آوریل 23, 2021

جستجوی مقالات فارسی – تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب …

3 min read

۳-۵-۳٫ کیفیت محتوایی و دسترسی اطلاعات
Although there is no single established definition of IQ اگر چه هیچ تعریف واحدی از کیفیت اطلاعات وجود ندارد.. ., there is a با این حال می توان گفت که اطلاعات دارای ارزش زیادی برای کاربران بودهhighvalue و that it meet users’ requirements and expectations بایستی الزامات و انتظارات کاربران را برآورده نماید. [۵۸]() در این پژوهش، کیفیت اطلاعاتrefers to information characteristics and dimensions to meet or exceed the به آن دسته از ویژگی ها و ابعاد اطلاعات اشاره دارد کهexpectations انتظارات, requirements or needs of the knowledge worker، الزامات ویا نیازهای استفاده کنندگان دانش را برآورده نماید[۵۱]..
در برخی موارد، کیفیت اطلاعات به مفهوم غنی سازی[۱۶] می باشد، که این مفهوم عمدتاً به کیفیت دسترسی به اطلاعات همچون: پهنای باند، توانمندی سفارشی سازی capabilities, and interactivityو تعاملی بودن، مربوط است.For the purpose of this study we در این مطالعه، adopted Eppler’s IQ framework [29] since it provides one of the broadest چارچوب اپلر[۱] در مورد کیفیت اطلاعات، اتخاذ شده است[۳۲]، چرا که این چارچوب یکی از گسترده ترین و کامل ترین معیارهای تجزیه و تحلیل کیفیت اطلاعات را فراهم می آورد. در پژوهش اپلر، ۱۶ شاخص ارائه می شود که در چهارچوبfour views on IQ (relevant information, sound information, optimized چهار عامل (اطلاعات مرتبط، اطلاعات صحیح، روند بهینه سازی process, and reliable infrastructure). شده و زیرساخت های قابل اعتماد) قابل طبقه بندی می باشد.The first two views, relevance and دو دیدگاه اول، مرتبط با ارتباط و اطلاعات واقعی است، از این رو کیفیت محتوایی نامیده می شوند. دو دیدگاه بعدیThe remaining views, process and infrastructure, relate to یعنی، روند و زیرساخت ها، به این موضوع ارتباط پیدا می کنند که آیاthe delivery process and infrastructure are of adequate quality and روند تحویل و زیرساخت ها، کیفیت مناسب را دارا می باشند یا نه؟ از این رو media quality, کیفیت رسانه ای نامیده می شوند،which stresses the channel by که بر کانال های دسترسی بهwhich information اطلاعاتis accessed [29] . تاکید دارد[۳۲]. In this در work we use the terms information contentپژوهش حاضر عوامل فوق، کیفیت محتوایی اطلاعات و کیفیت دسترسی اطلاعات نامیده شده است.
Organizations that made commitments to سازمان هایی که متعهد هستند تا به شکل موثر، در رساندن سیستم هوش تجاری خود به سطوح بالاتر از بلوغ مشارکت نمایند، تمایل دارند با اجرای تجزیه و تحلیل های پیشرفته و اطمینان از یکپارچه سازی داده هاacross در سراسرthe organization سازمان، این امر را به انجام رسانند[۲۵]، [۱۸]()که آن نیز به نوبه خود منجر به بهبودcontent quality, and by implementing technology for information کیفیت محتوایی اطلاعات می شود؛ و با اجرای فناوری نوین برای دسترسی به اطلاعات access and information sharing و تسهیم اطلاعات[۲۳]،(),which in turn leads to improved information منجر به بهبود کیفیت دسترسی اطلاعات می شوند. However, there are different mechanisms for با این حال، مکانیزم های مختلفی برای افزایش میزان کیفیت محتوایی و کیفیت دسترسی به اطلاعات از طریق سطوح بالاتر بلوغ سیستم هوش تجاری وجود دارد[۳۲].()
A reviewof the management, IQ, and IT/IS literature on the effects oمروری بر ممم مروری بر پیشینه مدیریت، کیفیت اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات درباره اثراتBIS on information access reveals the greater efficiency of knowledge سیستم هوش تجاری بر دسترسی به اطلاعات، نشان می دهد که بهره وری بالای استفاده کنندگان دانش [۴۳]، قابلیت های تحلیلی پیشرفته [۳۱]، و بهبود به موقع بودنof the input to the decision-making process [85] as information داده ها در فرآیند تصمیم گیری[۵۸]، به عنوان ویژگی های کیفیت دسترسی به اطلاعات، در میان استفاده کنندگان دانش، از ارزش بیشتری برخوردار است. when using BIS…..
۳-۵-۴٫ استفاده از اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار
It is widely recognized that information plays a crucial role in the این امر که اطلاعات، نقش حیاتی درsuccess or failure of organizations [12] . موفقیت یا شکست سازمان ها بازی می کند، به طور گسترده ای به رسمیت شناخته شده است[۲۳]،However, the information acquired با این حال، در صورتی که این اطلاعات به دست آمده درdecisions. تصمیم گیری مورد استفاده قرار نگیرند، تاثیر ناچیزی بر عملکرد نهایی یک سازمان خواهند داشت.Use of information has been defined as “the application of acquired استفاده از اطلاعات به صورت «انتقال اطلاعات کسب شده و استفاده از آن ها برای تصمیم گیری های سازمانی» تعریف می شود. در بسیاری از مطالعات، استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط سیستم های اطلاعاتی، خود به عنوان یکی از فاکتورهای مهم برای ارزیابی موفقیت سیستم های اطلاعاتی به کار برده شده است و جنبه های مختلف آن، از جمله انگیزش to use [24] , frequency of use [39] , intensity of use [77] and the number برای استفاده[۲۹]، دفعات استفاده ازآن[۳۷] و شدت استفاده[۵۶] مورد بررسی قرار گرفته است.However, it has been recognized that reach, ie the number of the با این حال، مشخص گردیده است که تعدادsystem’s users [30] , is by itself insufficient; کاربران سیستم[۳۳] به خودی خود برای سنجش این متغیر، کافی نمی باشدresearchers must also و محققان بایستی ماهیت، وسعت، کیفیت و مناسب بودن استفاده از اطلاعات را نیز مورد توجه قرار دهند[۲۷]. استفاده موثر از اطلاعات با کیفیت می تواند به سازمان ها، زمانی که فرآیندهای کسب و کار[۲۰] و یا [۲](زنجیره تامین و عرضه خود را مدیریت می کنند[۵۵] [۷۵]()، و تصمیم گیری می نمایند[۲۳]،() کمک نماید.. It has been foundهم چنین، مشخص شده است that the effective use of quality information is positively related toکه استفاده موثر از اطلاعات با کیفیت با فرآیندهای مدیریتی، [۸۷]ارتباط مستقیم دارد[۱۲].and, similarly, process optimization has علاوه بر این، بهینه سازی فرآیندهاbeen identified as one of the key benefits of enterprise systems به عنوان یکی از مزایای کلیدی سیستم های اطلاعات سازمانی شناسایی گردیده است[۵۲].()
