری درونی و ارائه خدمات به خارج تشویق می نماید.
۴- اطلاعات نا مطمئن را در فرآیند های تصمیم گیری کسب و کار کاهش داده، اطمینان را افزایش داده و اثر بخشی عملیاتی را بهبود می بخشد.
۵- اطلاعات ما را توانا می سازد تا به سرعت به رخدادهای کسب و کار پاسخ داده و برنامه ریزی کسب وکارفعال ایجاد نماییم.
۶- ما با استفاده از اطلاعات ارائه شده به ایجاد تغییرات در برنامه ریزی ها و استراتژی های شرکت اصلاح … موجود و تحلیل… جدیدتر توانا می شویم.
۷ -… در ارائه خدمات به مشتریان، ارزش افزوده ایجاد می کند.
۸- … خطاهای موجود در کسب و کار را کاهش می دهد.
۹- … هزینه فرآیند های کسب وکار و ارائه خدمات را کاهش می دهد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی

۱- فرآیند های تصمیم گیری به خوبی برای ذینفعان آن ایجاد و شناخته شده است.
۲- این سیاست سازمان ماست که اطلاعات در دسترس را در با فرآیند های تصمیم گیری ترکیب نماید.
۳- ما اطلاعات ارائه شده را مد نظر قرار می دهیم، علیرغم نوع تصمیمی که گرفته می شود.

۳-۶٫ ابزار جمعآوری دادهها
در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده می شود که با توجه به موضوع تحقیق و متغیرهای مورد بررسی، طراحی گردیده است و اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه های تحقیق را فراهم می نماید. این پرسشنامه مدیران شعب بانک صادرات استان آذربایجان شرقی را مخاطب قرار می دهد.
برای بررسی موضوع تحقیق و آزمون فرضیهها، اطلاعات ثانویه جمع آوری شده به روش کتابخانهای و اطلاعات اولیه بدست آمده از طریق ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرار میگیرد. پرسشنامه در دو قسمت اصلی طراحی شده است که شامل مشخصات پاسخگو و سوالات اختصاصی مربوط به متغیر های پژوهش می باشد. پاسخ این سوالات به شکل طیف لیکرت ۷ درجه ای، از خیلی زیاد تا خیلی کم تنظیم شده است. نمونه پرسشنامه در ضمیمه ارائه شده است.
۳-۶-۱٫ روایی پرسشنامه
مقصود از روایی آن است که ابزار اندازهگیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه گیری نماید[۴]. به منظور انجام روایی صوری پرسشنامه، که به دنبال بررسی این مطلب است که مقیاس مورد نظر همان چیزی را که باید بسنجد را میسنجد، از نظرات اساتید و متخصصان این حوزه بهره گرفته شده است.
۳-۶-۲٫ پایایی پرسشنامه
به منظور سنجش قابلیت اعتبار ابزار سنجش، پرسشنامه طراحی شده، ابتدا بین ۱۰ نفر از اعضای جامعه تحقیق توزیع شده است. پس از جمع آوری پرسشنامه ها ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردیده است. ضریب آلفای کرونباخ طبق فرمول زیر قابل محاسبه است[۴]:
 
K : تعداد پرسشنامه
: واریانس پاسخ های همه آزمودنی ها به سوال k ام
: واریانس جمع نمره های همه آزمودنی ها به سوال k ام

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.