آوریل 23, 2021

سامانه پژوهشی – تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار با توجه …

1 min read

متغیر

مقیاس سنجش

طیف سنجش

بلوغ سیستم هوش تجاری

رتبهای

چند ارزشی

کیفیت محتوای اطلاعات

رتبهای

چند ارزشی

کیفیت دسترسی اطلاعات

رتبهای

چند ارزشی

استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار

رتبهای

چند ارزشی

فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی

رتبهای

چند ارزشی

۳-۵٫ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
۳-۵-۱٫ هوش تجاری
هوش تجارى یا هوش کسب و کار که کاربردهای تجارى و نیز غیر تجارى (نظامى و غیر انتفاعى) را در بر دارد، عبارت است از ابعاد وسیعى از کاربردها و فناورى ها براى جمع آورى داده و دانش، جهت کنکاش در راستاى تجزیه و تحلیل بنگاه براى اتخاذ تصمیمات تجارى دقیق و هوشمند[۱۷].
هوش تجارى، نه به عنوان یک محصول و نه به عنوان یک سیستم، بلکه به عنوان یک معمارى و رویکردی جدید مورد نظر است که شامل مجموعه اى از برنامه هاى کاربردى و تحلیلى می باشد؛ که با استناد به پایگاه هاى داده عملیاتى و تحلیلى در تصمیم گیرى براى فعالیت هاى هوشمند تجارى و کسب و کار کمک مى کند[۳۰]. از نظر معمارى و فرآیندی، هوش تجارى به عنوان عامل افزایش کارایى سازمان و یکپارچگى فرآیندها در نظرگرفته می شود که در نهایت بر فرآیندهاى تصمیم گیرى در سطوح مختلف سازمانى متمرکز است. بازار، هوش تجارى را ابزارى براى برترى رقابتى و پایشگر و تحلیلگر بازار و مشتریان مى داند[۱۵]. از نقطه نظر فناورى نیز هوش تجارى یک سیستم هوشمند است که با پردازش دقیق داده ها، نقطه دخالت سخت افزار و نرم افزار در مغزافزار ها به حساب مى آید. به بیان ساده تر، هوش تجارى چیزى نیست مگر فرآیند بالابردن سوددهى سازمان در بازار رقابتى با استفاده هوشمندانه از داده هاى موجود در فرآیند تصمیم گیرى[۱۸].
۳-۵-۲٫ بلوغ سیستم های هوش تجاری
Organizations’ expectations of BIS can be defined according to maturity انتظارات سازمان از سیستم هوش تجاری را می توان با توجه به مراحل بلوغ آن تعریفstages. کرد. در این صورت بلوغ حالت توسعه یافته سیستم است و یک مرحله بلوغ به توالی تغییراتی که کل سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد، اشاره دارد. Since quality has been characterized as compliance with expectations از آنجایی که کیفیت به صورت انطباق با انتظارات مشخص تعریف شده است[۴۰]،()() ((( ارزیابی بلوغ سیستم هوش تجاری می تواند از طریق اندازه گیری میزان کیفیت سیستم هوش تجاری انجام گیرد. یک The successful application of BIS in an organization should use correct, برنامه کابردی موفق سیستم هوش تجاری در یک سازمان باید از داده های صحیح،valid, integrated and in-time data, as well as معتبر، یکپارچه و بهنگام استفاده نماید. همچنینthemeans ابزاری که در سیستم هوش تجاری،the data into decision information داده ها را به اطلاعات تصمیم گیری تبدیل می نماید نیز می بایست دارای این خصوصیات باشد[۵۹].
به طور کلی،recognized as one of the key factors contributing to long-term benefits ofData integration is generally یکپارچه سازی داده ها به عنوان یکی از عوامل کلیدی جهت دستیابی به منافع بلند مدتenterprise IS سازمان به رسمیت شناخته شده است[۶۹]()[۵۲]. بنابراین، سازمان باید به هنگام ایجاد و معماری سیستم هوش تجاری خود دو موضوع مهم را در نظر داشته باشد:
۱) ادغام حجم عظیمی از اطلاعات ناهمگن از منابع مختلف در سیستم هوش تجاری[۳۱]، An2)
۲)theprovision of analytical capabilities (eg querying, online analytical ارائه توانمندی های تحلیلی (به عنوان مثال کنکاش، پردازش تحلیلی آنلاین، گزارش دهی، داده کاوی) برای تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب و کار[۵۵].()( (

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.