آوریل 19, 2021

منابع مقالات علمی : تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب …

1 min read

فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی بر رابطه بین کیفیت دسترسی اطلاعات و استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار تاثیر مثبت دارد.

۷۸۷/۰

عدم رد فرضیه

۴-۷٫ جمع بندی و نتیجه گیری
این فصل از پژوهش به تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده اختصاص یافته است. برای این منظور پس از بررسی ویژگی های عمومی پاسخ گویان پرسشنامه، ابتدا آمار توصیفی تک تک متغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش تحلیلهای دو متغیره رابطه دو به دوی متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن سنجیده شده است. سپس، در تحلیل‌های چند متغیره به بررسی تأثیر متغیرها بر یکدیگر به وسیله تحلیل مسیر از طریق رگرسیون چند متغیره و با استفاده از نرم افزار SPSS، پرداخته شده است. در تحلیل مسیر میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل و واسطه‌ای و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آنها مورد سنجش قرار گرفته است. در مرحله آخر نیز با توجه به نتایج حاصل از قسمتهای قبل، آزمون فرضیهها ارائه شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیهها حاکی از تأیید همه فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش بود.
در فصل بعدی بر مبنای یافته‌های حاصل از فصل حاضر به بحث و نتیجه‌گیری در خصوص سؤال‌ها و فرضیه‌های پژوهش پرداخته خواهد شد و در نهایت بر مبنای همین یافته‌ها پیشنهادهای پژوهش مورد اشاره قرار می‌گیرد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱٫ مقدمه
در پایان هر فعالیت تحقیقی محقق باید نتایج کار خود و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی و هم چنین رهنمودهای کاربردی را ارائه نماید. یکی از بخش های مهم هر پژوهش قسمت نتیجه گیری و پیشنهادات آن می باشد، در حقیقت می توان از این بخش برای تبدیل نظریه ها به عمل استفاده کرد. بنابراین در فصل حاضر بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها که در فصل سوم به تفصیل بیان شد، به دنبال پاسخگویی به سوال های پژوهش خواهد بود. به علاوه نتیجهگیریهای صحیح و ارائه پیشنهادهای مناسب و سازنده یکی از مهمترین بخشهای تحقیقات علمی میباشد. در این فصل، ابتدا چارچوب کلی تحقیق را مرور میکنیم و سپس با مروری مختصر بر یافتههای پژوهش به بحث در خصوص سؤال های تحقیق میپردازیم. در نهایت براساس نتایج حاصل، پیشنهادهای پژوهش و محدودیتهایی که پژوهشگر طی مراحل مختلف انجام تحقیق با آ نها مواجه بوده است، مطرح خواهد شد.
۵-۲٫ یافته های پژوهش
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بلوغ سیستم هوش تجاری و استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار در بین مدیران شعب بانک صادرات ایران در استان آذربایجان شرقی پرداخته است. با توجه به این امر بررسی ها از طریق همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه انجام گرفته است. هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر مستقیم سیستم بلوغ هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات بر فرآیند کسب و کار بوده است. بتای به دست آمده از بررسی رابطه مستقیم بین سیستم بلوغ هوش تجاری و استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار برابر ۳۴۷/۰ در سطح معنی داری ۵/۰ است که این امر نشان می دهد بین بلوغ سیستم هوش تجاری و استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد و نزدیک به ۳۵ درصد از متغیر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار، از طریق بلوغ سیستم هوش تجاری تبیین می گردد و این به دلیل افزایش انسجام داده ها و توانمندی تحلیلی از طریق بلوغ هوش تجاری است که منجر به اطلاعات مفید، به موقع و عاری از خطا برای استفاده در فرآیندهای کسب و کار می شود، به طوری که تصمیم گیری در سازمان بهبود می یابد. این نتیجه مطابق با پژوهش آبداری و اسفیدانی در سال ۱۳۹۲،حقیقت منفرد و شعبان مایانی(۱۳۹۰) و