۳-۵-۵٫ فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی
فرهنگ سازمانی، استنباط مشترکی است که اعضای سازمان نسبت به آن دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود [۸]. فرهنگ سازمانی را می توان مجموعه ای از مفروضات بنیادی، ارزش ها و باورهای مشترک و علائم ظاهری یا مصنوعات دانست [۲]. فرهنگ سازمانی نیروی قدرتمندی است که نحوه ی عمل کردن و چگونگی عملیات را تعیین می کند[۲۸]. به عبارت دیگر، فرهنگ سازمانی زمینه ای گسترده از نگرش ها، ادراک ها، ارزش ها و دستورات اخلاقی است که در سازمان نفوذ می کند و آن را در بر می گیرد، به طوری که می تواند ارزش های مشترک و آرمان های اجتماعی اعضای سازمان را به هم پیوند دهد[۶۰]. فرهنگ در یک سازمان، نقشهای متفاوتی را ایفا می کند. اولاً، فرهنگ، تعیین کننده مرز سازمانی است و سازمان ها را از هم تفکیک می کند. ثانیاً، نوعی احساس هویت به اعضای سازمان می دهد. ثالثاً، فرهنگ باعث می شود تا در افراد نوعی تعهد نسبت به ارزش هایی به وجود آید که آن ارزش ها حتی بیشتر از منافع شخصی فرد ، اهمیت دارند .رابعاً، فرهنگ موجب ثبات و پایداری سیستم اجتماعی سازمان می گردد[۴۷]. همچنین، فرهنگ سازمان بر تصمیم گیری های سازمان تاثیر می گذارد.Although organizations implement decision support systems in اگر چه سازمان ها سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری را به منظور بهبود انتقال اطلاعات به تصمیم گیران and to support their decision-making activities, the anticipated benefitsو به منظور حمایت از فعالیت های تصمیم گیری خود به اجرا در می آورند، ولی مزایای پیش بینی شده are not always realized همیشه تحقق نمی یابد[۵۳]، ()به خصوص اگر سازمان ازfactors affecting how the information these systems provide is used. عواملی تاثیر گذار بر چگونگی استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط این سیستم ها، غافل شود.For effective information use organizations must excel not only in برای استفاده مؤثر سازمان ها از اطلاعات، نه تنها بایستی تکنولوژی اطلاعات را توسعه داد، بلکه شیوه های مدیریت اطلاعات، به اشتراک گذاری اطلاعاتand information integrity practices, which together will result و شیوه یکپارچگی اطلاعات نیز می بایست در کنار هم منجر به سطح بالایی از کیفیت اطلاعات شوند[۵۲][۴۲]. They must also combine those capabilitiesهمچنین لازم است، این توانمندی ها را باproactive use of an information استفاده فعال از اطلاعات environment inمحیطی، در which decision-making is based on rationality, ie on the comprehensiveتصمیم گیری مبتنی بر عقلانیت، ترکیب نمود. استفاده کنندگان دانش با سبک تصمیم گیری تحلیلی،styles will adopt and use the نسبت به کارکنانی که سبک تصمیم گیری عقلایی دارند، سیستم اطلاعاتی سازمان و اطلاعات ارائه شده توسط آن را اتخاذ کرده و به کار می گیرند.a larger number of knowledge workers will use more complex BISs تعداد زیادی از آن ها از سیستم هوش تجاری پیچیده تر and more comprehensive information.و اطلاعات جامع تر استفاده می کنند. Thus, when studying the relationshipبنابراین، هنگامی که به مطالعه رابطهbetween IQ and use of information as two dimensions of BIS بین کیفیت اطلاعات و استفاده از اطلاعات به عنوان دو بعد ازsuccess, the attitude to the use of information in decision-making موفقیت سیستم هوش تجاری می پردازیم، نگرش به استفاده از اطلاعات در فرایندهای تصمیم گیری processes must be taken into account. بایستی در نظر گرفته شود. تصمیم استفاده کنندگانKnowledgeتصمیمااااا دانش مبتنی بر استفاده از اطلاعات، توسط سبک تصمیم گیری و فرهنگ تصمیم گیری در سازمان تحت تاثیر قرار می گیرد: اینکه آیا یک فرآیند تصمیم گیری در سازمان وجود داشتهand is understood [21 ,32 ] , of whether organizations consider the available و قابل درک می باشد[۳۴]. آیا سازمان اطلاعات در دسترس را information regardless of the type of decision to be taken [را صرف نظر از نوع تصمیمی که گرفته می شود، مد نظر قرار می دهد[۲۶]. همچنین،and tend to use such information for each decision process [58,69] . تمایل به استفاده از این اطلاعات برای تمامی فرآیند های تصمیم گیری دارند؟
While در حالی کهwe expect that BIS maturity positively affects IQ and the latter ما انتظار داریم که بلوغ سیستم هوش تجاری اثر مثبتی بر کیفیت محتوایی اطلاعات داشته باشد و هم چنین تاثیر positively impacts information use as previously hypothesized, thisمثبت آن بر کیفیت دسترسی اطلاعات مورد نظر است، study further aims to provide a better understanding of how an analyticalهدف پژوهش حاضر بیشتر، ارائه درک بهتری از چگونگی تاثیر decision-making culture boosts the absorptive capacity of the qualityفرهنگ تصمیم گیری تحلیلی بر افزایش کیفیتinformation provided by BIS. اطلاعات ارائه شده توسط سیستم هوش تجاری می باشد. More precisely, we investigate the بطور دقیق تر، در این پژوهش تاثیر متقابل فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی بر رابطهbetween IQ and the use of information in business processes. بین کیفیت محتوایی اطلاعات و کیفیت دسترسی اطلاعات در فرآیندهای کسب و کار مورد بررسی قرار می گیرد.
در جدول ۳-۲ سطوح متغیرهای مربوط به مدل نشان داده شده است:
جدول ۳-۲: سطوح متغیرهای تحقیق

