آوریل 23, 2021

تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و …

1 min read
انحراف معیار

Beta

فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی* کیفیت دسترسی اطلاعات

۰۶۷/۰

۰۰۵/۰

۷۸۷/۰

۴۸۳/۱۲

۰۰۰/۰

۰۰۰/۱

با توجه به اطلاعات موجود در جداول مربوط به رگرسیون مرتبه دوم مشخص گردیده است که بتا برای متغیر کیفیت محتوای اطلاعات (۴۹۸/۰ =β) در سطح ۰۵/۰ معنی دار می باشد. همچنین جدول ۲۸-۳ نشان می دهد که متغیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی با توجه به ۸۳۱/۰ =β نیز در در سطح ۰۵/۰ معنی دار می باشد. نتایج رگرسیون بررسی اثر تعدیلی فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی بر رابطه بین کیفیت دسترسی اطلاعات و متغیر وابسته استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار نیز نشان می دهد که با بتای ۷۸۷/۰، اثر این متغیر بر رابطه موجود در سطح ۰۵/۰ معنی دار است.
شکل ۴- ۸: تحلیل مسیر مرتبه چهارم قسمت سوم
۷۸۷/۰
۴-۶٫ آزمون فرضیه ها
در این قسمت، فرضیه‌های پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و در مورد رد و یا عدم رد آنها بحث خواهد شد.
فرضیه اصلی: بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار تاثیر مثبت دارد.
این فرضیه، در واقع همان تأثیر مستقیم متغیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار است که در راستای آن فرضیه های فرعی زیر مورد بررسی قرار می گیرد.
بلوغ سیستم هوش تجاری بر کیفیت محتوای اطلاعات تاثیر مثبت دارد.
این فرضیه از طریق آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. با توجه به سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون تاثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر کیفیت محتوای اطلاعات که کمتر از ۰۵/۰ است، با ۹۵% اطمینان می‌توان ادعا نمود که آزمون معنادار است. مثبت بودن ضریب رگرسیون نشان دهنده تأثیر مثبت این متغیر بر کیفیت محتوای اطلاعات است. هم چنین بالا بودن این ضریب نشاندهنده شدت تأثیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر کیفیت محتوای اطلاعات است.
بلوغ سیستم هوش تجاری بر کیفیت دسترسی اطلاعات تاثیر مثبت دارد.
برای بررسی این فرضیه از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. وجود ارتباط معنادار بین دو متغیر بلوغ سیستم هوش تجاری بر کیفیت دسترسی اطلاعات در سطح معناداری ۰۵/۰ به اثبات رسید. مثبت بودن ضریب رگرسیون نشان دهنده تأثیر مثبت این متغیر بر کیفیت دسترسی اطلاعات است.
کیفیت محتوای اطلاعات بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار تاثیر مثبت دارد.
این فرضیه نیز ازطریق آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. با توجه به ضرایب هبستگی و رگرسیون، مشخص گردید که ارتباط قوی و مثبتی بین کیفیت محتوای اطلاعات بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار وجود دارد. با توجه به سطح معناداری محاسبه شده، برای آزمون تاثیر کیفیت محتوای اطلاعات بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار که کمتر از ۰۵/۰ است، می توان ادعا نمود که با سطح اطمینان ۹۵/۰ آزمون معنادار است. همانطوری که در آزمون رگرسیون مشاهده شد، مولفه کیفیت محتوای اطلاعات باتوجه به مثبت بودن ضرایب رگرسیونی، تأثیر مثبتی بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار دارد.
کیفیت دسترسی اطلاعات بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار تاثیر مثبت دارد.
با توجه به سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون کیفیت دسترسی اطلاعات بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار که کمتر از ۰۵/۰ است با ۹۵% اطمینان می‌توان ادعا نمود که آزمون معنادار است. مثبت بودن ضریب رگرسیون نشان دهنده تأثیر مثبت این متغیر بر استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار است. آماره های ضریب همبستگی اسپیرمن نشان دهنده وجود همبستگی مستقیم و معنیدار با ۹۵ درصد اطمینان است و تحلیل رگرسیون نشان دهنده این است که ۴۹۸/۰ از تغییرات مربوط به استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار به وسیله متغیر کیفیت دسترسی اطلاعات توجیه میشود.
فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی بر رابطه بین کیفیت محتوای اطلاعات و استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار تاثیر مثبت دارد.
این فرضیه نیز ازطریق رگرسیون چندگانه مورد آزمون و بررسی قرار گرفته است. با توجه به ضرایب هبستگی و رگرسیون، مشخص گردید که ارتباط قوی و مثبتی بین فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی و استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار وجود دارد. با توجه به سطح معناداری محاسبه شده، برای آزمون تاثیر فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی بر رابطه بین کیفیت محتوای اطلاعات و استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار که کمتر از ۰۵/۰ است، می توان ادعا نمود که با سطح اطمینان ۹۵/۰ آزمون معنادار است.
فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی بر رابطه بین کیفیت دسترسی اطلاعات و استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار تاثیر مثبت دارد.
با توجه به سطح معناداری محاسبه شده برای آزمون اثر تعدیلی فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی بر رابطه بین کیفیت دسترسی اطلاعات و استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کار که کمتر از ۰۵/۰ است با ۹۵% اطمینان می‌توان ادعا نمود که آزمون معنادار است. مثبت بودن ضریب رگرسیون نشان دهنده تأثیر مثبت این متغیر بر این رابطه است.
جدول۴-۳۵: نتایج آزمون فرضیات

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

فرضیه‌ها r
اسپیرمن