حقیقت منفرد و رضایی در سال ۱۳۹۰ در بررسی سیستم مبتنی بر هوش تجاری جهت کمک به تصمیم گیری با توجه به قابلیت یکپارچه سازی، گزارش گیری چند بعدی و ارتقا مداوم دانش است که نشان دادند سیستم هوش تجاری می تواند در کاهش هزینه ها، افزایش کارایی و رقابت پذیری سازمان، از طریق یکپارچه سازی اطلاعات داخل و خار ج مؤسسه، تحلیل و تفسیر داده ها، و تبدیل آنها به اطلاعات ارزشمند برای تصمیم گیری ها به صورت جدی تاثیر گذار باشد. همچنین با مطالعات داخلی غضنفری و همکاران(۱۳۹۱)، نیکومرام و محمودی(۱۳۹۰)، رهنمای رودپشتی و محمودی(۱۳۸۹)، حقیقت منفرد و همکاران(۱۳۸۹) و انصاری و همکاران(۱۳۸۹) که بیان می کنند سیستم هوش تجاری با استفاده از اطلاعات منسجم و به موقع باعث بهبود تصمیم گیری در سازمان ها می شود، مطابقت دارد.
علاوه براین، نتیجه حاصل در راستای پژوهش های خارجی چانگ هانگ هو(۲۰۱۲)، موهیب آلنوکری(۲۰۰۹)، چنگ و همکاران(۲۰۰۹)، جالونن و لونکویست(۲۰۰۹)، البشیر و همکاران(۲۰۰۸) در ادغام پشتیبانی تصمیم گیری و فرایندهای استفاده از اطلاعات در سازمان ها با برخورداری از هوش تجاری است. با توجه به این نتیجه به دست آمده می توان ادعا کرد که هدف اصلی و کلی پژوهش به دست آمده است و یافته های پژوهش برای اهداف فرعی به صورت زیر و به تفکیک ارائه می گردد:
بررسی تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر کیفیت محتوای اطلاعات.
برای بررسی این رابطه از همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است که r اسپیرمن به دست آمده برابر ۳۲۳/۰ است که این امر نشان می دهد ۳۲/۰ متغیر کیفیت محتوای اطلاعات در سازمان ها وابسته به بلوغ سیستم هوش تجاری آن های میباشد و بتای حاصل از رگرسیون چندگانه برای این رابطه ۶۳۴/۰ است که این نیز تاثیر مثبت بلوغ سیستم هوش تجاری بر کیفیت محتوای اطلاعات را نشان می دهد. این نتیجه مطابق با پژوهش محقر و همکاران در سال ۱۳۸۷ می باشد که بیان می کند، سیستم هوش تجاری در محیط کسب و کار رقابتی و به سرعت در حال تغییر امروز با ارائه دسترسی به اطلاعات به موقع، مرتبط و خلاصه شده و آسان و ساده می تواند نقش استراتژیک در پیش بینی، تحلیل تجاری و تصمیم گیری ایفا کند. همچنین با پژوهش حقیقت منفرد و شعبان مایانی در سال ۱۳۹۰ در تشریح ارتباط بین ابعاد محتوایی اطلاعات و اثربخشی هوش تجاری در استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری سازمانی سازگار است.
بررسی تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر کیفیت دسترسی اطلاعات.
در بررسی این هدف فرعی، تجزیه و تحلیل های پژوهش نشان دادند که متغیر بلوغ سیستم هوش تجاری می تواند کیفیت دسترسی اطلاعات را نزدیک بع ۳۳/۰ افزایش دهد. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نیز با تایید تاثیر مثبت بلوغ سیستم هوش تجاری بر کیفیت دسترسی اطلاعات، بتای ۴۵۳/۰ را ارائه می کند. این نتیجه با مطالعه آیسیک و همکاران(۲۰۱۲) در بررسی قابلیت های هوش تجاری مطابقت دارد که نشان داد قابلیت های فنی مانند کیفیت اطلاعات، دسترسی کاربر و ادغام هوش تجاری با سیستم های دیگر برای موفقیت هوش تجاری ضروری است.
بررسی تاثیر کیفیت محتوای اطلاعات بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار.
برای بررسی این هدف فرعی پژوهش نیز از همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است r اسپیرمن در بررسی همبستگی این رابطه ۵۸۶/۰ بوده است و بتای حاصل از رگرسیون ۴۸۳/۰ ارزیابی شده است که این نتایج تاثیر مثبت و زیاد کیفیت محتوای اطلاعات بر استفاده از آن را نشان می دهد.
بررسی تاثیر کیفیت دسترسی اطلاعات بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار.
بررسی های حاصل از تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار، ۴۴۹/۰ به کیفیت دسترسی اطلاعات وابسته است و بتای حاصل از رگرسیون چندگانه که برابر با ۴۹۸/۰ می باشد با تایید مثبت بودن تاثیر کیفیت دسترسی اطلاعات بر استفاده از آن در فرآیند کسب و کار، نشان می دهد که مدیران بانک صادرات استان آذربایجان
 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.