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

متغیر سطوح متغیر
بلوغ هوش تجاری انسجام داده ها ۱ -عبارت الف : داده ها در همه جا پراکنده اند:در پردازنده مرکزی، در پایگاه داده، در صفحات گسترده، در فایل های مسطح، در نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمان. عبارت ب : داده ها کاملا منسجم هستند که گزارش دهی و تجزیه و تحلیل به موقع را ممکن می سازند.
۲ – عبارت الف: داده های موجود در منابع در مقایسه با یکدیگر ناسازگار هستند. عبارت ب: دادهای موجود در منابع در مقایسه با هم دو به دو سازگار هستند.
توانمندیهای تحلیلی -گزارشات کاغذی
۲-گزارشات تعاملی
۳- پردازش های تحلیل آنلاین
۴-نرم افزارهای تحلیل، شامل تجزیه و تحلیل روند و برنامه ریزی و سناریو های “اگر-آنگاه”
۵- داده کاوی
۶- مخازن اطلاعاتی شامل، معیارها، شاخص های عملکردهای کلیدی، هشدارها
کیفیت اطلاعات کیفیت محتوای اطلاعات ۱-دامنه اطلاعاتی کافی می باشد(نه خیلی زیاد و نه خیلی کم)
۲-اطلاعات به اندازه کافی دقیق و نزدیک به واقعیت نیست.
۳-اطلاعات توسط یک گروه بزرگ به آسانی قابل فهم و درک است.
۴-اطلاعات دقیق بوده و عاری از عناصر غیر ضروری است.
۵-اطلاعات ضد و نقیض می باشد.